Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
20 days ago
1.3 kB
1
Indexable
Never
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Ustawienie adresu I2C dla wyświetlacza LCD (zwykle 0x27 lub 0x3F)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Utworzenie instancji zegara RTC
DS3231 rtc;

void setup() {
 // Inicjalizacja komunikacji I2C
 Wire.begin();
 
 // Inicjalizacja wyświetlacza LCD
 lcd.begin();
 lcd.backlight();
 
 // Inicjalizacja zegara RTC
 rtc.begin();

 // Ustawienie formatu czasu
 rtc.setHourMode(CLOCK_H24);
}

void loop() {
 // Pobranie aktualnego czasu z zegara RTC
 int year = rtc.getYear();
 int month = rtc.getMonth();
 int day = rtc.getDate();
 int hour = rtc.getHour();
 int minute = rtc.getMinute();
 int second = rtc.getSecond();
 
 // Wyświetlenie daty na pierwszej linii wyświetlacza LCD
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(year);
 lcd.print("-");
 if(month < 10) lcd.print("0");
 lcd.print(month);
 lcd.print("-");
 if(day < 10) lcd.print("0");
 lcd.print(day);

 // Wyświetlenie czasu na drugiej linii wyświetlacza LCD
 lcd.setCursor(0, 1);
 if(hour < 10) lcd.print("0");
 lcd.print(hour);
 lcd.print(":");
 if(minute < 10) lcd.print("0");
 lcd.print(minute);
 lcd.print(":");
 if(second < 10) lcd.print("0");
 lcd.print(second);
 
 // Odświeżanie co sekundę
 delay(1000);
}
Leave a Comment