Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
3.1 kB
2
Indexable
Never
Dưới đây là một giải pháp cho bài toán Hugo Đào Vàng sử dụng Java và thuật toán BFS:

```java
import java.util.*;

public class HugoGoldMining {
  static final int MAXN = 20;
  static final int[] dx = {0, 0, -1, 1};
  static final int[] dy = {-1, 1, 0, 0};
  static int[][] map = new int[MAXN][MAXN];
  static int[][] dist = new int[MAXN][MAXN];
  static boolean[][] visited = new boolean[MAXN][MAXN];
  static int N;
  static int G;
  static int[] goldX = new int[4];
  static int[] goldY = new int[4];

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int T = sc.nextInt();
    for (int t = 1; t <= T; t++) {
      N = sc.nextInt();
      G = sc.nextInt();
      for (int i = 0; i < G; i++) {
        goldX[i] = sc.nextInt() - 1;
        goldY[i] = sc.nextInt() - 1;
      }
      for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
          map[i][j] = sc.nextInt();
        }
      }
      System.out.println("Case #" + t);
      System.out.println(solve());
    }
  }

  public static int solve() {
    int minDist = Integer.MAX_VALUE;
    for (int x = 0; x < N; x++) {
      for (int y = 0; y < N; y++) {
        if (map[x][y] == 0) continue;
        boolean canReachAllGoldMines = true;
        for (int i = 0; i < G; i++) {
          if (goldX[i] == x && goldY[i] == y) continue;
          bfs(x, y);
          if (dist[goldX[i]][goldY[i]] == Integer.MAX_VALUE) {
            canReachAllGoldMines = false;
            break;
          }
        }
        if (!canReachAllGoldMines) continue;
        int maxDistToGoldMine = Integer.MIN_VALUE;
        for (int i = 0; i < G; i++) {
          maxDistToGoldMine = Math.max(maxDistToGoldMine, dist[goldX[i]][goldY[i]]);
        }
        minDist = Math.min(minDist, maxDistToGoldMine);
      }
    }
    return minDist == Integer.MAX_VALUE ? -1 : minDist;
  }

  public static void bfs(int startX, int startY) {
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      Arrays.fill(dist[i], Integer.MAX_VALUE);
      Arrays.fill(visited[i], false);
    }
    Queue<Integer> qX = new LinkedList<>();
    Queue<Integer> qY = new LinkedList<>();
    qX.add(startX);
    qY.add(startY);
    dist[startX][startY] = 0;
    visited[startX][startY] = true;
    while (!qX.isEmpty()) {
      int x = qX.poll();
      int y = qY.poll();
      for (int k = 0; k < 4; k++) {
        int nx = x + dx[k];
        int ny = y + dy[k];
        if (nx >= 0 && nx < N && ny >= 0 && ny < N && map[nx][ny] == 1 && !visited[nx][ny]) {
          visited[nx][ny] = true;
          dist[nx][ny] = dist[x][y] + 1;
          qX.add(nx);
          qY.add(ny);
        }
      }
    }
  }
}
```