Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
465 B
1
Indexable
Never
#!/bin/bash

# Đặt dải IP và cổng mà bạn muốn kiểm tra
ip_prefix="107.98.158."
start_ip=11
end_ip=190

# Lặp qua từng IP trong dải và kiểm tra kết nối mạng
for ((i=start_ip; i<=end_ip; i++)); do
  current_ip="${ip_prefix}${i}"
  ping -c 1 -w 1 "$current_ip" > /dev/null 2>&1

  if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Máy có IP $current_ip có mạng."
  else
    echo "Máy có IP $current_ip không có mạng."
  fi
done