Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
4.1 kB
8
Indexable
Never
<html>
 <body>
 <div class="container-fluid">
  <div class="search-info card">
  <div class="card-body">
   - <span class="label">Phone number:</span>
   <span class="highlight">9e93939</span> <br />
   - <span class="label">Ngũ hành của dãy số:</span>
   <span class="highlight">Hỏa</span>
   <br />
   - <span class="label">Thân chủ:</span> <span class="highlight">Nữ</span>,
   sinh ngày <span class="highlight">01/01/1921</span>
   <br />
   - <span class="label">Âm lịch:</span>
   <span class="highlight">23/11/1920</span> - năm
   <span class="highlight">Canh Thân</span>
   <br />
   - <span class="label">Theo can chi:</span> ngày
   <span class="highlight 1">Giáp Tý</span> tháng
   <span class="highlight 2">Mậu Tý</span> năm
   <span class="highlight 3">Canh Thân</span>
   <br />
   - Tuổi âm dương: <span class="highlight">Âm Nữ</span>
  </div>
  </div>
  <br />
  <div class="card">
  <div class="card-body">
   <h5 class="card-title">Theo luật âm dương</h5>
   <p class="card-text">
   Theo Hà Đồ và Lạc Thư, các số 1, 3, 5, 7, 9 là số mang vận Dương, còn các
   số 2, 4, 6, 8, 10 mang vận Âm. Số 0 là không có nói trong Hà Đồ và Lạc
   Thư, nhưng số 10 tận cùng là 0, mang vận Âm; vậy có thể xem số 0 mang vận
   Âm
   </p>
   <table
   class="phonenumber-list"
   cellpadding="0"
   cellspacing="0"
   width="100%"
   border="1"
   bordercolor="#DADADA"
   >
   <tbody>
    <tr>
    <td>9</td>
    <td>e</td>
    <td>9</td>
    <td>3</td>
    <td>9</td>
    <td>3</td>
    <td>9</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>+</td>
    <td>-</td>
    <td>+</td>
    <td>+</td>
    </tr>
   </tbody>
   </table>
   <span class="label">Số mang vận dương:</span>
   <span class="highlight">6 (85.71%)</span>
   <br />
   <span class="label">Số mang vận âm:</span>
   <span class="highlight">1 (14.29%)</span>
   <br />
   <span class="label">Cân bằng âm dương trong dãy số:</span>
   <span class="highlight">Không tốt</span>

   <br />
  </div>
  </div>
  <br />
  <div class="card">
  <div class="card-body">
   <h5 class="card-title">Ngũ hành bản mệnh</h5>
   <p class="card-text">
   Theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố
   cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ,
   Kim và Thủy (tiếng Trung: 木, 火, 土, 金, 水). Năm trạng thái này, gọi là
   Ngũ hành (五行), không phải là vật chất như cách hiểu đơn giản theo nghĩa
   đen trong tên gọi của chúng mà đúng hơn là cách quy ước của người Trung
   Hoa cổ đại để xem xét mối tương tác và quan hệ của vạn vật. <br />
   Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua hai nguyên lý cơ
   bản (生 - Sinh) còn gọi là Tương sinh và (克 - Khắc) hay Tương khắc trong
   mối tương tác và quan hệ của chúng. <br />
   Trong mối quan hệ Sinh thì Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim, Kim
   sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. <br />
   Trong mối quan hệ Khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa
   khắc Kim, Kim khắc Mộc
   </p>
   <br />
   Ngũ hành của dãy số:
   <span class="highlight">Hỏa</span>
   <br />
   <span class="label">Ngũ hành của thân chủ:</span>
   <span class="highlight">Mộc (Thạch Lựu mộc) </span>
   <br />
   Theo luật ngũ hành <span class="highlight">Hỏa</span> không tương sinh
   tương khắc với <span class="highlight">Mộc</span> ==>
   <span class="highlight">Chấp nhận được</span>
  </div>
  </div>
 </div>
 <br />
 </body>
</html>