Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
json
2 years ago
1.7 kB
2
Indexable
Never
{
 id: '2',
 title: '',
 name: 'Theo Luật BPVN năm 2020 thì khái niệm “Biên phòng” và “Vành đai biên giới” được hiểu như thế nào?',
 language: 'vi',
 groupId: '',
 shortDescription: '',
 examId: '',
 optionA: `Thể hiện rõ chủ trương của Đảng về công tác biên phòng, hướng đến mục
tiêu thể chế đầy đủ đường lối đối nội, đối ngoại, quan điểm nhất quán
về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, Luật đã cụ thể hóa
định hướng lớn nhằm xây dựng, `,
 optionB: `Thể hiện rõ chủ trương của Đảng về công tác biên phòng, hướng đến mục
tiêu thể chế đầy đủ đường lối đối nội, đối ngoại, quan điểm nhất quán
về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, Luật đã cụ thể hóa
định hướng lớn nhằm xây dựng, `,
 optionC: `Thể hiện rõ chủ trương của Đảng về công tác biên phòng, hướng đến mục
tiêu thể chế đầy đủ đường lối đối nội, đối ngoại, quan điểm nhất quán
về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, Luật đã cụ thể hóa
định hướng lớn nhằm xây dựng, `,
 optionD: `Thể hiện rõ chủ trương của Đảng về công tác biên phòng, hướng đến mục
tiêu thể chế đầy đủ đường lối đối nội, đối ngoại, quan điểm nhất quán
về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, Luật đã cụ thể hóa
định hướng lớn nhằm xây dựng, `,
 time: 0,
 user_answer: '',
}