Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
3.2 kB
1
Indexable
Never
Từ viết tắt,Từ đầy đủ,Câu tiếng Việt,Câu tiếng Anh
CS,Cuộc sống,Cuộc sống là những trải nghiệm và hoạt động của mỗi người trong thực tế hàng ngày.,Life is the experiences and activities of individuals in their daily reality.
CSB,Cảnh sát biển,"Cảnh sát biển là lực lượng phụ trách bảo vệ an ninh, trật tự trên biển và các vùng biển quốc gia.",Coast Guard is the force responsible for safeguarding security and order at sea and national waters.
MBBG,Máy bay bà già,Máy bay bà già là thuật ngữ để chỉ các phụ nữ giàu có và tuổi tác cao tìm kiếm mối quan hệ với người trẻ.,Sugar mommy airplane is a term used to refer to wealthy older women seeking relationships with younger individuals.
KT,Kinh tế,Kinh tế liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ và phân phối các nguồn tài nguyên.,Economy relates to the production, consumption, and distribution of resources.
MD,Mất dạy,Mất dạy ám chỉ hành vi không tuân thủ các nguyên tắc, quy tắc đạo đức hoặc quyền lợi xã hội.,Indecent refers to behavior that does not comply with principles, ethical rules, or social rights.
BS,Bác sĩ,Bác sĩ là những chuyên gia y tế có trách nhiệm chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân.,Doctors are medical professionals responsible for diagnosing, treating, and caring for patients' health.
CA,Công An,Công An là lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ trật tự, an ninh và an toàn xã hội.,Police are the police force responsible for maintaining order, security, and social safety.
NTH,Nguyễn Thượng Hiền,Nguyễn Thượng Hiền là tên của một người.,Nguyễn Thượng Hiền is a person's name.
QTV,Quản trị viên,Quản trị viên là người có nhiệm vụ quản lý và điều hành một hệ thống, tổ chức hoặc diễn đàn.,Administrator is a person responsible for managing and operating a system, organization, or forum.
SBC,Săn bắt cướp,Săn bắt cướp là hoạt động truy tìm và bắt giữ những tội phạm đang gây rối trật tự công cộng.,Manhunt is the activity of tracking down and capturing criminals causing public disorder.
SLL,Số lượng lớn,Số lượng lớn ám chỉ một số lượng đáng kể hoặc quan trọng của một đối tượng hoặc hiện tượng.,Large quantity refers to a significant or important amount of an object or phenomenon.
TKM,Tài Khoản Mới,Tài Khoản Mới là tài khoản được mở mới và chưa được sử dụng trước đó.,New Account is an account that is newly opened and has not been used before.
UNC,Ủy nhiệm chi,Ủy nhiệm chi là một loại giấy tờ pháp lý để ủy thác quyền tham gia giao dịch tài chính.,Power of Attorney is a legal document to delegate the authority to participate in financial transactions.
BKT,Bật kiếm tiền,Bật kiếm tiền ám chỉ các hoạt động để kiếm tiền một cách nhanh chóng và hiệu quả.,Make money quickly and efficiently.
Leave a Comment