Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
16 days ago
1.9 kB
0
Indexable
Never
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
#include <LCD_I2C.h>

// Ustawienie adresu I2C dla wyświetlacza LCD (zwykle 0x27 lub 0x3F)
LCD_I2C lcd(0x27);

// Utworzenie instancji zegara RTC
DS3231 myRTC;

bool century = false;
bool h12Flag;
bool pmFlag;

void setup() {
 // Start the serial port
 Serial.begin(57600);

 // Start the I2C interface
 Wire.begin();
 
 // Inicjalizacja wyświetlacza LCD
 lcd.begin();
 lcd.backlight();

 // Wydrukowanie pięciu znaczników czasu na serial monitorze
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
  delay(1000);
  Serial.print(myRTC.getYear(), DEC);
  Serial.print("-");
  Serial.print(myRTC.getMonth(century), DEC);
  Serial.print("-");
  Serial.print(myRTC.getDate(), DEC);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(myRTC.getHour(h12Flag, pmFlag), DEC); //24-hr
  Serial.print(":");
  Serial.print(myRTC.getMinute(), DEC);
  Serial.print(":");
  Serial.println(myRTC.getSecond(), DEC);
 }
}

void loop() {
 // Pobranie aktualnego czasu z zegara RTC
 int year = myRTC.getYear();
 int month = myRTC.getMonth(century);
 int day = myRTC.getDate();
 int hour = myRTC.getHour(h12Flag, pmFlag);
 int minute = myRTC.getMinute();
 int second = myRTC.getSecond();
 
 // Wyświetlenie daty na pierwszej linii wyświetlacza LCD
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(year + 2000); // Dodanie 2000 do roku, ponieważ getYear() zwraca rok od 2000
 lcd.print("-");
 if (month < 10) lcd.print("0");
 lcd.print(month);
 lcd.print("-");
 if (day < 10) lcd.print("0");
 lcd.print(day);

 // Wyświetlenie czasu na drugiej linii wyświetlacza LCD
 lcd.setCursor(0, 1);
 if (hour < 10) lcd.print("0");
 lcd.print(hour);
 lcd.print(":");
 if (minute < 10) lcd.print("0");
 lcd.print(minute);
 lcd.print(":");
 if (second < 10) lcd.print("0");
 lcd.print(second);
 
 // Odświeżanie co sekundę
 delay(1000);
}
Leave a Comment