Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
21 days ago
5.3 kB
1
Indexable
Never
/*
Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go
rozprowadzać dalej i / lub modyfikować na warunkach Powszechnej
Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego
Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub(według twojego
wyboru) którejś z późniejszych wersji.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on
użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej
gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
ZASTOSOWAŃ.W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do
Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz
Powszechnej Licencji Publicznej GNU(GNU General Public License);
jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
Place, Fifth Floor, Boston, MA  02110 - 1301  USA
*/

#define GLM_FORCE_RADIANS

#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>
#include <glm/glm.hpp>
#include <glm/gtc/type_ptr.hpp>
#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "constants.h"
#include "allmodels.h"
#include "lodepng.h"
#include "shaderprogram.h"
using namespace glm;


//Procedura obsługi błędów
void error_callback(int error, const char* description) {
	fputs(description, stderr);
}


float speed = 0;
void key_callback(GLFWwindow* window, int key,
	int scancode, int action, int mods) {
	if (action == GLFW_PRESS) {
		if (key == GLFW_KEY_RIGHT) speed = 3.14;
		if (key == GLFW_KEY_LEFT) speed = -3.14;
		if (key == GLFW_KEY_RIGHT_SHIFT) speed *= 4;
	}


	if (action == GLFW_REPEAT) {
		if (key == GLFW_KEY_RIGHT) speed = 3.14;
		if (key == GLFW_KEY_LEFT) speed = -3.14;
	}

	if (action == GLFW_RELEASE) {
		if (key == GLFW_KEY_RIGHT) speed = 0;
		if (key == GLFW_KEY_LEFT) speed = 0;
		if (key == GLFW_KEY_RIGHT_SHIFT) speed /= 4;
	}
}


//Procedura inicjująca
void initOpenGLProgram(GLFWwindow* window) {
	initShaders();
	//************Tutaj umieszczaj kod, który należy wykonać raz, na początku programu************	
}


//Zwolnienie zasobów zajętych przez program
void freeOpenGLProgram(GLFWwindow* window) {
	freeShaders();
	//************Tutaj umieszczaj kod, który należy wykonać po zakończeniu pętli głównej************	
}//Procedura rysująca zawartość sceny
void drawScene(GLFWwindow* window, float angle) {
	glEnable(GL_DEPTH_TEST);
	//************Tutaj umieszczaj kod rysujący obraz******************l
	glClearColor(0.25, 0.9, 0, 1);
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
	mat4 V = lookAt(
		vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f),
		vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f),
		vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
	mat4 P = perspective(radians(50.0f), 1.0f, 1.0f, 50.0f);

	mat4 M1 = mat4(1.0f);
	mat4 M2 = mat4(1.0f);
	mat4 Mk = mat4(1.0f);
	//transformacje M
	M1 = translate(M1, vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f));
	M1 = rotate(M1, angle, vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));

	M2 = translate(M2, vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
	M2 = rotate(M2, angle, vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));


	Mk = M2* rotate(Mk, angle, vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f))* translate(Mk, vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f)) * scale(Mk, vec3(0.1f, 0.1f, 0.1f));
	spLambert->use();//Aktywacja programu cieniującego
	glUniformMatrix4fv(spLambert->u("P"), 1, false, value_ptr(P));
	glUniformMatrix4fv(spLambert->u("V"), 1, false, value_ptr(V));
	glUniformMatrix4fv(spLambert->u("M"), 1, false, value_ptr(M2));
	Models::torus.drawSolid();
	glUniformMatrix4fv(spLambert->u("M"), 1, false, value_ptr(M1));
	glUniform4f(spLambert->u("color"), 0.9f, 0.2f, 0.15f, 0.9f);
	Models::torus.drawSolid();

	glUniformMatrix4fv(spLambert->u("M"), 1, false, value_ptr(Mk));
	glUniform4f(spLambert->u("color"), 0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f);
	Models::cube.drawSolid();

	glfwSwapBuffers(window); //zawsze na końcu
}

int main(void)
{
	GLFWwindow* window; //Wskaźnik na obiekt reprezentujący okno

	glfwSetErrorCallback(error_callback);//Zarejestruj procedurę obsługi błędów

	if (!glfwInit()) { //Zainicjuj bibliotekę GLFW
		fprintf(stderr, "Nie można zainicjować GLFW.\n");
		exit(EXIT_FAILURE);
	}

	window = glfwCreateWindow(500, 500, "OpenGL", NULL, NULL);  //Utwórz okno 500x500 o tytule "OpenGL" i kontekst OpenGL.

	if (!window) //Jeżeli okna nie udało się utworzyć, to zamknij program
	{
		fprintf(stderr, "Nie można utworzyć okna.\n");
		glfwTerminate();
		exit(EXIT_FAILURE);
	}

	glfwMakeContextCurrent(window); //Od tego momentu kontekst okna staje się aktywny i polecenia OpenGL będą dotyczyć właśnie jego.
	glfwSwapInterval(1); //Czekaj na 1 powrót plamki przed pokazaniem ukrytego bufora

	if (glewInit() != GLEW_OK) { //Zainicjuj bibliotekę GLEW
		fprintf(stderr, "Nie można zainicjować GLEW.\n");
		exit(EXIT_FAILURE);
	}

	initOpenGLProgram(window); //Operacje inicjujące

	//Główna pętla	
	float angle = 0;
	glfwSetTime(0);

	glfwSetKeyCallback(window, key_callback);
	while (!glfwWindowShouldClose(window)) //Tak długo jak okno nie powinno zostać zamknięte
	{
		angle += speed * glfwGetTime();
		glfwSetTime(0);

		drawScene(window, angle); //Wykonaj procedurę rysującą
		glfwPollEvents(); //Wykonaj procedury callback w zalezności od zdarzeń jakie zaszły.
	}

	freeOpenGLProgram(window);

	glfwDestroyWindow(window); //Usuń kontekst OpenGL i okno
	glfwTerminate(); //Zwolnij zasoby zajęte przez GLFW
	exit(EXIT_SUCCESS);
}
Leave a Comment