Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.2 kB
62
Indexable
Never
  // Tạo vị trí ngẫu nhiên cho food
  
  private void RandomizePosition()
  {
    bool samePosition = false;
    Vector3 check = new Vector3();
    Bounds bounds = this.gridArea.bounds;
    while(true)
    {
    // random vị trí cho food
    float x = Random.Range(bounds.min.x , bounds.max.x);
    float y = Random.Range(bounds.min.y, bounds.max.y);

    check = new Vector3(Mathf.Round(x),Mathf.Round(y),0f);
  
    // kiểm tra vị trí của food vừa random có trùng với từng phần đuôi con rắn ko
    // Nếu trùng (samePosition = true) thì tiếp tục lặp random tiếp. 
    //Nếu không (samePosition = false) thì thoát vòng lặp

    // snake._segment là list chứa position của từng phần co rắn

    for(int i = 0 ; i < snake._segment.Count ; i++) 
    {
      if(check == snake._segment[i].position)
      {
        samePosition = true;
        break;
      }
    }
    if(samePosition == false) break;
    }
    this.transform.position =check;
  }