Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.2 kB
1
Indexable
Never
; Program włącza diody w kolejności 3, 2, 1 co 10 ms, wykorzystując
; moduł Timer2, tablice i rezonator kwarcowy o częstotliwości 4 MHz.

list C=160, N=80, ST=OFF, MM=OFF
#include "P16F74.INC"
__config ( _CP_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WDT_OFF & _BODEN_OFF )
errorlevel -302

Freq	equ	4
Bank0RAM	equ	H'20'
MaksLicz	equ	5 ; liczba pętli wymaganych dla czasu 10 ms.
Dioda3	equ	B'00000001'

cblock	Bank0RAM
  W_TEMP
  STATUS_TEMP
  SKALER
  LICZPETLE
endc

org	H'000'
  goto  ProgramGlowny

org	H'004'
  goto  ProcObsPrzerwan

TablicaPrzelacz
  movf  PORTD, W
  andlw  B'00000111'
  addwf  PCL, F
  retlw  B'00000001'
  retlw  B'00000011'
  retlw  B'00000110'
  retlw  B'00000010'
  retlw  B'00000101'
  retlw  B'00000100'
  retlw  B'00000111'
  retlw  B'00000110'

ProgramGlowny
  call  Inicjalizacja

PetlaGlowna
  call  Przelacz
  call  Opoznienie
  goto  PetlaGlowna

Inicjalizacja
  movlw  MaksLicz
  movwf  LICZPETLE
  movlw  Dioda3
  movwf  PORTD
  movlw  (4*Freq) - 3
  movwf  T2CON
  movlw  2 ; Wart. pocz. zmiennej SKALER zmieniona na 2, bo teraz potrzebujemy 10 ms.
  movwf  SKALER
  bsf	  INTCON, PEIE

  bsf	  STATUS, RP0
  clrf  TRISD
  
  movlw  124 ; Inicjalizacja rejestru PR2 (124 -> PR2), główny skaler ma wartość 125
  movwf  PR2
  bsf	  PIE1, TMR2IE

  bcf	  STATUS, RP0
  bsf	  INTCON, GIE
  return

Przelacz
  decfsz LICZPETLE, F
  goto  PrzelaczKoniec
  movlw  MaksLicz
  movwf  LICZPETLE
  call  TablicaPrzelacz
  xorwf  PORTD, F

PrzelaczKoniec
  return

Opoznienie
  btfss  SKALER, 7
  goto  Opoznienie
  movlw  2
  addwf  SKALER, F
  return 

ProcObsPrzerwan
  movwf  W_TEMP
  swapf  STATUS, W

assembly
  movwf  STATUS_TEMP
  btfsc  PIR1, TMR2IF
  call  Timer2
  swapf  STATUS_TEMP, W
  movwf  STATUS
  swapf  W_TEMP, F
  swapf  W_TEMP, W
  retfie

Timer2
  bcf	  PIR1, TMR2IF
  decf  SKALER, F
  return

end