nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
9.8 kB
1
Indexable
Never
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <limits.h>
#include <stdio.h>

#define MAX_NODES 1000
#define MAX_PRIORITY 1000

typedef struct Node {
	void *data;
	int priority;

	struct Node *left, *right;
} Node;
typedef struct {
	Node *root;
	int(*compar)(void*, void*);
} Treap_tree;

int compar(void* value1, void* value2) { 

  int *a = (int*)value1; 
  int *b = (int*)value2;
  if ((*a) > (*b)) {
    return 1; 
  } else if ((*a) < (*b)) {
    return -1; 
  }
  return 0;
}

// Creeaza structura Treap-ului
Treap_tree* treap_create(int (*cmp)(void*, void*)) {
	srand(time(NULL));
	Treap_tree *tree = malloc(sizeof(Treap_tree));
	tree->compar = cmp;
	if (tree == NULL) {
		return NULL;
	}
	tree->root = NULL;
	return tree;
}
void node_free(Node **node) {

	if (!(*node)) {
		return;
	}
	node_free(&(*node)->left);
	node_free(&(*node)->right);

	free((*node)->data);
	free(*node);
}

void treap_free(Treap_tree *tree) {
	if (tree->root != NULL) {
		node_free(&tree->root);
	}
	free(tree);
}
/* Creeaza un nod 
 * @param1: Valoarea ce trebuie pusa in nod.
 * @param2: Numarul de octeti pe care scrie valoarea.
 */
Node* node_create(void *value, int data_size) {
	Node *node = malloc(sizeof(Node));
	if (node == NULL) {
		return NULL;
	}
	node->data = malloc(data_size);

	// Copiere octet cu octet din value, in nodul curent.
  for (int i = 0; i < data_size; ++i) {
    *(char *)(node->data + i) = *(char *)(value + i);
  }

  // Nodurile frunze au inaltimea 0.
	node->priority = rand() % MAX_PRIORITY;
	node->left = NULL;
	node->right = NULL;

	return node;
}

int max(int a, int b) {
	if (a > b) {
		return a;
	}
	return b;
}
// Nodurile NULL au prioritatea -1 pentru a pastra proprietatea de max-heap.
int priority(Node *node) {
	if (node == NULL) {
		return -1;
	}
	return node->priority;
}
/* Rotire dreapta
 * Pentru a nu fi nevoie sa mentinem pointer catre nodul parinte,
 * se vor folosi pointeri la noduri
 *
 *   node 			  lson
 *   /  \			  /  \ 
 *  lson  y  --->  x  node
 *  / \   		      /  \ 
 * x  lrson        lrson y
 */
void rotate_right(Node **node) {
	// TODO: Completati rotire dreapta
	Node *left = (*node)->left;
	(*node)->left = left->right;
	left->right = *node;
	*node = left;

}
/* Rotire stanga
 * Pentru a nu fi nevoie sa mentinem pointer catre nodul parinte,
 * se vor folosi pointeri la noduri
 *
 *   node 			  rson
 *  /  \			  /  \ 
 *  x   rson  ---> node  y
 *     /  \		 /  \
 *    rlson y    x  rlson
 */	
void rotate_left(Node **node) {
	// TODO: Completati rotire stanga.
	Node *right = (*node)->right;
	(*node)->right = right->left;
	right->left = *node;
	*node = right;

}
/* Inserare in Treap
 * 
 * @param1: Nodul radacina al subarborelui din parcurgerea recursiva.
 * @param2: Valoare de adaugat in Treap.
 * @param3: Numarul de octeti pe care se scrie valoarea.
 * @param4: Functia de comparare pentru datele din Treap.
 */
void treap_insert(Node **node, void *value, int data_size, int (*compar)(void*, void*)) {
	// TODO: Inserati recursiv in arbore
  if (!*node) {
		Node *new_node = node_create(value, data_size);
		*node = new_node;

		return;
	}

	int rc = compar(value, (*node)->data);
	if (rc < 0) {
		treap_insert(&(*node)->left, value, data_size, compar);

		if ((*node)->left->priority > (*node)->priority)
			rotate_right(node);
	} else {
		treap_insert(&(*node)->right, value, data_size, compar);

		if ((*node)->right->priority > (*node)->priority)
			rotate_left(node);
	}
	// TODO: Reechilibrare arbore
}

/* Stergere din Treap
 *
 * @param1: Nodul radacina al subarborelui din parcurgerea recursiva.
 * @param2: Valoare de adaugat in Treap.
 * @param3: Numarul de octeti pe care se scrie valoarea.
 * @param4: Functia de comparare pentru datele din Treap.
 */
void treap_delete(Node **node, void *value, int data_size, int (*compar)(void*, void*)) {
	// TODO: Stergeti recursiv din arbore
	if (!(*node))
		return;

	if (compar(value, (*node)->data) < 0) {
		treap_delete(&(*node)->left, value, data_size, compar);
	} else if (compar(value, (*node)->data) > 0) {
		treap_delete(&(*node)->right, value, data_size, compar);
	} else if (!(*node)->right) {
		Node *tmp = *node;
		*node = (*node)->left;
		
		free(tmp->data);
		free(tmp);
		return;
	} else if (!(*node)->left) {
		Node *tmp = *node;
		*node = (*node)->right;
		
		free(tmp->data);
		free(tmp);
		return;
	} else if ((*node)->left == NULL && (*node)->right == NULL) {
		free((*node)->data);
		free(*node);
	} else if ((*node)->left->priority > (*node)->right->priority) {
		rotate_right(node);
		treap_delete(node, value, data_size, compar);
	} else {
		rotate_left(node);
		treap_delete(node, value, data_size, compar);
	}

}
void* get_key(Node *node, void *value, int data_size, int (*compar)(void*, void*)) {
	// TODO: Cautarea unei valori in arbore
	if (!node)
		return NULL;

	int rc = compar(value, node->data);

	if (rc < 0)
		return get_key(node->left, value, data_size, compar);
	else if (rc > 0)
		return get_key(node->right, value, data_size, compar);

	return node;

}

/* Verifica daca un arbore respecta proprietatile unui treap
 *
 * @param1: Nodul curent in parcurgerea recursiva.
 * @param2: Functia de comparare a datelor din fiecare nod.
 * @return: Daca arborele e Treap, vom returna numarul de noduri al arborelui,
 * 			altfel, vom returna o valoare negativa. 
 */
int check_treap(Node *node, int (*compar)(void*, void*)) {
	if (node == NULL) {
		return 0;
	} else if (node->left == NULL && node->right == NULL) {
		return 1;
	} else if (node->left == NULL) {
		if (priority(node) >= priority(node->right) 
			&& compar(node->data, node->right->data) <= 0) {
			return 1 + check_treap(node->right, compar);
		}
		return INT_MIN;
	} else if (node->right == NULL) {
		if (priority(node) >= priority(node->left) 
			&& compar(node->data, node->left->data) >= 0) {
			return 1 + check_treap(node->left, compar);
		}
		printf("%d %d %d\n", priority(node), priority(node->left), priority(node->right));
		return INT_MIN;
	} else {
		if (priority(node) >= priority(node->left) && priority(node) >= priority(node->right)
			&& compar(node->data, node->left->data) >= 0 
			&& compar(node->data, node->right->data) <= 0) {
			return 1 + check_treap(node->left, compar) + check_treap(node->right, compar);
		}
		printf("%d %d %d\n", priority(node), priority(node->left), priority(node->right));
		return INT_MIN;
	}
}

/* Obtinerea cheilor sortate crescator.
 *
 * @param1: Nodul curent in parcurgerea recursiva.
 * @param2: Array-ul prin care se intorc cheile sortate crescator.
 * @param3: Numarul de chei adaugate in array. 
 */
void ascending_nodes(Node *node, int* keys, int *num_keys) {
  // TODO
  if (!node)
		return;
		
	ascending_nodes(node->left, keys, num_keys);
	keys[(*num_keys)++] = *(int *)node->data;
	ascending_nodes(node->right, keys, num_keys);
}
int main() {
	Treap_tree *tree = treap_create((int (*)(void*, void*))(compar));

	int task, no_inserts, no_deletes, no_finds;
  int value;

  scanf("%d", &task);
  scanf("%d", &no_inserts);

  if (task == 1) {
    printf("%s\n", "------------- TASK 1 -------------");
  } else if (task == 2) {
    printf("%s\n", "------------- TASK 2 -------------");
  } else if (task == 3) {
    printf("%s\n", "------------- TASK 3 -------------");
  } else {
    printf("%s\n", "------------- TASK 4 -------------");
  }

  // ------------- TASK 1 -------------
  for (int i = 1; i <= no_inserts; ++i) {
	  	scanf("%d", &value);
  	  	treap_insert(&tree->root, &value, sizeof(int), tree->compar);
  	  	// Used for checker.
    if (task == 1) {
      if (check_treap(tree->root, tree->compar) == i) {
        printf("Correct insertion. Treap has %d nodes.\n", 
            check_treap(tree->root, tree->compar));
      } else {
        printf("%s\n", "Wrong insertion.");
      }
    }
  }

  // ------------- TASK 2 ------------
  if (task >= 2) {
    scanf("%d", &no_finds);
    for (int i = 1; i <= no_finds; ++i) {
      scanf("%d", &value);
      if (task == 2) {
        if (get_key(tree->root, &value, sizeof(int), tree->compar)) {
          printf("%d %s\n", value, "is in Treap.");
        } else {
          printf("%d %s\n", value, "is NOT in Treap.");
        }  
      }
    }
  }

  // ------------- TASK 3 -------------
  if (task >= 3) {
    scanf("%d", &no_deletes);
    for (int i = 1; i <= no_deletes; ++i) {
      scanf("%d", &value);
      if (task == 3) {
        treap_delete(&tree->root, &value, sizeof(int), tree->compar);
        // Used for checker.
    	  	if (1) {
    	  		printf("Correct deletion. Treap has %d nodes.\n", 
              check_treap(tree->root, tree->compar));
    	  	} else {
    	  		printf("%s\n", "Wrong deletion.");
    	  	}
      }
    }
  }


  // ------------- TASK 4 -------------
  if (task == 4) {
    int keys[MAX_NODES] = {0};
    int num_keys = 0;
    ascending_nodes(tree->root, keys, &num_keys);
    printf("Ascending keys: ");
    for (int i = 0; i < num_keys; ++i) {
      printf("%d ", keys[i]);
    }
  }
  treap_free(tree);
	return 0;
}
  

nord vpnnord vpn
Ad