Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
1.3 kB
40
Indexable
Never
#include<stdio.h>
#include<string.h>


typedef struct x
{
  char c[100];
} t;

/* Kiểm tra từ đang xét có chữ cái cần xóa không */
int kt(char *c, char b)
{
  int i = 0;
  for(i = 0;i<strlen(c);i++)
  {
    if(b == c[i])
    {
      return 1;
    }
  }
  return -1;
}


/* Đếm số từ bị xóa */
int xoa(struct x a[1000], int n, char b)
{
  int i;
  int dem = 0;
  char y[1] ="1";
  for(i = 0;i<n;i++)
  {

    if(strcmp(a[i].c , y) != 0 && kt(a[i].c, b) == 1)   // Chỉ xét những chuỗi khác "1"
    {
      dem++;
      strcpy(a[i].c,y);   //Những từ bị xóa thì chuyển thành chuỗi "1"
    }
    else
    {
      continue;
    }
  }
  return dem;
}int main()
{
  t a[1000];
  int n,q;
  scanf("%d%d", &n, &q);
  int i;
  for(i = 0;i<n;i++)
  {
    scanf("\n");
    scanf("%s", &a[i].c);  // khai báo tên tập tin
  }
  int k = 0;
  int danhdau = n;       // đánh dấu lại số lượng phần tử ban đầu 
  for(i = 0;i<q;i++)
  {
    char b;
    scanf("\n%c", &b);   // khai báo các chữ cái.
    k = xoa(a,danhdau,b);
    n = n-k;
    printf("%d\n", n);
  }
  return 0;
}