Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
838 B
27
Indexable
Never
# Nhập số lượng heo từ bàn phím
N = int(input("Nhập số lượng heo: "))

# Khởi tạo biến đếm số heo bán đi và tổng khối lượng bán được
so_heo_ban_di = 0
tong_khoi_luong_ban_duoc = 0

# Lặp qua từng con heo
for i in range(1, N+1):
  # Nhập trọng lượng của heo thứ i từ bàn phím
  trong_luong = float(input("Nhập trọng lượng của heo thứ {}: ".format(i)))
  # Nếu trọng lượng heo lớn hơn 80kg, thì đếm số heo bán đi và cộng vào tổng khối lượng bán được
  if trong_luong > 80:
    so_heo_ban_di += 1
    tong_khoi_luong_ban_duoc += trong_luong

# In kết quả
print("Số chú heo bán đi là: ", so_heo_ban_di)
print("Tổng khối lượng bán được là: ", tong_khoi_luong_ban_duoc, "tạ")