Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
23 days ago
4.1 kB
1
Indexable
Never
import java.util.Scanner;

public class Main {
  // Biến toàn cục để lưu thông tin về số lượng thiết bị, gói ưu đãi và thiết bị cần thiết
  static int N, M, L;
  static int[] prices; // Mảng lưu giá các thiết bị ở chợ Trời
  static int[][] offers; // Mảng lưu các gói ưu đãi
  static int[] needed; // Mảng lưu số lượng thiết bị cần thiết
  static int minCost; // Biến lưu tổng chi phí nhỏ nhất tìm được

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int T = sc.nextInt(); // Đọc số lượng test case

    for (int t = 0; t < T; t++) {
      // Đọc số lượng thiết bị và giá của chúng ở chợ Trời
      N = sc.nextInt();
      prices = new int[N];
      for (int i = 0; i < N; i++) {
        prices[i] = sc.nextInt();
      }

      // Đọc số lượng gói ưu đãi và thông tin của chúng
      M = sc.nextInt();
      offers = new int[M][];
      for (int i = 0; i < M; i++) {
        int P = sc.nextInt(); // Giá của gói ưu đãi
        int K = sc.nextInt(); // Số lượng thiết bị trong gói
        offers[i] = new int[K + 1];
        offers[i][0] = P; // Giá của gói ưu đãi
        for (int j = 1; j <= K; j++) {
          offers[i][j] = sc.nextInt() - 1; // Thiết bị (zero-based index)
        }
      }

      // Đọc thông tin về các thiết bị mà anh Kim cần mua
      L = sc.nextInt();
      needed = new int[N];
      for (int i = 0; i < L; i++) {
        needed[sc.nextInt() - 1]++; // Cập nhật số lượng thiết bị cần thiết
      }

      // Khởi tạo minCost với giá trị lớn nhất để tìm giá trị nhỏ nhất
      minCost = Integer.MAX_VALUE;
      // Gọi hàm backtrack để tìm tổng chi phí nhỏ nhất
      backtrack(0, new int[N]);

      // In kết quả cho từng test case
      System.out.println("#" + (t + 1) + " " + minCost);
    }

    sc.close();
  }

  // Hàm đệ quy để thử tất cả các cách mua thiết bị và gói ưu đãi
  private static void backtrack(int currentCost, int[] bought) {
    // Nếu chi phí hiện tại đã lớn hơn hoặc bằng minCost, dừng lại
    if (currentCost >= minCost) {
      return;
    }
    
    // Nếu đã mua đủ tất cả các thiết bị cần thiết
    if (allNeededBought(bought)) {
      minCost = Math.min(minCost, currentCost); // Cập nhật minCost
      return;
    }

    // Thử mua từng thiết bị ở chợ Trời
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      if (bought[i] < needed[i]) { // Nếu vẫn cần mua thiết bị này
        bought[i]++;
        backtrack(currentCost + prices[i], bought); // Gọi đệ quy
        bought[i]--; // Quay lui (backtrack)
      }
    }

    // Thử mua từng gói ưu đãi
    for (int[] offer : offers) {
      int cost = offer[0]; // Giá của gói ưu đãi
      for (int i = 1; i < offer.length; i++) {
        bought[offer[i]]++; // Cập nhật số lượng thiết bị đã mua trong gói
      }
      backtrack(currentCost + cost, bought); // Gọi đệ quy
      for (int i = 1; i < offer.length; i++) {
        bought[offer[i]]--; // Quay lui (backtrack)
      }
    }
  }

  // Kiểm tra xem tất cả các thiết bị cần thiết đã được mua đủ chưa
  private static boolean allNeededBought(int[] bought) {
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      if (bought[i] < needed[i]) { // Nếu thiết bị chưa mua đủ
        return false;
      }
    }
    return true; // Đã mua đủ tất cả các thiết bị
  }
}
Leave a Comment