Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
4.2 kB
1
Indexable
Never
import re

replacement_dict_labels = {
 " mở ngoặc đơn ": " 1 1 1 ",
 " đóng ngoặc đơn ": " 2 2 2 ",
 " mở ngoặc nhọn ": " 3 3 3 ",
 " đóng ngoặc nhọn ": " 4 4 4 ",
 " mở ngoặc vuông ": " 5 5 5 ",
 " đóng ngoặc vuông ": " 6 6 6 ",
 " gạch ngang trên ": " 7 7 7 ",
 " gạch ngang dưới ": " 8 8 8 ",
 " hai chấm ": " 9 9 ",
 " chấm phẩy ": " 10 10 ",
 " phẩy ": " 11 ",
 " lớn hơn ": " 12 12 ",
 " bé hơn ": " 13 13 ",
 " chấm hỏi": " 14 14",
 " chấm than ": " 15 15 ",
 " a còng ": " 16 16 ",
 " dấu thăng ": " 17 17 ",
 " phần trăm ": " 18 18 ",
 " ba chấm ": " 19 19 ",
 " chấm": " 20",
 " bằng ": " 21 ",
 " xuyệt trái ": " 22 22 ",
 " xuyệt phải ": " 23 23 ",
 " xuống dòng ": " 24 24 "
}
replacement_dict = {
 r"(": " mở ngoặc đơn ",
 r")": " đóng ngoặc đơn",
 r"{": " mở ngoặc nhọn ",
 r"}": " đóng ngoặc nhọn ",
 r"[": " mở ngoặc vuông ",
 r"]": " đóng ngoặc vuông ",
 r"-": " gạch ngang trên ",
 r"_": " gạch ngang dưới ",
 r":": " hai chấm ",
 r";": " chấm phẩy ",
 r",": " phẩy ",
 r">": " lớn hơn ",
 r"<": " bé hơn ",
 r"?": " chấm hỏi ",
 r"!": " chấm than ",
 r"@": " a còng ",
 r"#": " dấu thăng ",
 r"%": " phần trăm ",
 r"...": " ba chấm ",
 r".": " chấm",
 r"=": " bằng ",
 r"/": " xuyệt trái ",
 r"\\": " xuyệt phải "
}
def replace_special_characters(text):
 for chu, dau in replacement_dict.items():
  text = text.replace(chu, dau)
  text = text.replace(".\n", " chấm xuống dòng")
  text = text.replace("\n", " xuống dòng")
  txt = delete_space(text)
 return txt

def word_to_number(text):
  for chu, so in replacement_dict_labels.items():
    text = text.replace(chu, so)
    text = text.replace(" chấm xuống dòng ", " 100 1 1 ")
    text = text.replace(" chấm", " 20")
  return text.strip()


def delete_space(text):
  text_del_sp = text.strip()
  text_del_sp_inside = re.sub(' +', ' ', text_del_sp)
  return text_del_sp_inside

def lower_string(text):
  return text.lower()

def text_to_0(sen):
 ls = sen.split()
 for i in range(len(ls)):
  if ls[i].isnumeric() is False:
   ls[i] = '0 '
   i+=1
  sen = ' '.join(ls)
  new_sen = re.sub(' +', ' ', sen)
 return new_sen

def num_to_0(text):
 ls = text.split()
 for i in range(len(ls)):
  if ls[i].isnumeric() == True:
   ls[i] = '0 '
   i+=1
  sen = ' '.join(ls)
  new_sen = re.sub(' +', ' ', sen)
 return new_sen

def convert_text_to_num(text):
 txt1 = replace_special_characters(text)
 print(txt1)
 txt2 = lower_string(txt1)
 print(txt2)
 txt3 = num_to_0(txt2)
 print(txt3)
 txt4 = word_to_number(txt3)
 print(txt4)
 txt5 = text_to_0(txt4)
 print(txt5)
 return '------------------------------------------------------------\n'
text ='Lệ Quyên nói gì về tin đồn kiếm khoảng 68 tỷ đồng một năm.'
print(convert_text_to_num(text))


import re

def replace_lables_to_work(text):
 for chu, so in replacement_dict_labels.items():
  text = text.replace(so, chu)
  text = text.replace(" 20", " chấm")
  txt = delete_space(text)
 return txt


def form_0_to_text(num, text):
 ls1 = num.split()
 ls2 = text.split()
 i = 0
 j = 0
 for i in range(len(ls1)):
  if ls1[i] == '0':
   ls1[i] = ls2[j]
   i+=1
   j+=1
  else:
   i+=1
   j+=1
  sentence = ' '.join(ls1)
 return sentence

def back_to_origin(text):
 for chu, dau in replacement_dict.items():
  text = text.replace(dau, chu)
  #text = text.replace(" chấm", ".")
 return text

num = '0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 7 7 0 0 2 2 2 20'
text = "Vận hành thử nghiệm Trạm thu giá Quốc lộ 18 mở ngoặc đơn đoạn Hạ Long gạch ngang trên Mông Dương đóng ngoặc đơn chấm"

t = replace_lables_to_work(num)
print(t)
t1 = form_0_to_text(t, text)
print(t1)
t2 = back_to_origin(t1)
print(t2)
Leave a Comment