Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
a year ago
14 kB
0
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Uygulama
  {
    public Okul Okul34 = new Okul();

    public void Calistir()
    {
      SahteVeriGir();
      Menu();
      SecimAl();
      //switch-case

    }

    void SahteVeriGir()
    {
      //Ogrenci o = new Ogrenci();
      //o.Ad = "";
      //o.Soyad = "";
      //o.Subesi = "";
      Okul34.OgrenciEkle(15, "AHMET", "DELİBAŞ", SUBE.B, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2008, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(35, "VELİ", "KİMDİ", SUBE.A, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2007, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(25, "MAHMUT", "AYDA", SUBE.C, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2007, 05, 20));
      Okul34.OgrenciEkle(45, "DERVİŞ", "GİTMİŞ", SUBE.B, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2006, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(55, "PINAR", "TEK", SUBE.A, CINSIYET.Kız, new DateTime(2004, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(65, "ECE", "ERKEN", SUBE.C, CINSIYET.Kız, new DateTime(2001, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(75, "SEDA", "SAYMAZ", SUBE.A, CINSIYET.Kız, new DateTime(2003, 05, 18));
    }

    void Menu()
    {
      Console.WriteLine("------Okul Yönetim Uygulamasi -----");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("1 - Bütün öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("2 - Şubeye göre öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("3 - Cinsiyetine göre öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("4 - Şu tarihten sonra doğan öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("5 - İllere göre sıralayarak öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("6 - Öğrencinin tüm notlarını listele");
      Console.WriteLine("7 - Öğrencinin okuduğu kitapları listele");
      Console.WriteLine("8 - Okuldaki en yüksek notlu 5 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("9 - Okuldaki en düşük notlu 3 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("10 - Şubedeki en yüksek notlu 5 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("11 - Şubedeki en düşük notlu 3 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("12 - Öğrencinin not ortalamasını gör");
      Console.WriteLine("13 - Şubenin not ortalamasını gör");
      Console.WriteLine("14 - Öğrencinin okuduğu son kitabı gör");
      Console.WriteLine("15 - Öğrenci ekle");
      Console.WriteLine("16 - Öğrenci güncelle");
      Console.WriteLine("17 - Öğrenci sil");
      Console.WriteLine("18 - Öğrencinin adresini gir");
      Console.WriteLine("19 - Öğrencinin okuduğu kitabı gir");
      Console.WriteLine("20 - Öğrencinin notunu gir");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Çıkış yapmak için “çıkış” yazıp “enter”a basın." + Environment.NewLine);
    }

    void SecimAl()
    {
      while (true)
      {

        Console.WriteLine();
        Console.Write("Yapmak istediğiniz işlemi seçiniz: ");
        string secim = Console.ReadLine();

        switch (secim)
        {
          case "1":
            // OgrenciListele();
            break;
          case "2":
            // SubeyeGoreListele();
            break;
          case "3":
            // CinsiyeteGoreListele();
            break;
          case "4":
            //XTarihtenSonraDogan();
            break;
          case "5":
            //IllereGoreAlfabetikOgrenci();
            break;
          case "6":
            //DerseGoreTumNotlar();
            break;
          case "7":
            OkuduguKitaplarListele();
            break;
          case "8":
            EnYuksek5Not();
            break;
          case "9":
            EnDusuk3Not();
            break;
          case "10":
            //SubedekiEnYüksek5Not();
            break;
          case "11":
            //SubedekiEnDusuk3Not();
            break;
          case "12":
            //OgrenciNotOrtalamasiGoster();
            break;
          case "13":
            //SubeNotOrtalama();
            break;
          case "14":
            //OgrenciSonKitap();
            break;
          case "15":
            //OgrenciEkle();
            break;
          case "16":
            //OgrenciGuncelle();
            break;
          case "17":
            //OgrenciSil();
            break;
          case "18":
            //OgrenciAdresiEkle();
            break;
          case "19":
            //OgrenciOkuduguKitap();
            break;
          case "20":
            //OgrenciNotuEkle();
            break;
          case "çıkış":
            Environment.Exit(0);
            break;
          case "liste":
            Menu();
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Hatalı işlem gerçekleştirildi. Tekrar deneyin." + Environment.NewLine);
            break;
        }

      }
    }

    void OkuduguKitaplarListele() // Buradaki hata mesajlarını if/else yerine, try/catch yapısıyla nasıl yayınlarız? 
    {

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("7-Ögrencinin okudugu kitapları listele ---------------------------------------");

      do
      {
          
          int ogrNo;
          Console.Write("Ögrencinin numarasi: ");
        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out ogrNo))
        {
          if (Okul34.OgrenciMi(ogrNo) == null)
          {
            Console.WriteLine("Bu numarada bir öğrenci yok. Tekrar deneyin.");
            continue;
          }

          else
          {

            Ogrenci ogr = Okul34.OgrenciMi(ogrNo);

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Ögrencinin Adı Soyadı:" + ogr.Ad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Ad.Substring(1).ToLower() + " " + ogr.Soyad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Soyad.Substring(1).ToLower());
            Console.WriteLine("Ögrencinin Subesi: " + ogr.Subesi + Environment.NewLine);
            Console.WriteLine("Okuduğu Kitaplar");
            Console.WriteLine("-----------------");

            List<string> kitapListe;
            kitapListe = ogr.Kitaplar.ToList();

            foreach (var kitap in kitapListe)
            {
              Console.WriteLine(kitap);
            }


            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Menüyü tekrar listelemek için ''liste'', çıkış yapmak için ''çıkış'' yazın." + Environment.NewLine);
            break;
          }
        }


        else
        { Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı. Tekrar deneyin."); }

      } while (true);
  }  void EnYuksek5Not()
  {

    //Console.Write("Listelemek istediğiniz şubeyi girin (A/B/C): ");
    //string giris = Console.ReadLine().ToUpper();  // Buraya bunun bir şube olup olmadığına dair bir kontrol girilebilir mi ? 
    //SUBE sube = (SUBE)Enum.Parse(typeof(SUBE), giris);

    List<Ogrenci> liste;
    liste = Okul34.Ogrenciler.OrderByDescending(x => x.NotOrtalamasi).Take(5).ToList();

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("8-Okuldaki en basarılı 5 ögrenciyi listele -----------------------------------" + Environment.NewLine);
    Listele(liste);
  }

  void EnDusuk3Not()
  {
    List<Ogrenci> liste;
    liste = Okul34.Ogrenciler.OrderBy(x => x.NotOrtalamasi).Take(3).ToList();

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("9-Okuldaki en basarısız 3 ögrenciyi listele -----------------------------------" + Environment.NewLine);
    Listele(liste);

  }

  void Listele(List<Ogrenci> liste)
  {
    Console.WriteLine("Şube".PadRight(8) + "No".PadRight(8) + "Adı Soyadı".PadRight(20) + "Not Ort. ".PadRight(14) + "Okuduğu Kitap Say.");
    Console.WriteLine("-------------------------------------------------------------------------------");

    foreach (Ogrenci ogr in liste)
    {
      Console.WriteLine(ogr.Subesi.ToString().PadRight(8) + ogr.No.ToString().PadRight(8) + ogr.Ad.PadRight(8) + ogr.Soyad.PadRight(12) + ogr.NotOrtalamasi.ToString().PadRight(14) + ogr.Kitaplar.Count().ToString().PadRight(12));
    }

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Menüyü tekrar listelemek için 'liste'', çıkıs yapmak için ''çıkıs'' yazın.");
  }

  ////static void OgrenciListele()
  //{

  //}
  //public void NotEkle()
  //{
  //  Console.Write("Ögrencinin numarasi: ");
  //  int no = int.Parse(Console.ReadLine());
  //  //no bilgi ile öğrenci tespit ediilecek..
  //  Console.Write("Ögrencinin Adı Soyadı: ");
  //  Console.Write("Ögrencinin Subesi: ");
  //  Console.WriteLine();
  //  DersAdi ders=DersAdi.Empty;
  //  Console.Write("Not eklemek istediğiniz ders: ");
  //  //string ders = Console.ReadLine();

  //  Console.Write("Eklemek istediginiz not adedi: ");
  //  int adet = int.Parse(Console.ReadLine());
  //  float not;
  //  for (int i = 0; i < adet; i++)
  //  {
  //    Console.WriteLine(i + 1 + ". Notu girin: ");
  //    not = float.Parse(Console.ReadLine());
  //    G034Okul.NotEkle(no, ders, not);
  //  }

  //}
}
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Okul
  {
    public List<Ogrenci> Ogrenciler = new List<Ogrenci>();
    //NotEkle
    //OgrenciEkleme
    //AdresGuncelle
    //OgrenciGuncelle
    //OgrenciListele
    public void OgrenciEkle(int no, string ad, string soyad, SUBE sube, CINSIYET cins, DateTime dogumTarihi)
    {
      this.Ogrenciler.Add(new Ogrenci(no,ad,soyad,sube,cins,dogumTarihi));
    }
    public void NotEkle(int no, DersAdi ders, float not)
    {
      Ogrenci o = this.Ogrenciler.Where(d=>d.No==no).FirstOrDefault();
      DersNotu dn = new DersNotu(ders, not);
      o.Notlar.Add(dn);
    }

    public Ogrenci OgrenciMi(int ogrNo)
    {
      Ogrenci a = this.Ogrenciler.Where(x => x.No == ogrNo).FirstOrDefault();
      if (a != null)
      {
        return a;
      }

      return null;
    }

    
  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Ogrenci
  {
    public int No { get; set; }
    public string Ad { get; set; }
    public string Soyad { get; set; }
    public SUBE Subesi { get; set; }
    public CINSIYET Cinsiyet { get; set; }
    public DateTime DogumTarihi { get; set; }
    public Adres Adresi = new Adres();
    public float NotOrtalamasi { get; set; }


    public List<string> Kitaplar { get; set; } = new List<string>(); 

    public List<DersNotu> Notlar = new List<DersNotu>();
    public Ogrenci(int no, string ad, string soyad, SUBE sb, CINSIYET cins, DateTime dTarihi)
    {
      this.No = no;
      this.Ad = ad;
      this.Subesi = sb;
      this.Soyad = soyad;
      this.Cinsiyet = cins;
      this.DogumTarihi = dTarihi;
    }

 
  }
  public enum SUBE
  {
    Empty, A, B, C
  }
  public enum CINSIYET
  {
    Empty, Kız, Erkek
  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class DersNotu
  {
    public DersAdi DersAdi { get; set; }
    public float Not { get; set; }
    public DersNotu(DersAdi dersAdi, float not)
    {
      this.DersAdi = dersAdi;
      this.Not = not;
    }
  }
  public enum DersAdi
  {
    Empty, Matematik, Türkçe, Fen, Sosyal
  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Adres
  {
    public string Il;
    public string Ilce;
    public string Semt;
  }
}


using System;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      new Uygulama().Calistir();
    }
  }
}