Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
19 kB
1
Indexable
Never
public class Char {
   public byte numberUseExpanedBag;
   public List<@NotNull Item> ItemMuaLai = new ArrayList<Item>();  
   public List<@NotNull Item> ItemGiaHan = new ArrayList<Item>();  
+  public List<@NotNull Equip> ThangNguong = new ArrayList<Equip>();
   public int timeOnline = 0;
   public int Time2H = 0;
   public byte indexMenuBox;
@@ -964,7 +965,7 @@ public class Char {
             }
             break;
         }
-        zone.getService().addEffect(this, effId, 5, 5, 0);
+        zone.getService().addEffect(this, effId, 2000, 2000, 0);
       }
 
       // get monsters within 2m
@@ -980,7 +981,7 @@ public class Char {
               mob.die();
             }
             zone.getService().attackMonster(dameHit, false, mob);
-            zone.getService().addEffect(mob, 65, 5, 5, 0);
+            zone.getService().addEffect(mob, 65, 1000, 1000, 0);
           }
         }
         if (this.options[155] > 0) {
@@ -993,7 +994,7 @@ public class Char {
                 c.startDie();
               }
               zone.getService().attackCharacter(dameHit, 0, c);
-              zone.getService().addEffect(c, 65, 5, 5, 0);
+              zone.getService().addEffect(c, 65, 1000, 1000, 0);
             }
           }
         }
@@ -1092,10 +1093,10 @@ public class Char {
           }
           if (templateId >= 67 && templateId <= 72) {
             if (clone != null) {
-              //if (skill.point * 10 > clone.level) {
-              //  serverDialog("Trình độ của phân thân không đủ yêu cầu.");
-              //  return;
-              // }
+              if (skill.point * 10 > clone.level) {
+                serverDialog("Trình độ của phân thân không đủ yêu cầu.");
+                return;
+              }
             } else {
               serverDialog("Hãy triệu hồi phân thân.");
               return;
@@ -3903,7 +3904,50 @@ public void useMount(Item item) {
       } else {
         serverMessage("chỉ có thể vào map vào 18h00 đến 18h30.");
       }
-    } else {
+    } else if(item.id == ItemName.LENH_BAI_KAMAKURA){
+      try {
+        // getService().endDlg(true);
+        // getService().openUI((byte) 4);
+        // getService().sendDataBox();
+          // getService().endDlg(true);
+          menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Mở rương", () -> {
+            openUIBox();
+            // getService().endDlg(true);
+
+          }));
+          menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Mở bộ sưu tập", () -> {
+            setCommandBox(BO_SUU_TAP);
+            getService().openUICollectionBox();
+            // getService().endDlg(true);
+
+          }));
+          menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Cải trang", () -> {
+            setCommandBox(CAI_TRANG);
+            getService().openUIMaskBox();
+            // getService().endDlg(true);
+
+          }));
+          getService().endDlg(true);
+          getService().openUIMenu();
+
+
+      } catch (Exception ex) {
+        Logger.getLogger(Service.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
+      }
+    } else if(item.id == ItemName.LENH_BAI_HOAN_THANH){
+      if(Task.getTaskTemplate(taskId)!= null){
+      finishTask(true);
+      serverDialog("Bạn đã bỏ qua nhiệm vụ hiện tại nhiệm vụ tiếp theo " + Task.getTaskTemplate(taskId).getName());
+      }else {
+        serverDialog("Hãy nhận nhiệm vụ trước");
+        return;
+      }
+
+    }
+    // else if(item.id == ItemName.THE_DOI_TEN){
+
+    // }
+    else {
       learnSkill(item);
     }
   }
@@ -4415,6 +4459,7 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
                 item.expire += 2592000000L;
                 removeItem(getIndexItemByIdInBag(944),1,true);
                 serverMessage("Gia hạn thành công " + item.template.name + " thêm 30 ngày");
+                getService().updateItem(item);
               } else {
                 serverMessage("Vật phẩm không có hạn sử dụng");
               }
@@ -4430,7 +4475,8 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
               if(item.hasExpire() == true){
                 item.expire += 2592000000L;
                 removeItem(getIndexItemByIdInBag(943), 1 , true);
-                serverMessage("Gia hạn thành công"+ item.template.name + "thêm 30 ngày");
+                serverMessage("Gia hạn thành công "+ item.template.name + " thêm 30 ngày");
+                getService().updateItem(item);
               }else {
                 serverMessage("Vật phẩm không có hạn sử dụng");
               }
@@ -4446,7 +4492,8 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
               if(item.hasExpire() == true){
                 item.expire += 2592000000L;
                 removeItem(getIndexItemByIdInBag(942),1,true);
-                serverMessage("Gia hạn thành công"+ item.template.name + "thêm 30 ngày");
+                serverMessage("Gia hạn thành công " + item.template.name + " thêm 30 ngày");
+                getService().updateItem(item);
               }else {
                 serverMessage("Vật phẩm không có hạn sử dụng");
               }
@@ -4522,11 +4569,27 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
         if (item != null) {
           tempIndex = indexUI;
         } // có hoặc không
-
-        setConfirmPopup(new ConfirmPopup(CMDConfirmPopup.KHAI_MO, String.format(
+        menus.clear();
+        menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Khai mở Sinh mệnh", () -> {
+          setConfirmPopup(new ConfirmPopup(CMDConfirmPopup.KHAI_MO, String.format(
             "Ngươi có muốn khai hoá trang bị với giá %d xu và %d lượng không?",
             10000000, 2000)));
         getService().openUIConfirmID();
+      }));
+        menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Khai mở Phòng Ngự", () -> {
+          setConfirmPopup(new ConfirmPopup(CMDConfirmPopup.KHAI_MO3, String.format(
+            "Ngươi có muốn khai hoá trang bị với giá %d xu và %d lượng không?",
+             10000000, 2000)));
+        getService().openUIConfirmID();
+      }));
+        menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Khai mở Sát thương", () -> {
+          setConfirmPopup(new ConfirmPopup(CMDConfirmPopup.KHAI_MO4, String.format(
+            "Ngươi có muốn khai hoá trang bị với giá %d xu và %d lượng không?",
+             10000000, 2000)));
+        getService().openUIConfirmID();
+      }));
+      getService().openUIMenu();
+
       }
       else if (commandBox == KHAI_MO3) {
         if (indexUI < 0 || indexUI > this.equipment.length) {
@@ -5368,6 +5431,12 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
       if (BotFactory.getInstance().process(this, text)) {
         return;
       }
+      if(text.equals("bienhinh")){
+        this.ID_NAME = 3003;
+        name = ("[S_VIP]") + name;
+        getService().updateInfoMe();
+        return;
+      }
       zone.getService().chat(this.id, text);
     } catch (Exception ex) {
       Log.error("err: " + ex.getMessage(), ex);
@@ -9415,7 +9484,7 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
     }));
     if (user.is1()) {
       if (!user.is1()) {
-        serverMessage("admin mới đc nhe con chó.");
+        serverMessage("admin role.");
         return;
       }
       menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Quản lý", () -> {
@@ -10612,7 +10681,7 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
         warningClone();
         return;
       }
-      setCommandBox(GIA_HAN);
+      // setCommandBox(GIA_HAN);
       ItemGiaHan.clear();
       for (int i = 0; i < bag.length; i++){
         Item imb = bag[i];
@@ -11368,8 +11437,14 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
       }
       menus.clear();
       menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Thăng Ngưỡng", () -> {
-        setCommandBox(THANG_NGUONG);
-        getService().openThangAn();
+      // ThangNguong.clear();
+      // for (int i = 0; i < equipment.length; i++){
+      //   Equip eq = equipment[i];
+      //   // ItemGiaHan.add(imb);
+      //   ItemGiaHan.add(eq);
+      // }
+      setCommandBox(THANG_NGUONG);
+      getService().openThangAn();
       }));
       menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Nâng cấp", () -> {
         setCommandBox(NANG_CAP);
@@ -11382,29 +11457,30 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
         warningClone();
         return;
       }
-      menus.clear();
-      menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Khai mở", () -> {
-        menus.clear();
-        menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Khai mở Sinh mệnh", () -> {
-        setCommandBox(KHAI_MO);
-        getService().openKhaiMo();
-      }));
-        menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Khai mở Phòng Ngự", () -> {
-        setCommandBox(KHAI_MO3);
-        getService().openKhaiMo();
-      }));
-        menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Khai mở Sát thương", () -> {
-        setCommandBox(KHAI_MO4);
-        getService().openKhaiMo();
-      }));
-      getService().openUIMenu();
+      setCommandBox(KHAI_MO);
+      // menus.clear();
+      // menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Khai mở", () -> {
+      //   menus.clear();
+      //   menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Khai mở Sinh mệnh", () -> {
+      //   setCommandBox(KHAI_MO);
+      //   getService().openKhaiMo();
+      // }));
+      //   menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Khai mở Phòng Ngự", () -> {
+      //   setCommandBox(KHAI_MO3);
+      //   getService().openKhaiMo();
+      // }));
+      //   menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Khai mở Sát thương", () -> {
+      //   setCommandBox(KHAI_MO4);
+      //   getService().openKhaiMo();
+      // }));
+      getService().openKhaiMo();

-      }));
-      menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Nâng cấp", () -> {
-        setCommandBox(NANG_CAP_2);
-        getService().openNangCap();
-      }));
-      getService().openUIMenu();
+      // }));
+      // menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Nâng cấp", () -> {
+      //   setCommandBox(NANG_CAP_2);
+      //   getService().openNangCap();
+      // }));
+      // getService().openUIMenu();
     }));
     menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Nói chuyện", () -> {
       if (taskId == TaskName.NHIEM_VU_CHAO_LANG && taskMain != null && taskMain.index == 2) {
@@ -11696,10 +11772,10 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
                   break;
                 }
               }
-              if (cap > 0) {
-                serverDialog("Đã thăng ngưỡng , Không thể tăng ngưỡng nữa");
-                return;
-              }
+              // if (cap > 0) {
+              //   serverDialog("Đã thăng ngưỡng , Không thể tăng ngưỡng nữa");
+              //   return;
+              // }
               if (cap >= 9) {
                 serverDialog("Cấp thăng ngưỡng đã đạt tối đa !");
                 return;
@@ -13390,7 +13466,7 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
             serverDialog("Chiến trường đã bắt đầu! Vui lòng quay lại sau.");
             return;
           }
-          if (candyBattlefield.getNumberPlayer() > +candyBattlefield.getMaxPlayer()) {
+          if (candyBattlefield.getNumberPlayer() > candyBattlefield.getMaxPlayer()) {
             serverDialog("Chiến trường đã đạt tối đa! Vui lòng quay lại sau.");
             return;
           }
@@ -14359,12 +14435,12 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
         changeUsername();
       }));
     }
-    if (this.level < 10 && equipment[ItemTemplate.TYPE_VUKHI] == null
-        && getIndexItemByIdInBag(ItemName.KIEM_GO) == -1) {
-      menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Nhận kiếm gỗ", () -> {
-        receiveWoodenSword();
-      }));
-    }
+    // if (this.level < 10 && equipment[ItemTemplate.TYPE_VUKHI] == null
+    //     && getIndexItemByIdInBag(ItemName.KIEM_GO) == -1) {
+    //   menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Nhận kiếm gỗ", () -> {
+    //     receiveWoodenSword();
+    //   }));
+    // }
     menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Hướng dẫn", () -> {
       menus.clear();
       menus.add(new Menu(CMDMenu.EXECUTE, "Cách chơi", () -> {
@@ -15466,7 +15542,7 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
         short y = zone.tilemap.collisionY(x, this.y);
         this.bag[indexUI] = null;

-        if (false) { // comment removeItem(indexUI, item.getQuantity(), false); neu muon nhin thay vat pham
+        if (true) { // comment removeItem(indexUI, item.getQuantity(), false); neu muon nhin thay vat pham
           ItemMap itemMap = ItemMapFactory.getInstance()
               .builder()
               .id(zone.numberDropItem++)
@@ -15475,7 +15551,7 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
               .build();
           itemMap.setItem(item);
           itemMap.setOwnerID(-1);
-          itemMap.setExpired(0);
+          // itemMap.setExpired(0);
 
           zone.addItemMap(itemMap);
           zone.getService().throwItem(this, indexUI, itemMap);
@@ -15493,8 +15569,9 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
         }

 //       bo ra dat mat luon vat pham
-        removeItem(indexUI, item.getQuantity(), false);
-        getService().saleItem(indexUI, item.getQuantity());
+        // removeItem(indexUI, item.getQuantity(), false);
+        // getService().saleItem(indexUI, item.getQuantity());
+        getService().endDlg(false);

       }
     } catch (Exception ex) {
@@ -16698,8 +16775,10 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
               return;
             }
             Item itm4 = this.equipment[indexUI];
+            Equip equip4 = this.equipment[indexUI];
             if (itm4 != null) {
               getService().itemInfo(itm4, typeUI, indexUI);
+              getService().equipmentInfo(equip4,typeUI,indexUI);
             }
             break;

@@ -17986,6 +18065,9 @@ public void itemBoxToBag(Message ms) {
         case 781:
           setMobMe(235, (byte) 1);
           break;
+        case 851:
+          setMobMe(238 , (byte) 1);
+          break;
       }
     } else {
       setMobMe(0, (byte) 0);
diff --git a/src/main/java/com/nsoz/network/Controller.java b/src/main/java/com/nsoz/network/Controller.java
index c9ababf8..a1cfa9df 100644
--- a/src/main/java/com/nsoz/network/Controller.java
+++ b/src/main/java/com/nsoz/network/Controller.java
@@ -36,7 +36,7 @@ public class Controller implements IMessageHandler {
     if (mss != null) {
       try {
         int command = mss.getCommand();
-//        System.out.println("COMMAND = "+command);
+        System.out.println("COMMAND = "+command);
         if (command != CMD.NOT_LOGIN && command != CMD.NOT_MAP && command != CMD.SUB_COMMAND) {
           if (user == null || _char == null || user.isCleaned || _char.isCleaned) {
             return;
diff --git a/src/main/java/com/nsoz/network/Service.java b/src/main/java/com/nsoz/network/Service.java
index 1574b596..848ca6ed 100644
--- a/src/main/java/com/nsoz/network/Service.java
+++ b/src/main/java/com/nsoz/network/Service.java
@@ -656,10 +656,11 @@ public class Service extends AbsService {
       DataOutputStream ds = ms.writer();
       ds.writeInt(player.getCoinInBoxInt());
       Equip[] maskBox = player.equipment; //lay do dang mac
-      ds.writeByte(maskBox.length);
+      ds.writeByte(maskBox.length-5);
       for (Item item : maskBox) {
         if (item != null && item.template.type < 10) {
           ds.writeShort(item.id);
+          item.isLock = true;
           ds.writeBoolean(item.isLock);
           if (item.template.isTypeBody() || item.template.isTypeNgocKham()) {
             ds.writeByte(item.upgrade);