اله حاسبه بأزراز

لا تغير شي تواصل معي خاص اذا صارتلك مشكله 0.hs ☜ ديسكورد
mail@pastecode.io avatarunknown
abc
a month ago
13 kB
19
Indexable
Never
لا تغير شي عشان مايخرب

——————————————————————————————————————————————————————————

Variables required || المتغير

calc = 0

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 1 

Trigger:(anything you like)

Type:BDSript

Code:

$nomention
$addField[Calculator;0]
$addButton[no;7;7;secondary;no;]
$addButton[no;8;8;secondary;no;]
$addButton[no;9;9;secondary;no;]
$addButton[no;/;÷;primary;no;]
$addButton[no;x;x;primary;no;]
$addButton[yes;4;4;secondary;no;]
$addButton[no;5;5;secondary;no;]
$addButton[no;6;6;secondary;no;]
$addButton[no;+;+;primary;no;]
$addButton[no;-;-;primary;no;]
$addButton[yes;1;1;secondary;no;]
$addButton[no;2;2;secondary;no;]
$addButton[no;3;3;secondary;no;]
$addButton[no;=;=;primary;no;]
$addButton[no;<;<;danger;no;]
$addButton[yes;0;0;secondary;no;]
$addButton[no;00;00;secondary;no;]
$addButton[no;000;000;secondary;no;]
$addButton[no;ac;↻  AC;danger;no;]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 2

Trigger:$onInteraction[1]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]1;-1];true;$getServerVar[calc] 1;-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]1;-1];true;$getServerVar[calc] 1;-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 3

Trigger:$onInteraction[2]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]2;-1];true;$getServerVar[calc] 2;-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]2;-1];true;$getServerVar[calc] 2;-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 4

Trigger:$onInteraction[3]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]3;-1];true;$getServerVar[calc] 3;-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]3;-1];true;$getServerVar[calc] 3;-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 5

Trigger:$onInteraction[4]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]4;-1];true;$getServerVar[calc] 4;-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]4;-1];true;$getServerVar[calc] 4;-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 6

Trigger:$onInteraction[5]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]5;-1];true;$getServerVar[calc] 5;-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]5;-1];true;$getServerVar[calc] 5;-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 7

Trigger:$onInteraction[6]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]6;-1];true;$getServerVar[calc] 6;-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]6;-1];true;$getServerVar[calc] 6;-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 8

Trigger:$onInteraction[7]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]7;-1];true;$getServerVar[calc] 7;-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]7;-1];true;$getServerVar[calc] 7;-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 9

Trigger:$onInteraction[8]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]8;-1];true;$getServerVar[calc] 8;-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]8;-1];true;$getServerVar[calc] 8;-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 10

Trigger:$onInteraction[9]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]9;-1];true;$getServerVar[calc] 9;-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]9;-1];true;$getServerVar[calc] 9;-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 11

Trigger:$onInteraction[0]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkCondition[$splitText[$getTextSplitLength]==0];true;$getServerVar[calc];-1];false;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]0;-1];true;$getServerVar[calc] 0;-1];-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkCondition[$splitText[$getTextSplitLength]==0];true;$getServerVar[calc];-1];false;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]0;-1];true;$getServerVar[calc] 0;-1];-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 12

Trigger:$onInteraction[00]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkCondition[$splitText[$getTextSplitLength]==0];true;$getServerVar[calc];-1];false;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]00;-1];true;$getServerVar[calc] 0;-1];-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkCondition[$splitText[$getTextSplitLength]==0];true;$getServerVar[calc];-1];false;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]00;-1];true;$getServerVar[calc] 0;-1];-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 13

Trigger:$onInteraction[000]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]

$addField[Calculator;$replaceText[$replaceText[$checkCondition[$splitText[$getTextSplitLength]==0];true;$getServerVar[calc];-1];false;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]000;-1];true;$getServerVar[calc] 0;-1];-1]]
$setServerVar[calc;$replaceText[$replaceText[$checkCondition[$splitText[$getTextSplitLength]==0];true;$getServerVar[calc];-1];false;$replaceText[$replaceText[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷];false;$getServerVar[calc]000;-1];true;$getServerVar[calc] 0;-1];-1]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 14

Trigger:$onInteraction[/]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]
$onlyIf[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷]==false;You already have an operator at the end that is $splitText[$getTextSplitLength]]
$addField[Calculator;$getServerVar[calc] ÷]
$setServerVar[calc;$getServerVar[calc] ÷]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 15

Trigger:$onInteraction[x]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]
$onlyIf[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷]==false;You already have an operator at the end that is $splitText[$getTextSplitLength]]
$addField[Calculator;$getServerVar[calc] x]
$setServerVar[calc;$getServerVar[calc] x]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 16

Trigger:$onInteraction[+]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]
$onlyIf[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷]==false;You already have an operator at the end that is $splitText[$getTextSplitLength]]
$addField[Calculator;$getServerVar[calc] +]
$setServerVar[calc;$getServerVar[calc] +]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 17

Trigger:$onInteraction[-]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]
$onlyIf[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷]==false;You already have an operator at the end that is $splitText[$getTextSplitLength]]
$addField[Calculator;$getServerVar[calc] -]
$setServerVar[calc;$getServerVar[calc] -]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 18

Trigger:$onInteraction[=]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$onlyIf[$checkContains[$getServerVar[calc];+;-;x;÷]==true;you haven’t chosen any operator in your calculation yet please choose one]
$textSplit[$getServerVar[calc]; ]
$onlyIf[$checkContains[$splitText[$getTextSplitLength];+;-;x;÷]==false;Your calculation ends with an operator which kinda doesn’t make any sense]
$addField[Calculator;$getServerVar[calc] = $calculate[$replaceText[$replaceText[$getServerVar[calc];x;*;-1];÷;/;-1]]]
$setServerVar[calc;$calculate[$replaceText[$replaceText[$getServerVar[calc];x;*;-1];÷;/;-1]]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 19

Trigger:$onInteraction[ac]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention
$resetServerVar[calc]
$addField[Calculator;$getServerVar[calc]]

——————————————————————————————————————————————————————————

Command 20

Trigger:$onInteraction[<]

Type:BDSript 2

Code:

$nomention

$textSplit[$getServerVar[calc];]

$removeSplitTextElement[$getTextSplitLength]

$addField[Calculator;$joinSplitText[]]
$setServerVar[calc;$joinSplitText[]]

——————————————————————————————————————————————————————————
$c[
تم الإنشاء بواسطه hossam007 
YouTube : hossam007 
Discord : 0.hs
اي مشكله تواصل معي بالديسكورد
]