AI_Parse

mail@pastecode.io avatar
unknown
json
15 days ago
3.8 kB
4
Indexable
Never
{
    "ocr_text": "DINH XUAN THAO\n\nProduct Manager\n\nih 06/11/1991 9 NowEnBinnChu, Phung 4,au8n3, THEM\n© ovosre9e% Hi thao_tb.eampe @ thao_gh-example\n\nGidi thigu\n\\oihan ha ram kinnnghigmd cfc tr raduet Manager, since Anata, ong vb ht sémAgile tao, ep xp\n\n‘mica ustién aqua backlog; ede hinge TOEIC 750, Google Adware vs bing Thee =f Qutintikinh anh; ti\nmong min tndung ede Kj nang vi Kn thie eta minhalé dng gép.cho obey ty val val tl Product Manager.\n\nHoc van\n\nDai hee Kinh TS ‘Thee sy Quan tri kinh doar 01/2016 10/2013\n\nLusnén *sutée dongeis thus hun theo! thushg H@urha bin lé dé suquny lace rou ti ud\n* Strdung ky thust phéng vinchuyéngia, pry vin shim ve phit phisukhéo sét dé thuthap dul.\n*# Strdurg SEM, S P66 ve Excel thé Kea phan tend Iu.\n\nDi hoe Ngan Hang ‘Quan tr kinh doanh (07/2009 -07 /2013\n\nSdn *Xey dung rung tm tuvén va hb te COMEOLT dinhcho gisiLaBT™\n\n* piv ngp lam vide nim vk thust phdng wn 1-1 i dBi tusng tim rng\n* Sitdung ede hién thie quan trichién luge qudnttichioh tod quent ive vp Ad Roach du, vi\n\nsub roca phn mm Excel,\n\nnh nghigm lam viée\n\nvigtov Product Manager 03/2017 -03/2018\n\nCcung cp thang tn dinh rusing va Hb tre nS Agile trong qu rin phat tin pin mm:\n* Lam vie vSingubi ding] knde hing, ae bin lénqucn va nim delivery 6 thuthap hora tn\n\n* Théo ludnv6ideveloper, tester va BAG lam r5 vi clam béo chu nding phishsp vi mong dicha ng ding,\n* Chiutrich nhm igo, andanh sich va sip xép thistuu tinct backlog cha stn phém web.\n\n© Lam vie v8iProfct Manager dé lan ké hoach, chusrg tinhauphdng, dam bao sn phéimcling véitém nfinvé\ntrnh,\n\nVietov Business Analyst 02/2016 -03/2017\n\nDus tencée thang tintunguBiding, hich hing v4 Product owrer, tin Ranhphéntich v8 lim vige cing asm Agile\n6 phat rsdn pm web:\n\n© Lame tne tip v6i ngubi dung uid tim hisuvé phan tehahing kh hanistidurg sn phim\n\n+ Pivi hep vSideve oper vé tectereé ci thién U/UX We lbgie cto ede chi nang cbasénphém,\n\n#  Chiutrich nism vé phat triincdi tin inte, teo vi cd xépedestorysaukithdo lua\n\n* Sépxép mied® uutién im viéecto nh Agile va xem xtc bos tog cbn a\n\n* Béoc60 KPI Delivery vSiProect Manager vi CTO.\n\nHoat déng\n\n",
    "predictions": "[{\"xmin\":13.059214592,\"ymin\":13.5608139038,\"xmax\":166.8423614502,\"ymax\":164.341217041,\"confidence\":0.8873530626,\"class\":1,\"name\":\"picture\"},{\"xmin\":29.7470855713,\"ymin\":369.0807495117,\"xmax\":440.4935913086,\"ymax\":448.1112365723,\"confidence\":0.7859385014,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":30.5249862671,\"ymin\":467.622833252,\"xmax\":502.6144104004,\"ymax\":590.7778930664,\"confidence\":0.780279994,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":24.940404892,\"ymin\":276.0370788574,\"xmax\":437.2594604492,\"ymax\":364.4918212891,\"confidence\":0.7633112073,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":32.8991775513,\"ymin\":603.4360351562,\"xmax\":499.3576965332,\"ymax\":729.1617431641,\"confidence\":0.7108843327,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":31.5141334534,\"ymin\":727.6444702148,\"xmax\":214.8880462646,\"ymax\":773.0447387695,\"confidence\":0.606044054,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":115.573928833,\"ymin\":170.2733917236,\"xmax\":573.5975952148,\"ymax\":260.8986206055,\"confidence\":0.5470067859,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":211.8448028564,\"ymin\":33.0547027588,\"xmax\":561.1591796875,\"ymax\":140.8937072754,\"confidence\":0.5345448256,\"class\":0,\"name\":\"info\"},{\"xmin\":37.1456451416,\"ymin\":775.8529052734,\"xmax\":162.6946258545,\"ymax\":812.873840332,\"confidence\":0.4886651039,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":28.7308273315,\"ymin\":175.0474853516,\"xmax\":357.3324279785,\"ymax\":256.1907348633,\"confidence\":0.3276451528,\"class\":2,\"name\":\"text\"}]"
}
Leave a Comment