OK

mail@pastecode.io avatar
unknown
json
22 days ago
14 kB
1
Indexable
Never
{
  "content": {
    "fullName": "lê bá cường",
    "schoolYear": "2022-2023",
    "declarationTeaching": [
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo hệ đóng học phí",
        "courseName": "Lập trình hướng đối tượng",
        "numberOfCredits": 2,
        "courseCode": "A17C5D401",
        "teachingType": "",
        "numberOfLessons": 57,
        "numberOfQC": 68
      },
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo hệ đóng học phí",
        "courseName": "Lập trình mạng-1-22 ",
        "numberOfCredits": 2,
        "courseCode": "Học lại 01",
        "teachingType": "",
        "numberOfLessons": 44,
        "numberOfQC": 73
      },
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo hệ đóng học phí",
        "courseName": "Lập trình hướng đối tượng",
        "numberOfCredits": 2,
        "courseCode": "A17C5D402",
        "teachingType": "",
        "numberOfLessons": 57,
        "numberOfQC": 68
      },
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo hệ đóng học phí",
        "courseName": "Lập trình hướng đối tượng",
        "numberOfCredits": 2,
        "courseCode": "A17C5D406",
        "teachingType": "",
        "numberOfLessons": 56,
        "numberOfQC": 97
      },
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật mật mã",
        "courseName": "Tin học văn phòng-1-22 ",
        "numberOfCredits": 3,
        "courseCode": "TC25",
        "teachingType": "",
        "numberOfLessons": 54,
        "numberOfQC": 60
      },
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật mật mã",
        "courseName": "Tin học văn phòng-1-22 ",
        "numberOfCredits": null,
        "courseCode": "BD HS Lào H33",
        "teachingType": "",
        "numberOfLessons": 72,
        "numberOfQC": 72
      },
      {
        "term": "Học kỳ II",
        "system": "Đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật mật mã",
        "courseName": "lập trình căn bản",
        "numberOfCredits": null,
        "courseCode": "TC26",
        "teachingType": "",
        "numberOfLessons": 54,
        "numberOfQC": 60
      }
    ],
    "declareMiddleCourse": [
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo hệ đóng học phí",
        "courseName": "An toàn hệ thống nhúng",
        "action": "Ra đề",
        "courseCode": "L01",
        "numberOfStudents": 50,
        "numberOfExams": 2,
        "estimatedLesson": 10
      },
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo hệ đóng học phí",
        "courseName": "An toàn thương mại điện tử",
        "action": "Chấm thi",
        "courseCode": "L01",
        "numberOfStudents": 50,
        "numberOfExams": 25,
        "estimatedLesson": 18
      },
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật mật mã",
        "courseName": "Tin học văn phòng-1-22 ",
        "action": "Ra đề",
        "courseCode": "TC25",
        "numberOfStudents": null,
        "numberOfExams": 54,
        "estimatedLesson": 12
      },
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật mật mã",
        "courseName": "Tin học văn phòng-1-22 ",
        "action": "Ra đề",
        "courseCode": "BD HS Lào H33",
        "numberOfStudents": null,
        "numberOfExams": 72,
        "estimatedLesson": 15
      },
      {
        "term": "Học kỳ II",
        "system": "Đào tạo hệ đóng học phí",
        "courseName": "Chứng thực điện tử",
        "action": "Coi thi",
        "courseCode": "",
        "numberOfStudents": 30,
        "numberOfExams": 15,
        "estimatedLesson": 3
      },
      {
        "term": "Học kỳ II",
        "system": "Đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật mật mã",
        "courseName": "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật",
        "action": "Ra đề",
        "courseCode": "L02",
        "numberOfStudents": 60,
        "numberOfExams": 30,
        "estimatedLesson": 20
      }
    ],
    "declareEndCourse": [
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo hệ đóng học phí",
        "courseName": "Công nghệ blockchain",
        "courseCode": "",
        "action": "Chấm thi",
        "numberOfStudents": 20,
        "trainingCourse": "AT16",
        "estimatedLesson": 3
      },
      {
        "term": "Học kỳ I",
        "system": "Đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật mật mã",
        "courseName": "Cơ sở an toàn và bảo mật thông tin",
        "courseCode": "",
        "action": "Coi thi",
        "numberOfStudents": 31,
        "trainingCourse": "CT4",
        "estimatedLesson": 3
      }
    ],
    "instructProject": [
      {
        "studentName": "Vũ Trung Kiên",
        "trainingCourse": "CT3",
        "decisionNumber": "1677 / QĐ-HVM",
        "numberOfInstructors": 2,
        "instructorName": "",
        "numberOfLessons": 15
      },
      {
        "studentName": "Phạm Thị Dung",
        "trainingCourse": "CT3",
        "decisionNumber": "1677 / QĐ-HVM",
        "numberOfInstructors": 2,
        "instructorName": "",
        "numberOfLessons": 15
      },
      {
        "studentName": "Trần Thị Kim Liên",
        "trainingCourse": "CT3",
        "decisionNumber": "1677 / QĐ-HVM",
        "numberOfInstructors": 2,
        "instructorName": "",
        "numberOfLessons": 15
      },
      {
        "studentName": "Trần Minh Đức",
        "trainingCourse": "CT3",
        "decisionNumber": "1677 / QĐ-HVM",
        "numberOfInstructors": 2,
        "instructorName": "",
        "numberOfLessons": 15
      },
      {
        "studentName": "Nguyễn Mạnh Đạt",
        "trainingCourse": "CT3",
        "decisionNumber": "1677 / QĐ-HVM",
        "numberOfInstructors": 2,
        "instructorName": "",
        "numberOfLessons": 15
      },
      {
        "studentName": "Nguyễn Trung Nam",
        "trainingCourse": "CT3",
        "decisionNumber": "1677 / QĐ-HVM",
        "numberOfInstructors": 2,
        "instructorName": "",
        "numberOfLessons": 15
      }
    ],
    "declareProject": [
      {
        "projectName": "Nghiên cứu, tích hợp trợ giảng ảo vào hệ thống đào tạo kết hợp của HVKTMM",
        "role": "Chủ trì",
        "projectLevel": "Cơ sở (Học viện)",
        "dateEnd": "",
        "result": "",
        "numberOfHours": 150.0
      },
      {
        "projectName": "Nghiên cứu giải pháp bảo mật dữ liệu ghi âm ghi hình các cuộc họp chính phủ tại VPCP",
        "role": "thư ký, TVC",
        "projectLevel": "Ban",
        "dateEnd": "",
        "result": "",
        "numberOfHours": 75.0
      }
    ],
    "magazine": [
      {
        "magazineName": "Báo nhà báo cửa",
        "magazineType": "Xã hội đen",
        "magazineIndex": "69 hâhaa",
        "numberOfPeople": 3,
        "authorName": "Hà Duy Mạnh chứ ai",
        "numberOfHours": 6.0
      }
    ],
    "invention": [
      {
        "inventionName": "Iot của Duy Mạnh",
        "decisionNumber": "XSMB",
        "dateDecision": "37194",
        "numberOfPeople": 2222,
        "authorName": "Mạnh",
        "numberOfHours": 88.0
      },
      {
        "inventionName": "HRm Cùiiii",
        "decisionNumber": "XXXX",
        "dateDecision": "20/20/2000",
        "numberOfPeople": 88,
        "authorName": "Meo Meo",
        "numberOfHours": 1.0
      }
    ],
    "book": [
      {
        "bookName": "CTDL & GT",
        "numberOfPublish": 1028,
        "numberOfPages": 999,
        "numberOfPeople": 2,
        "authorName": "Tao",
        "numberOfHours": 123.0
      }
    ],
    "declarationTraining": [
      {
        "projectName": "Nghiên cứu phát triển hệ tư vấn tự động dựa trên AI và ứng dụng trong bài toán tuyển dụng nhân lực",
        "decisionNumber": "1195/QĐ-HVM",
        "dateDecision": "44848",
        "resultFaculty": "x",
        "resultAcademy": "",
        "numberOfHours": 12.5
      },
      {
        "projectName": "Nghiên cứu công nghệ AR và ứng dụng trong thương mại điện tử",
        "decisionNumber": "1195/QĐ-HVM",
        "dateDecision": "44848",
        "resultFaculty": "x",
        "resultAcademy": "",
        "numberOfHours": 12.5
      },
      {
        "projectName": "Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng xã hội thu gọn hỗ trợ tư vấn y tế",
        "decisionNumber": "1195/QĐ-HVM",
        "dateDecision": "44848",
        "resultFaculty": "x",
        "resultAcademy": "",
        "numberOfHours": 12.5
      }
    ],
    "declarationEditorProgram": [
      {
        "buildingProgramName": "Lập trình hướng đối thủ",
        "decisionNumber": "hehehe",
        "numberOfCredits": 9,
        "numberOfPeople": 3,
        "authorName": "Tao Là Mạnh",
        "numberOfHours": 7.8
      }
    ],
    "declarationBuildingProgram": [
      {
        "buildingProgramName": "CTCT đào tạo Đại học CNTT cho Lào - Môn Lập trình hướng đối tượng",
        "numberOfCredits": 4,
        "decisionNumber": "105/QĐ-HVM, 17/02/2022",
        "numberOfPeople": 2,
        "buildingType": "Xây mới",
        "numberOfHours": 30.5
      },
      {
        "buildingProgramName": "CTCT đào tạo Đại học CNTT cho Lào - Môn đồ án môn học 1 và 3",
        "numberOfCredits": 4,
        "decisionNumber": "105/QĐ-HVM, 17/02/2022",
        "numberOfPeople": 2,
        "buildingType": "Xây mới",
        "numberOfHours": 61.0
      },
      {
        "buildingProgramName": "CTCT đào tạo Đại học CNTT cho Lào - Môn Kiểm thử phần mềm",
        "numberOfCredits": 4,
        "decisionNumber": "105/QĐ-HVM, 17/02/2022",
        "numberOfPeople": 2,
        "buildingType": "Xây mới",
        "numberOfHours": 30.5
      }
    ],
    "declarationSummary": {
      "contentWorks": [
        {
          "contentWork": "Tổng số tiết thực hiện (A + B)",
          "numberOfLessons": 652
        },
        {
          "contentWork": "Số tiết phải giảng",
          "numberOfLessons": 270
        },
        {
          "contentWork": "Số tiết chưa hoàn thành NCKH",
          "numberOfLessons": 0
        },
        {
          "contentWork": "Số tiết được giảm trừ",
          "numberOfLessons": 54
        },
        {
          "contentWork": "Tổng số tiết vượt giờ đề nghị thanh toán (I - II - III + IV)",
          "numberOfLessons": 436
        }
      ],
      "reasonReduce": "CNBM (20%: 54 tiết); Cố vấn học tập CT05 (15%: 40.5 tiết);"
    },
    "declarationExcessLessons": {
      "sum": 323,
      "paidSystem": 143,
      "sumPayment": 436,
      "campuchia": 0,
      "vietNam": 108,
      "lao": 72
    },
    "declarationResearch": [
      {
        "content": "Nghiên cứu khoa học",
        "numberOfResearchExceed": 192.3,
        "numberOfResearchReserved": 192.3
      }
    ]
  },
  "message": "success",
  "msg_array": null,
  "msg_code": 200
}
Leave a Comment