Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
22 days ago
27 kB
2
Indexable
Never
<div id="container">

			
			<h2>2023 August,
			
				1st
			
			
			[Level Test] STP Internship B2.2023</h2>
			

			
			<div class="warning" style="text-align: left;margin-bottom: 10px;">
				<p>
				
				</p>
			</div>
			<div class="box_qu">
				<span class="rank4">Level 4 </span>
				<br>
				<dl>
					<dt>Đi Ăn Cưới</dt>
					
					
						<dd><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����; text-align: center;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Đi ăn cưới<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Do không trốn được Uranus nên Tomoky đành ngậm ngùi nhận thiệp và hôm nay là ngày cưới của Uranus, anh dậy từ rất sớm để đến công ty đón xe đi ăn cưới.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Đường đi từ công ty đến nhà anh Uranus được biểu diễn bằng 1 đồ thị.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Có N đỉnh được nối với nhau bằng M đường một chiều, các đỉnh đánh số từ 1 đến N. Giả sử công ty là đỉnh 1, nhà anh Uranus - nơi tổ chức đám cưới là đỉnh 2.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Do biết trên xe là team SPen, một team rất giỏi STC ở SVMC nên bác lái xe vui tính muốn đố mọi người tìm đường đi để đi từ công ty đến đám cưới rồi quay về công ty sao cho đường đi thỏa mãn mà số các đỉnh khác nhau phải đi qua là tối thiểu.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Hãy viết chương trình giúp bác lái xe tìm đường đi trên.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Input<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Dòng đầu tiên chứa số bộ test T. Sau đó là T bộ test, mỗi bộ test có dạng:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">*Dòng 1: Số tự nhiên N và M (N&lt;=20).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">*Dòng 2..1+M: Mỗi dòng chứa 2 số nguyên khác nhau A và B (1&lt;=A,B&lt;=N) – biểu diễn đường đi một chiều giữa hai đỉnh A và B. Không có hai đường đi một chiều nào trùng nhau.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Output<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Mỗi bộ test in trên một dòng là số đỉnh khác nhau tối thiểu phải đi qua khi đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 rồi quay về 1.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Example<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Input:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">2<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">6 7<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">1 3<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">3 4<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">4 5<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">5 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">4 2<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">2 6<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">6 3<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">9 11<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">1 3<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">3 4<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">4 2<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">2 5<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">5 3<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">3 6<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">6 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">2 7<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">7 8<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">8 9<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">9 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Output:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">6<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;��=&quot;, dotum, ����;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">6</span></p></dd>
					
					
				</dl>

				<dl class="lang">
					<dt>Sample Input : </dt>
					<dd><a href="/common/satti/contestProb/contestProbDown.do?downType=in&amp;contestProbId=AYpGAWKMXJ8RAASx" style="text-decoration: underline;font-weight: normal;">input.txt</a></dd>
					<dt></dt>
					<dd><a href="javascript:;" onclick="pop_sampleInput('AYpGAWKMXJ8RAASx')" style="text-decoration: underline;font-weight: normal;">sample_input pop-up</a></dd>
				</dl>

<!-- 					<dl class="lang"> -->
<!-- 						<dt>Sample Output : </dt> -->

<!-- 					</dl> -->


				<dl class="lang">
					<dt>Language</dt>
					<dd>
						<input type="radio" value="C" id="lang" name="lang" onclick="selectCodeLang('C');">C(gcc-4.6.3)
						<input type="radio" value="P" id="lang" name="lang" onclick="selectCodeLang('P');">C++(gcc-4.6.3)
						<input type="radio" value="J" id="lang" name="lang" onclick="selectCodeLang('J');">Java(java-1.6.0_12)
						<input type="button" onclick="loadInitCodeLang();" value=" Initialize the source code ">
						<input type="button" onclick="pop_aboutEditor();" value=" Shortcuts for Web Editor ">
					</dd>
				</dl>

				<div class="count">
					<table>
						<thead>
							<tr>
								<th colspan="3">Try Count <strong>0</strong> / Total Count<strong>&nbsp;99</strong></th>
							</tr>
							<tr>
								<th><p>Time of submission</p></th>
								<th><p>Solution</p></th>
								<th>Result</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							
						</tbody>
					</table>
				</div>
			</div>

			<div class="box_explain" id="textSourceDiv">
				<table class="table_view" width="100%">
					<colgroup><col width="100%">
					<col>
					</colgroup><tbody><tr>
						<td colspan="2" style="padding-bottom:0">
							<div class="edit_box">
								<textarea id="textSource" style="height: 500px; width: 100%; display: none;" name="textSource" class="text_area"></textarea><div class="CodeMirror cm-s-eclipse"><div style="overflow: hidden; position: relative; width: 3px; height: 0px; top: 6.40002px; left: 33px;"><textarea autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" tabindex="0" style="position: absolute; padding: 0px; width: 1000px; height: 1em; outline: none; font-size: 4px;"></textarea></div><div class="CodeMirror-hscrollbar" style="left: 29px; display: block; right: 17px;"><div style="height: 1px; width: 648px;"></div></div><div class="CodeMirror-vscrollbar" style="display: block; bottom: 17px;"><div style="width: 1px; height: 728px;"></div></div><div class="CodeMirror-scrollbar-filler" style="display: block; width: 17px; height: 17px;"></div><div class="CodeMirror-gutter-filler"></div><div class="CodeMirror-scroll" tabindex="-1"><div class="CodeMirror-sizer" style="min-width: 648.475px; margin-left: 29px; min-height: 728px;"><div style="position: relative; top: 0px;"><div class="CodeMirror-lines"><div style="position: relative; outline: none;"><div class="CodeMirror-measure"><div style="width: 50px; height: 50px; overflow-x: scroll;"></div></div><div style="position: relative; z-index: 1; display: none;"></div><div class="CodeMirror-code" style=""><div class="CodeMirror-activeline" style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">1</div></div><div class="CodeMirror-activeline-background CodeMirror-linebackground"></div><pre><span class="cm-meta">#include &lt;stdio.h&gt;</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">2</div></div><pre>&nbsp;</pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">3</div></div><pre><span class="cm-keyword">int</span> <span class="cm-variable">main</span>(<span class="cm-keyword">void</span>)</pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">4</div></div><pre>{</pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">5</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-keyword">int</span> <span class="cm-variable">test_case</span>;</pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">6</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-keyword">int</span> <span class="cm-variable">T</span>;</pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">7</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-comment">/*</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">8</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>  <span class="cm-comment">freopen function below opens input.txt file in read only mode, and afterward,</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">9</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>  <span class="cm-comment">the program will read from input.txt file instead of standard(keyboard) input.</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">10</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>  <span class="cm-comment">To test your program, you may save input data in input.txt file,</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">11</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>  <span class="cm-comment">and use freopen function to read from the file when using scanf function.</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">12</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>  <span class="cm-comment">You may remove the comment symbols(//) in the below statement and use it.</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">13</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>  <span class="cm-comment">But before submission, you must remove the freopen function or rewrite comment symbols(//).</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">14</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span> <span class="cm-comment">*/</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">15</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-comment">// freopen("input.txt", "r", stdin);</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">16</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-comment">/*</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">17</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>  <span class="cm-comment">If you remove the statement below, your program's output may not be recorded</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">18</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>  <span class="cm-comment">when your program is aborted due to the time limit.</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">19</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>  <span class="cm-comment">For safety, please use setbuf(stdout, NULL); statement.</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">20</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span> <span class="cm-comment">*/</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">21</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-variable">setbuf</span>(<span class="cm-variable">stdout</span>, <span class="cm-variable">NULL</span>);</pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">22</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-variable">scanf</span>(<span class="cm-string">"%d"</span>, <span class="cm-operator">&amp;</span><span class="cm-variable">T</span>);</pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">23</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-comment">/*</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">24</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>  <span class="cm-comment">Read each test case from standard input.</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">25</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-comment">*/</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">26</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-keyword">for</span> (<span class="cm-variable">test_case</span> <span class="cm-operator">=</span> <span class="cm-number">1</span>; <span class="cm-variable">test_case</span> <span class="cm-operator">&lt;=</span> <span class="cm-variable">T</span>; <span class="cm-operator">++</span><span class="cm-variable">test_case</span>)</pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">27</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>{</pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">28</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-comment">/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">29</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-comment">/*</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">30</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-comment">Please, implement your algorithm from this section.</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">31</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-comment">*/</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">32</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-comment">/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">33</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-tab">  </span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">34</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span>}</pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">35</div></div><pre><span class="cm-tab">  </span><span class="cm-keyword">return</span> <span class="cm-number">0</span>; <span class="cm-comment">//Your program should return 0 on normal termination.</span></pre></div><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 20px;">36</div></div><pre>}</pre></div></div><div class="CodeMirror-cursor" style="left: 4px; top: 2.40002px; height: 15.2px;">&nbsp;</div><div class="CodeMirror-cursor CodeMirror-secondarycursor" style="display: none;">&nbsp;</div></div></div></div></div><div style="position: absolute; height: 30px; width: 1px; top: 728px;"></div><div class="CodeMirror-gutters" style="height: 728px;"><div class="CodeMirror-gutter CodeMirror-linenumbers" style="width: 28px;"></div></div></div></div>
							</div>
						</td>
					</tr>
					<tr>
						<td colspan="2" style="padding-top:0"><dl class="file_box">
							<dt><div id="fileDiv">Attach file <input type="file" style="width:500px" name="fileData" id="fileData" onchange="userAgentCheckReadFile();" accept=".java,.c,.cpp"></div></dt>
						</dl></td>
					</tr>
					<tr>
						<td colspan="2">
							<dl class="pt_box">
								<span class="ft_503834">* If you upload the source file, the source content is automatically entered.</span>
								<br><span class="ft_503834">* Attach the document after saving in ANSI type. Characters may not display correctly if not saved in ANSI type.</span>
							</dl>
						</td>
					</tr>
				</tbody></table>
			</div>

			<div class="box_explain" id="textInfoDiv" style="display: none;">
				<table class="table_view">
					<colgroup><col width="100%">
					<col>
					</colgroup><tbody><tr>
						<td style="color: red; font-size: large; padding-left: 10px">
							※ Select language from the top of screen
						</td>
					</tr>
				</tbody></table>
			</div>

			<div class="btnarea" id="btnarea">
				<a href="javascript:;" onclick="return goContest();" class="btnf left"><span>Return to the problem list</span></a>
			  
			   
			   
					 <a href="javascript:;" onclick="return onEditSave();" class="btnf"><span id="btnEditSave">Save</span></a>
					 <a href="javascript:;" onclick="return onEditCompile();" class="btnf"><span id="btnEditCompile">Compile</span></a>
					 <a href="javascript:;" onclick="return onEditSubmit();" class="btnf fun1"><span id="btnEditSubmit">Submit</span></a>
			   
			  
			</div>
		</div>


4
6 7
1 3
3 4
4 5
5 1
4 2
2 6
6 3
9 11
1 3
3 4
4 2
2 5
5 3
3 6
6 1
2 7
7 8
8 9
9 1
12 10
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 1
16 144
3 9
10 3
1 14
6 10
12 2
10 9
11 6
12 11
16 11
3 1
14 12
5 10
15 7
1 15
9 16
6 12
8 16
14 8
13 4
2 8
5 11
16 15
10 16
16 3
8 5
12 6
11 12
4 3
11 10
14 3
9 12
10 5
15 11
13 3
2 5
7 11
4 12
6 4
14 13
8 9
3 2
4 6
4 14
15 2
16 7
13 10
4 8
13 9
3 14
14 9
8 1
4 1
10 11
2 16
1 9
7 13
7 6
9 3
14 11
1 11
12 7
5 15
8 15
4 5
11 4
13 1
2 6
4 10
9 1
4 9
14 5
3 15
14 2
15 1
11 7
15 12
5 14
2 7
16 6
8 6
12 10
6 5
9 6
13 6
6 1
1 7
14 15
10 8
2 13
3 8
6 14
2 10
16 14
15 6
9 5
6 9
11 3
8 12
5 4
1 8
6 7
1 5
15 16
2 14
3 12
7 1
13 5
3 16
7 8
7 10
14 7
7 16
9 11
9 10
5 1
1 16
10 4
6 16
10 7
7 3
11 1
2 12
12 13
13 15
15 10
4 15
5 8
16 4
8 13
7 12
6 8
7 2
4 13
10 14
15 13
15 3
11 15
6 15
16 10
1 6
7 5
8 4
10 6
1 13