Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
7 months ago
519 B
12
Indexable
Never
tuoi_me = 42
tuoi_con = 9

so_nam = 0
while tuoi_me < tuoi_con * 2:
    tuoi_me += 1
    tuoi_con += 1
    so_nam += 1

print("Sau", so_nam, "năm nữa tuổi của mẹ sẽ gấp đôi tuổi của con.")

'''
Trong vòng lặp while, ta tăng tuổi của mẹ và con cùng một đơn vị và tăng số năm lên 1.
Vòng lặp sẽ dừng lại khi tuổi của mẹ gấp đôi tuổi của con.

Cuối cùng, ta in ra số năm cần để tuổi của mẹ gấp đôi tuổi của con:
'''