bai2

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
7 months ago
9.8 kB
8
Indexable
Never
using System;
using System.Xml;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
{
  HoaDon hd = new HoaDon();
  int choice = 0;

  while (choice != 8)
  {
    Console.WriteLine("============== MENU ==============");
    Console.WriteLine("1. Tao hoa don moi");
    Console.WriteLine("2. Xem thong tin hoa don");
    Console.WriteLine("3. Them san pham");
    Console.WriteLine("4. Xoa san pham");
    Console.WriteLine("5. Tinh tong tien");
    Console.WriteLine("6. Xuat mat hang thanh tien lon nhat");
    Console.WriteLine("7. Sap xep chi tiet ban hang theo thu tu giam dan cua thanh tien");
    Console.WriteLine("8. Thoat");
    Console.Write("Nhap lua chon cua ban: ");
    choice = int.Parse(Console.ReadLine());

    switch (choice)
    {
      case 1:
        hd = TaoHoaDonMoi();
        break;
      case 2:
        hd.XemThongTinHoaDon();
        break;
      case 3:
        hd.ThemSanPham();
        break;
      case 4:
        hd.XoaSanPham();
        break;
      case 5:
        Console.WriteLine("Tong tien hoa don: {0}", hd.TinhTongTien());
        break;
      case 6:
        hd.XuatMatHangThanhTienLonNhat();
        break;
      case 7:
        hd.SapXepTheoThanhTienGiamDan();
        break;
      case 8:
        Console.WriteLine("Hen gap lai!");
        break;
      default:
        Console.WriteLine("Lua chon khong hop le!");
        break;
    }
    Console.WriteLine();
  }

  Console.ReadKey();
}

}
public class HoaDon
{
  public string MaHD { get; set; }
  public string TenKH { get; set; }
  public ChiTietBanHang[] DanhSachCTBH { get; set; }

  public HoaDon(string maHD, string tenKH, ChiTietBanHang[] dsCTBH)
  {
    MaHD = maHD;
    TenKH = tenKH;
    DanhSachCTBH = dsCTBH;
  }
}

public class ChiTietBanHang
{
  public string MaSP { get; set; }
  public string TenSP { get; set; }
  public int SoLuong { get; set; }
  public double GiaBan { get; set; }

  public ChiTietBanHang(string maSP, string tenSP, int soLuong, double giaBan)
  {
    MaSP = maSP;
    TenSP = tenSP;
    SoLuong = soLuong;
    GiaBan = giaBan;
  }
  public double Tongtien()
  {
    int tongTien = 0;
    foreach (var ctbh in DanhSachChiTietBanHang)
    {
      tongTien += ctbh.SoLuong * ctbh.GiaBan;
    }
    return tongTien;
  }
  public void XuatMatHangThanhTienLonNhat()
  {
    // Kiểm tra nếu danh sách chi tiết bán hàng rỗng, không có sản phẩm nào
    if (DanhSachChiTietBanHang.Count == 0)
    {
      Console.WriteLine("Không có sản phẩm nào trong hoá đơn.");
      return;
    }
  
    int maxTien = int.MinValue;
    ChiTietBanHang maxCTBH = null;
  
    // Duyệt qua từng chi tiết bán hàng của hoá đơn và tìm sản phẩm có tiền lớn nhất
    foreach (var ctbh in DanhSachChiTietBanHang)
    {
      int tien = ctbh.SoLuong * ctbh.GiaBan;
      if (tien > maxTien)
      {
        maxTien = tien;
        maxCTBH = ctbh;
      }
    }
  
    // Hiển thị thông tin sản phẩm có tiền lớn nhất
    Console.WriteLine("Sản phẩm có tiền lớn nhất:");
    Console.WriteLine("Mã sản phẩm: " + maxCTBH.MaSanPham);
    Console.WriteLine("Tên sản phẩm: " + maxCTBH.TenSanPham);
    Console.WriteLine("Số lượng: " + maxCTBH.SoLuong);
    Console.WriteLine("Giá bán: " + maxCTBH.GiaBan);
    Console.WriteLine("Thành tiền: " + maxTien);
  }
  public void XuatThongTin()
  {
    Console.WriteLine("Mã hoá đơn: " + MaHoaDon);
    Console.WriteLine("Tên khách hàng: " + TenKhachHang);
    Console.WriteLine("Danh sách chi tiết bán hàng:");
  
    // Sắp xếp danh sách chi tiết bán hàng theo thứ tự giảm dần của thành tiền
    var dsChiTietBanHang = DanhSachChiTietBanHang.OrderByDescending(ctbh => ctbh.ThanhTien);
  
    foreach (var ctbh in dsChiTietBanHang)
    {
      Console.WriteLine("\tMã sản phẩm: " + ctbh.MaSanPham);
      Console.WriteLine("\tTên sản phẩm: " + ctbh.TenSanPham);
      Console.WriteLine("\tSố lượng: " + ctbh.SoLuong);
      Console.WriteLine("\tGiá bán: " + ctbh.GiaBan);
      Console.WriteLine("\tThành tiền: " + ctbh.ThanhTien);
    }
  
    TinhTongTien();
    Console.WriteLine("Tổng tiền: " + TongTien);
  
    XuatMatHangThanhTienLonNhat();
  }
  public void TimSanPhamTheoMa(string maSanPham)
  {
    // Tìm kiếm sản phẩm trong danh sách chi tiết bán hàng của hoá đơn
    var sanPham = DanhSachChiTietBanHang.FirstOrDefault(ctbh => ctbh.MaSanPham == maSanPham);
  
    // Nếu sản phẩm tồn tại, xuất thông tin sản phẩm
    if (sanPham != null)
    {
      Console.WriteLine("Thông tin sản phẩm có mã '" + maSanPham + "':");
      Console.WriteLine("\tTên sản phẩm: " + sanPham.TenSanPham);
      Console.WriteLine("\tGiá bán: " + sanPham.GiaBan);
      Console.WriteLine("\tSố lượng: " + sanPham.SoLuong);
      Console.WriteLine("\tThành tiền: " + sanPham.ThanhTien);
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Không tìm thấy sản phẩm có mã '" + maSanPham + "'.");
    }
  }


}

public class HoaDonXMLReader
{
  public static HoaDon[] DocTuFile(string path)
  {
    
    var listHoaDon = new System.Collections.Generic.List<HoaDon>();
     using (XmlReader reader = XmlReader.Create(path))
    {
      
      while (reader.Read())
      {
        
        if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element && reader.Name == "HD")
        {
          
          string maHD = "";
          string tenKH = "";
          var listCTBH = new System.Collections.Generic.List<ChiTietBanHang>();

          
          while (reader.Read())
          {
            
            if (reader.NodeType == XmlNodeType.EndElement && reader.Name == "HD")
            {
              break;
            }

            
            if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element && reader.Name == "MaHD")
            {
              reader.Read();
              maHD = reader.Value;
            }

            
            if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element && reader.Name == "TenKH")
            {
              reader.Read();
              tenKH = reader.Value;
            }

            
          if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element && reader.Name == "CTBH")
          {
            
            string maSP = "";
            string tenSP = "";
            int soLuong = 0;
            double giaBan = 0;

            
            while (reader.Read())
            {
              
              if (reader.NodeType == XmlNodeType.EndElement && reader.Name == "CTBH")
              {
                break;
              }

              
              if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element && reader.Name == "Masp")
              {
                reader.Read();
                maSP = reader.Value;
              }

              
              if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element && reader.Name == "tensp")
              {
                reader.Read();
                tenSP = reader.Value;
              }

              
              if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element && reader.Name == "SL")
              {
                reader.Read();
                soLuong = int.Parse(reader.Value);
              }

              
              if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element && reader.Name == "gia")
              {
                reader.Read();
                giaBan = double.Parse(reader.Value);
              }
            }

            
            var ctbh = new ChiTietBanHang(maSP, tenSP, soLuong, giaBan);

            
            listCTBH.Add(ctbh);
          }
        }

        
        var hoaDon = new HoaDon(maHD, tenKH, listCTBH.ToArray());

        
        listHoaDon.Add(hoaDon);
      }
    }
  }

  // Trả về danh sách hoá đơn đọc được từ file XML
  return listHoaDon.ToArray();
}