Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.9 kB
3
Indexable
Never
Hugo đang trền đường về nhà và cần đi qua 1 đoạn đường B.
Trên đoạn đường đi qua có N cổng. Tại mỗi cổng có 1 số lượng binh sĩ và giá để đi qua cổng đó. Muốn đi qua mỗi cổng Hugo có 3 cách lựa chọn.
1. Pass
Trả số tiền quy định ở cổng đó để được đi qua
2. Hire
Trả gấp đôi số tiền ở cổng đó để thuê số binh sĩ gộp vào đoàn quân của mình
3. battle
Điều kiện để đánh nhau là số quân của Hugo >= số lượng lính tại cổng đó. Có các lưu ý:
+ Hugo k được tính vào số lượng của quân
+ Mỗi người lính chỉ tham gia được vào tối đa 3 trận đánh. Sau 3 trận đánh nếu đi nhóm binh sĩ đó còn sống thì cũng giải tán.
+ Mỗi trận đánh thì tất cả số binh sĩ đều tham gia.
+ Đánh nhau chết theo tỉ lệ 1: 1. Ai tham gia trước sẽ bị chết trước
Input:
Dòng đầu tiên là số lượng trường hợp thử nghiệm
Mỗi trường hợp thử nghiệm sẽ có
     Dòng đầu tiên chứa số lượng cổng N
     N dòng tiếp theo chứa 2 số là số binh lính và chi phí tại mỗi cổng
Output: In ra chi phí nhỏ nhất Hugo có thể đi qua đoạn đường B
Điều kiện input: số cổng <=20
-   2 <=Số lính và chi phí đi qua <=1000
VD:
Input
2
7
10 100
70 5
80 15
20 60
50 90
30 80
10 10
9
600 800
300 400
300 400
1000 400
300 600
100 300
600 300
600 500
1000 300
 
Output:
#1 150
#2 3000
Giải thích
 	1	2	3	4	5	6	7
Số binh sĩ	10	70	80	20	50	30	10
Chi phí	100	5	15	60	90	80	10
 
 
 
 
Có thể tính chi phí đi nhỏ nhất
 	1	2	3	4	5	6	7
Số binh sĩ	10	70	80	20	50	30	10
Chi phí	100	5	15	60	90	80	10
Chọn	Pass	Hire	Hire	Battle	Battle	Battle	Pass
Chi phí	100	110	140	 	 	 	150