Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
8 months ago
1.5 kB
4
Indexable
Never
%Data: 2023.11.06
%Indeks: 187590
%Imię i nazwisko: Łukasz Kowalka
%Zadanie 4. Modelowanie interferencji międzysymbolowych
%Komputer nr 226

%Dane wejściowe
N = 20;
a = 0.2;
b = 0.15;

xx = round(rand(1, N));

%Oblicznie wspolczynnikow k l m

klm_A = [b, 1, a; 1, a, 0; 0, b, 1];
klm_B = [1; 0; 0];
klm = klm_A \ klm_B;

%Generowanie interferencji
ilosc_zer = 2;

y = zeros(1, N);
x = [zeros(1, ilosc_zer), xx, zeros(1, ilosc_zer)];

for i=1:N
  y(i) = a*x(i) + x(i+1) + b*x(i+2);
end

y_s = circshift(y, -1);
yy = y_s(1:end-0);

%Niwelowanie interferencji

z = conv(xx, klm, 'same');

%rysunki
%sekwencja z 1 w środku
figure();
subplot(3,2,1)
stem(xx)
title('Przykładowa sekwencja nadawana na wejściu')
subplot(3,2,3)
stem(yy)
title('Przykładowa sekwencja nadawana z interferencji')
subplot(3,2,5)
stem(z)
title('Przykładowa sekwencja na wyjściu korektora')

x2 = zeros(1, N);

for i=1:N
  if(i == N/2)
    x2(i) = 1;
  end
end

y2 = zeros(1, N);
x4 = [zeros(1, ilosc_zer), x2, zeros(1, ilosc_zer)];

for i=1:N
  y2(i) = a*x4(i) + x4(i+1) + b*x4(i+2);
end

y_ss = circshift(y2, -1);
yyy = y_ss(1:end-0);

zz = conv(yyy, klm, 'same');

%sekwencja losowa
subplot(3,2,2)
stem(x2)
title('Losowa sekwencja nadawana na wejściu')
subplot(3,2,4)
stem(yyy)
title('Losowa sekwencja nadawana z interferencji')
subplot(3,2,6)
stem(zz)
title('Losowa sekwencja na wyjściu korektora')