Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
7.6 kB
0
Indexable
Never
using System;

class Program
{
  public class ElementListy
  {
    public double Wartość;
    public ElementListy Następny;

    public ElementListy(double x)
    {
      Wartość = x;
      Następny = null;
    }

    public void Usuń()
    {
      if (Następny != null)
      {
        if (Następny.Następny != null)
        {
          Następny.Usuń();
        }
        Następny = null;
      }
    }

    public bool Szukaj(double x)
    {
      bool wynik = false; // Domyślna wartość!

      if (Wartość == x)
      {
        wynik = true;
      }

      if (!wynik && Następny != null)
      {
        wynik = Następny.Szukaj(x);
      }

      return wynik;
    }

    public void Dopisz(double x) //dodawanie elementu na koniec listy
    {
      if (Następny == null)
      {
        Następny = new ElementListy(x);
      }
      else
      {
        Następny.Dopisz(x);
      }
    }
  }

  public class ListaJednokierunkowa
  {
    private ElementListy głowa;

    public ListaJednokierunkowa()
    {
      głowa = null;
    }

    public void DodajNaPoczątek(double wartość)
    {
      ElementListy nowyElement = new ElementListy(wartość);
      nowyElement.Następny = głowa;
      głowa = nowyElement;
    }

    private ElementListy DodajNaPoczątekRekurencyjnie(ElementListy obecny, double wartość)
    {
      if (obecny == null)
      {
        return new ElementListy(wartość);
      }

      obecny.Następny = DodajNaPoczątekRekurencyjnie(obecny.Następny, wartość);
      return obecny;
    }

    public void Wyświetl()
    {
      WyświetlRekurencyjnie(głowa);
      Console.WriteLine("null");
    }

    private void WyświetlRekurencyjnie(ElementListy obecny)
    {
      if (obecny != null)
      {
        Console.Write($"{obecny.Wartość} -> ");
        WyświetlRekurencyjnie(obecny.Następny);
      }
    }

    public void Usun(double wartość)
    {
      głowa = UsunRekurencyjnie(głowa, wartość);
    }

    public void Dopisz(double wartość)
    {
      if (głowa == null)
      {
        głowa = new ElementListy(wartość);
      }
      else
      {
        głowa.Dopisz(wartość);
      }
    }

    private ElementListy UsunRekurencyjnie(ElementListy obecny, double wartość)
    {
      if (obecny == null)
      {
        return null;
      }

      // Usuwanie, gdy znaleziony element jest głową
      if (obecny.Wartość.Equals(wartość))
      {
        ElementListy pomocniczy = obecny.Następny;
        obecny = null; // Zwolnienie pamięci (opcjonalne, bo Garbage Collector zadba o to)
        return pomocniczy;
      }

      // Usuwanie, gdy znaleziony element jest na końcu listy
      if (obecny.Następny != null && obecny.Następny.Wartość.Equals(wartość))
      {
        if (obecny.Następny.Następny == null)
        {
          obecny.Następny = null;
        }
        else
        {
          obecny.Następny = obecny.Następny.Następny;
        }
        return obecny;
      }

      // Usuwanie, gdy znaleziony element jest wewnątrz listy
      if (obecny.Następny != null && obecny.Następny.Wartość.Equals(wartość))
      {
        if (obecny.Następny.Następny != null)
        {
          ElementListy pomocniczy = obecny.Następny;
          obecny.Następny = obecny.Następny.Następny;
          pomocniczy = null; // Zwolnienie pamięci (opcjonalne)
        }
      }

      obecny.Następny = UsunRekurencyjnie(obecny.Następny, wartość);
      return obecny;
    }

    public void Usuń()
    {
      if (głowa != null)
      {
        głowa.Usuń();
        głowa = null;
      }
    }

    public bool Szukaj(double x)
    {
      if (głowa != null)
      {
        return głowa.Szukaj(x);
      }

      return false;
    }

    public void Sortuj()
    {
      głowa = SortujRekurencyjnie(głowa);
    }

    private ElementListy SortujRekurencyjnie(ElementListy lista)
    {
      if (lista == null || lista.Następny == null)
        return lista;

      ElementListy posortowanaLista = null;
      ElementListy obecny = lista;

      while (obecny != null)
      {
        ElementListy następny = obecny.Następny;
        posortowanaLista = Wstaw(posortowanaLista, obecny);
        obecny = następny;
      }

      return posortowanaLista;
    }

    private ElementListy Wstaw(ElementListy posortowanaLista, ElementListy nowyElement)
    {
      if (posortowanaLista == null || posortowanaLista.Wartość >= nowyElement.Wartość)
      {
        nowyElement.Następny = posortowanaLista;
        return nowyElement;
      }

      ElementListy obecny = posortowanaLista;
      while (obecny.Następny != null && obecny.Następny.Wartość < nowyElement.Wartość)
      {
        obecny = obecny.Następny;
      }

      nowyElement.Następny = obecny.Następny;
      obecny.Następny = nowyElement;

      return posortowanaLista;
    }
  }

  // Pozostała część klasy Program bez zmian

  static void Main(string[] args)
  {
    ListaJednokierunkowa lista = new ListaJednokierunkowa();

    lista.DodajNaPoczątek(3.5);
    lista.DodajNaPoczątek(2.2);
    lista.DodajNaPoczątek(1.1);

    Console.WriteLine("Lista jednokierunkowa przed usunięciem:");
    lista.Wyświetl();

    double elementDoUsunięcia = 2.2;
    Console.WriteLine($"\nUsuwam element {elementDoUsunięcia}");
    lista.Usun(elementDoUsunięcia);

    Console.WriteLine("\nLista jednokierunkowa po usunięciu:");
    lista.Wyświetl();

    double szukanaWartość = 3.5;
    Console.WriteLine($"\nCzy lista zawiera wartość {szukanaWartość}: {lista.Szukaj(szukanaWartość)}");
    szukanaWartość = 4.5;
    Console.WriteLine($"\nCzy lista zawiera wartość {szukanaWartość}: {lista.Szukaj(szukanaWartość)}");

    double nowaWartość = 4.4;
    Console.WriteLine($"\nDopisuję wartość {nowaWartość} na koniec listy:");
    lista.Dopisz(nowaWartość);
    lista.Wyświetl();

    Console.WriteLine("\nSortowanie listy:");
    lista.Sortuj();
    lista.Wyświetl();

    Console.WriteLine("\nUsuwanie całej listy z pamięci:");
    lista.Usuń();
    lista.Wyświetl();
  }
}
Leave a Comment