Tính căn bậc hai của một số

Viết chương trình cho phép người dùng nhập số bất kỳ tên n rồi tính căn bậc hai của số đã nhập. Trước khi tính căn bậc hai, chương trình cần kiểm tra xem số đầu vào có âm hay không.
 avatar
nguyenthanhtruong
c_cpp
2 months ago
944 B
3
Indexable
Never
//Write a program that allows user to enter any number named n and then calculates square root
//of the number entered. Before calculating the square root, the program needs to check whether
//the input number is negative or not.
//Hint: use the function double sqrt (double n) of the math.h library to calculate the square root of
//the parameter n.
//Example 1: Please enter any number: -2
//Accept positive number only!
//Example 2: Please enter any number: 15
//Square root of 15.000000 is 3.872983
//Example 3: Please enter any number: 0
//Square root of 0.000000 is 0.000000

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
  double n;
  printf("Please enter any number: ");
  scanf("%lf", &n);
  if (n < 0) {
    printf("Accept positive number only!\n");
  } else {
    double squareRoot = sqrt(n);
    printf("Square root of %.6lf is %.6lf\n", n, squareRoot);
  }

  return 0;
}
Leave a Comment