nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
7.4 kB
8
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;

public class TaxiFleetManagementApp
{
  private static readonly int NumTaxis = 5;
  private static readonly Random RandomGenerator = new Random();

  private static readonly Mutex ConsoleMutex = new Mutex();
  private static readonly SemaphoreSlim TaxiAvailabilitySemaphore = new SemaphoreSlim(NumTaxis);

  private static readonly List<Taxi> Taxis = new List<Taxi>();
  private static int selectedTaxiId = -1;

  private static bool showInfo = false;
  private static bool showIdInfo = false;

  public static void Main()
  {
    for (int i = 1; i <= NumTaxis; i++)
    {
      Taxis.Add(new Taxi(i));
    }

    for (int i = 0; i < NumTaxis; i++)
    {
      ThreadPool.QueueUserWorkItem(Taxis[i].SimulateTaxi);
    }

    MainMenu();
  }


  private static void MainMenu()
  {
    while (true)
    {
      showIdInfo = false;
      showInfo = false;
      Console.WriteLine("========= Taxi Fleet Management =========");
      Console.WriteLine("1. Podgląd live floty");
      Console.WriteLine("2. Przebyte kursy");
      Console.WriteLine("3. Wybierz pojazd, który chcesz śledzić");
      Console.WriteLine("0. Wyjście");
      Console.WriteLine("========================================");
      Console.Write("Wybierz opcję: ");

      string input = Console.ReadLine();

      if (input == "1")
      {
        selectedTaxiId = -1;
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("========================================");
        Console.WriteLine("Podgląd live floty");
        Console.WriteLine("========================================");
        showInfo = true;

        foreach (var taxi in Taxis)
        {
          ConsoleMutex.WaitOne();
          
          ConsoleMutex.ReleaseMutex();
        }
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Naciśnij dowolny klawisz, aby powrócić do menu głównego.");
        Console.ReadKey();
        Console.Clear();

        // Uruchomienie symulacji taksówek
        for (int i = 0; i < NumTaxis; i++)
        {
          ThreadPool.QueueUserWorkItem(Taxis[i].SimulateTaxi);
        }
      }
      else if (input == "2")
      {
        showIdInfo = false;
        showInfo = false;
        StatystykiPrzebytychKursow();
      }
      else if (input == "3")
      {
        showInfo = false;
        WybierzTaxi();
      }
      else if (input == "0")
      {
        break;
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Niepoprawny wybór. Spróbuj ponownie.");
      }
    }
  }

  private static void StatystykiPrzebytychKursow()
  {
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("========================================");
    Console.WriteLine("Statystyki przebytych kursów");
    Console.WriteLine("========================================");

    foreach (var taxi in Taxis)
    {
      ConsoleMutex.WaitOne();
      Console.WriteLine($"Taxi {taxi.Id} - Przebyte kursy: {taxi.PrzebyteKursy}, Zarobione pieniądze: {taxi.ZarobionePieniadze:C}");
      ConsoleMutex.ReleaseMutex();
    }
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Naciśnij dowolny klawisz, aby powrócić do menu głównego.");
    Console.ReadKey();
    Console.Clear();
  }

  private static void WybierzTaxi()
  {
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("========================================");
    Console.WriteLine("Wybierz pojazd, który chcesz śledzić");
    Console.WriteLine("========================================");

    ConsoleMutex.WaitOne();
    foreach (var taxi in Taxis)
    {
      Console.WriteLine($"{taxi.Id}. Taxi {taxi.Id}");
    }
    ConsoleMutex.ReleaseMutex();

    Console.Write("Wybierz ID taksówki: ");
    string input = Console.ReadLine();

    if (int.TryParse(input, out int selectedId) && selectedId > 0 && selectedId <= NumTaxis)
    {
      selectedTaxiId = selectedId;
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("========================================");
      Console.WriteLine($"Śledzenie taksówki {selectedTaxiId}");
      Console.WriteLine("========================================");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Naciśnij dowolny klawisz, aby powrócić do menu głównego.");
      showIdInfo = true;
      Console.ReadKey();
      Console.Clear();
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Niepoprawny wybór. Spróbuj ponownie.");
    }
  }

  public class Taxi
  {
    public int Id { get; }
    public bool IsAvailable { get; private set; }
    public int PrzebyteKursy { get; private set; }
    public decimal ZarobionePieniadze { get; private set; }
    public string Status => IsAvailable ? "searching for a passenger..." : "on a ride...";

    public Taxi(int id)
    {
      Id = id;
      IsAvailable = true;
      PrzebyteKursy = 0;
      ZarobionePieniadze = 0;
    }

    public void SimulateTaxi(object state)
    {
      while (true)
      {
        ConsoleMutex.WaitOne();
        if (showInfo)
          Console.WriteLine($"Taxi {Id} is {Status}");
        else if (selectedTaxiId == Id && showIdInfo)
          Console.WriteLine($"Taxi {Id} is {Status}");
        ConsoleMutex.ReleaseMutex();

        Thread.Sleep(RandomGenerator.Next(2000, 5000));
        TaxiAvailabilitySemaphore.Wait();

        ConsoleMutex.WaitOne();
        if (showInfo)
          Console.WriteLine($"Taxi {Id} has picked up a passenger!");
        else if (selectedTaxiId == Id && showIdInfo)
          Console.WriteLine($"Taxi {Id} has picked up a passenger!");
        ConsoleMutex.ReleaseMutex();

        // Simulate ride
        Thread.Sleep(RandomGenerator.Next(2000, 5000));

        ConsoleMutex.WaitOne();
        if (showInfo)
          Console.WriteLine($"Taxi {Id} has completed the ride!");
        else if (selectedTaxiId == Id && showIdInfo)
          Console.WriteLine($"Taxi {Id} has completed the ride!");
        ConsoleMutex.ReleaseMutex();

        Thread.Sleep(RandomGenerator.Next(500, 1000));

        TaxiAvailabilitySemaphore.Release();

        // Update stats
        IsAvailable = true;
        PrzebyteKursy++;
        decimal zarobionePieniadze = RandomGenerator.Next(10, 50);
        ZarobionePieniadze += zarobionePieniadze;

      }
    }
  }
}

nord vpnnord vpn
Ad