Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
13 days ago
1.3 kB
1
Indexable
Never
#include <LCD_I2C.h>
 
LCD_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Default address of most PCF8574 modules, change according
 
#include <Wire.h>
 
char znak = 0;
 
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin();           // Inicjalizacja LCD, zastępuje 'init()'
  lcd.backlight();         // Włączenie podświetlenia LCD
  lcd.clear();           // Czyszczenie ekranu LCD
  lcd.print("Czekam na znak");   // Wyświetlenie wiadomości początkowej
  delay(1000);
  while (!Serial) {}
  if (Serial) Serial.println("Czekam na znak");
}
 
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    znak = Serial.read();
 
    if (znak == '\n' || znak == '\r') {
      return;
    }
 
    lcd.clear();         // Czyszczenie LCD przed wyświetleniem nowych danych
    lcd.print("Znak: ");
    lcd.print(znak);
    lcd.setCursor(0, 1);     // Przesunięcie kursora do drugiej linii
    lcd.print("Kod ASCII: ");
    lcd.print((int)znak);     // Wyświetlenie kodu ASCII znaku
 
    if (znak >= 'A' && znak <= 'Z') {
      znak = znak + ('a' - 'A');
    } else if (znak >= 'a' && znak <= 'z') {
      znak = znak - ('a' - 'A');
    }
 
    Serial.print("Odebrałem, oto zmodyfikowany znak: ");
    Serial.println(znak);
  }
}
Leave a Comment