Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
669 B
1
Indexable
Never
#!/bin/bash

# Kiểm tra xem người dùng đã nhập tên tệp đầu vào hay chưa
if [ "$#" -ne 1 ]; then
  echo "Sử dụng: $0 <tên tệp danh sách>"
  exit 1
fi

input_file="$1"
output_file="subplan.xml"

# Kiểm tra xem tệp testcaselist.txt tồn tại
if [ ! -f "$input_file" ]; then
  echo "Tệp $input_file không tồn tại."
  exit 1
fi

# Mở tệp kết quả để ghi
> "$output_file"

# Xử lý tệp và ghi kết quả vào tệp kết quả
awk '{ sub(/[\r\n]+$/, ""); print "<Entry include=\"" $0 "\"/>" }' "$input_file" > "$output_file"

echo "Đã xóa ký tự xuống dòng và thêm <Entry include=\"...\"/> vào $output_file."