nord vpnnord vpn
Ad

test

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
67 kB
4
Indexable
Never
#EXTM3U url-tvg="http://lichphatsong.xyz/schedule/beartv_epg.xml"

#EXTINF:-1 tvg-id="vtv1hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/mBHRZbg/VTV1-BEARTV.png",VTV1    
#https://e2.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtv1/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
http://live.tv360.vn/manifest/VTV1_HD/playlist_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv2hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/1rGZzbN/VTV2-BEARTV.png",VTV2
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtv2/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#https://live2onsport.vtvcab.vn/hls/VTV2_HD/sc-gaFEAA/m20_index.m3u8
http://live.tv360.vn/manifest/vtv2/playlist_VTV2-1080-3_6M.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv3hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/hKgN4RG/VTV3-BEARTV.png",VTV3   
#https://e2.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtv3/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#https://live2onsport.vtvcab.vn/hls/VTV3_HD/sc-gaFEAA/m20_index.m3u8
http://live.tv360.vn/manifest/VTV3/playlist_1080p-5M.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv4hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/928wSRc/VTV4-BEARTV.png",VTV4
#https://live2onsport.vtvcab.vn/hls/VTV4_HD/sc-gaFEAA/m20_index.m3u8    
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtv4/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv5hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/bKfw6Tc/VTV5-BEARTV.png",VTV5
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtv5/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://liveh12.vtvcab.vn/hls/ONVTV5_CL/04.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv6hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/8cghHq1/vtv-cantho-BEARTV.png",VTV CẦN THƠ
#https://e2.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtv6/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
http://live.tv360.vn/manifest/VTV6_HD/playlist_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv7hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/N6GVgfg/VTV7-BEARTV.png",VTV7
#https://live2onsport.vtvcab.vn/hls/VTV7_HD/sc-gaFEAA/m20_index.m3u8
https://e2.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtv7/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv8hd"group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/FYvN38c/VTV8-BEARTV.png",VTV8
#https://live2onsport.vtvcab.vn/hls/VTV8_HD/sc-gaFEAA/m20_index.m3u8
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtv8/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv9hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/Q671mTF/VTV9-BEARTV.png",VTV9
#https://live2onsport.vtvcab.vn/hls/VTV9_HD/sc-gaFEAA/m20_index.m3u8
https://e2.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtv9/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/


#EXTINF:-1 tvg-id="vtv5hdtnb" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/Hnc1LPG/VTV5-TNB-BEARTV.png",VTV5 TÂY NAM BỘ
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtv5_tnb/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://liveh12.vtvcab.vn/hls/ONVTV5TNB_CL/04.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv5hdtn" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/zVJz2CQ/VTV5-TN-BEARTV.png",VTV5 TÂY NGUYÊN
http://live.tv360.vn/manifest/VTV5_Tay_Nguyen_HD/playlist_1080p.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="antvhd" group-title="KÊNH QUỐC HỘI" tvg-logo="https://i.ibb.co/9wxKmLH/ANTV-BEARTV.png", ANTV HD
https://liveh34.vtvcab.vn/hls/ONANTV_CL/04.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="quochoi" group-title="KÊNH QUỐC HỘI" tvg-logo="https://i.ibb.co/qrQ8fJM/qhtv-BEARTV.png",QUỐC HỘI TV
https://liveh12.vtvcab.vn/hls/ONQUOCHOI_CL/04.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="qpvnhd" group-title="KÊNH QUỐC HỘI" tvg-logo="https://i.ibb.co/SxyVmWr/QPVN-BEARTV.png",QUỐC PHÒNG VIỆT NAM
http://27.76.137.122:1935/standard/smil:standard.smil/chunklist_w1933869513_b996000_sleng.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="nhandan" group-title="KÊNH QUỐC HỘI" tvg-logo="https://i.ibb.co/Cwb7y50/NHANDAN-BEARTV.png",NHÂN DÂN TV
https://video.nhandan.thienvietjsc.net/live/nhandan720/chunklist_w2032123611.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vovtvhd" group-title="KÊNH QUỐC HỘI" tvg-logo="https://i.ibb.co/TMVw5Hw/VOV-BEARTV.png", VOVTV HD
https://live.mediatech.vn/live/285fbc845578c6641d5a4c40534a0d1864b/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="ttxvnhd" group-title="KÊNH QUỐC HỘI" tvg-logo="https://i.ibb.co/mFj98VJ/VNEWS-BEARTV.png" ,VNews
https://zjizeoupprliv.vcdn.cloud/live/vnews/chunklist_w1515940883.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vinhlong1hd" tvg-name="THVL1 HD" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/2MVntS3/THVL1-HD-BEARTV.png",Vĩnh Long 1 HD
#https://e2.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/thvl1/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
http://live.tv360.vn/manifest/Vinh_Long_1_HD/playlist_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vinhlong2hd" tvg-name="THVL2 HD" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/LJWVVRp/THVL2-HD-BEARTV.png",Vĩnh Long 2 HD
#https://e2.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/thvl2/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
http://live.tv360.vn/manifest/VinhLong2_HD/playlist_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vinhlong3hd" tvg-name="THVL3 HD" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Y8XFm4Z/THVL3-HD-BEARTV.png" ,Vĩnh Long 3 HD
http://live.tv360.vn/manifest/VinhLong3_HD/playlist_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="THVL4 HD" tvg-name="THVL4 HD" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/F5VZQ8x/THVL4-HD-BEARTV.png" ,Vĩnh Long 4 HD
http://live.tv360.vn/manifest/VinhLong4_HD/playlist_1080p.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="binhduong1"group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/VSJQW77/BTV1-BEARTV.png",BTV 1
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
#https://drm-livecdn.hplus.com.vn/CDN-FPT02/BINHDUONG1-SD-ABR/HTV-ABR/BINHDUONG1-SD-720p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="binhduong2" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/zRk5HL4/BTV2-BEARTV.png",BTV 2
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/btv2/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="btv3hd" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/L6bChHj/BTV3-BEARTV.png",BTV 3
#https://ott3.nethubtv.vn/live/btv3/chunklist_1.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="binhduong4" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/M2HKpk9/BTV4-BEARTV.png",BTV 4
#https://ott3.nethubtv.vn/live/btv4/chunklist_1.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="btv6" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/d6GLN69/BTV6-BEARTV.png",BTV 6
#https://ott3.nethubtv.vn/live/btv6/chunklist_1.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="anvienhd" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/F08gVbK/BTV9-BEARTV.png",BTV 9 - An Viên TV
https://ott3.nethubtv.vn/live/anvien/chunklist_1.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="HANOITV 1" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Y8bq8Fp/HANOI1-TV-BEARTV.png",Hà Nội 1 HD
https://cecex9g5cpliv.vcdn.cloud/capture/smil:HN1.smil/chunklist_w1417418814_b3128000_slen.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="HANOITV 2" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/L5bfkfQ/HANOI2-TV-BEARTV.png",Hà Nội 2 HD
https://cecex9g5cpliv.vcdn.cloud/live/smil:HN2.smil/chunklist_w360713727_b3128000_slen.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/CV4TkJj/YENBAI-BEARTV.png", Yên Bái
https://live.yenbaitv.org.vn/hls/livestream.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/QX9wxQj/dienbientv-BEARTV.png",Điện Biên
https://truyenhinh.vnptvas.vn/live.m3u8?c=vstv362&q=high&type=tv&token=LX-ibJYRUq9pflRtYAxfYQ&time=1586395820&gcId=1532&userId=&deviceId=&deviceType=&location=NA&requestTime=1586309420781&pkg=pkg11.hni
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/bdrBV0D/laocaitv-BEARTV.png",Lào Cai
https://cdn.3ssoft.vn/livetv/laocaitv/laocaitv/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/H7YrC5h/caobang-BEARTV.png", Cao Bằng
http://118.107.85.4:1935/live/smil:CRTV.smil/chunklist_w1913809165_b1384000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/37L4BWF/hoabinh-BEARTV.png", Hòa Bình
http://hoabinhtvlive.746b3ddb.cdnviet.com/hoabinhtv/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/h9WZ4mk/laichautv-BEARTV.png", Lai Châu
http://123.31.36.68/live.m3u8?c=vstv361&q=high&type=tv&token=1111&time=1586395820&gcId=1532&userId=&deviceId=&deviceType=&location=NA&requestTime=1586309420781&pkg=pkg11.hni
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/0nhbkX5/backan-BEARTV.png", Bắc Kạn
http://123.31.36.68/live.m3u8?c=vstv360&q=high&type=tv&token=LX-ibJYRUq9pflRtYAxfYQ&time=1586395820&gcId=1532&userId=&deviceId=&deviceType=&location=NA&requestTime=1586309420781&pkg=pkg11.hni
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Hp6pHKp/TUYENQUANG-BEARTV.png", Tuyên Quang
http://27.72.164.157:8080/hls/ttv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/2PgPvnB/thainguyen1-BEARTV.png", Thái Nguyên
https://streaming.thainguyentv.vn/hls/livestream.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/z5Q0bkz/sonlatv-BEARTV.png", Sơn La
https://cdn.sonlatv.vn/live/28595222e707a364251b8724717894baa46/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/8PdwJC0/LSTV-BEARTV.png", Lạng Sơn
https://stream.langsontv.vn/live/285c78da0c246524c90917842f8de03bd21/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/5hkJWkY/Quang-Ninh1-BEARTV.webp", Quảng Ninh 1
http://103.90.220.236/qtvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/c3v2x4X/Quang-Ninh3-BEARTV.webp", Quảng Ninh 3
http://103.90.220.236/qtvlive/tv3live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/pLwf7JF/BACNINH-BEARTV.png", Bắc Ninh
http://118.107.85.4:1935/live/smil:BTV.smil/chunklist_w1174814741_b1384000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/xJ0y2Vw/HAIPHONG-BEARTV.png", Hải Phòng
https://cdn.thhp.vn/live/285a4c99665fdf84e94956c66bc7dc7eb5d/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/72CpJK0/haiphongplus-BEARTV.png", Hải Phòng +
https://cdn.thhp.vn/live/28548ca35823d41426d8b3da7ed82bdab13/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/RbrpH0L/haiduong-BEARTV.png", Hải Dương
https://truyenhinh.vnptvas.vn/live.m3u8?c=vstv369&q=medium&type=tv&token=gSTbcZR03r352niGuuUCig&time=1591151021&gcId=1532&userId=&deviceId=&deviceType=&location=NA&requestTime=1591064621734&pkg=pkg11.hni
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/wWQtTwr/HUNGYEN-BEARTV.png", Hưng Yên
https://cdn.hungyentv.vn/live/285f5449d7d7d2946e0bd2d54b7e60f25a4/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/f2z3wGt/THAIBINH-BEARTV.png" ,Thái Bình
https://stream.thaibinhtv.vn/live/285fe61ba73072f428d8a626d764222e744/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/x76KZwh/vinhphuc-BEARTV.png", Vĩnh Phúc
http://vinhphuctv.vn:8090/vinhphuclive/web.stream/chunklist_w84210236.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Czf1tJc/BACGIANG-BEARTV.png", Bắc Giang
https://stream.bacgiangtv.vn/live/285f5f227e988ab4445a2138091d3d62e8d/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="phutho" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/7SSr7KH/Phu-Tho-BEARTV.png", Phú Thọ
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/tv360/tQdSyrFOFAaFlO9U2yh4LA/1697991924/77/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/hDPtwzj/phuyentv-BEARTV.png", Phú Yên
http://113.161.4.48:8080/phuyen/tv/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/7CmPMCM/Ha-Giang-BEARTV.png", Hà Giang
http://123.31.36.68/live.m3u8?c=vstv365&q=high&type=tv&token=LX-ibJYRUq9pflRtYAxfYQ&time=1586395820&gcId=1532&userId=&deviceId=&deviceType=&location=NA&requestTime=1586309420781&pkg=pkg11.hni
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/0ycH3mR/Nam-Dinh-BEARTV.png", Nam Định
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/tv360/JZpi_HtTgA585TG8TK6i2w/1697991924/73/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/GMQTWYr/hanam-BEARTV.png", Hà Nam
https://cdn.hanamtv.vn/live/285361fcafcd0ec47bba2fa3f5870f8dc72/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/6WW75Cz/NINHBINH-BEARTV.png", Ninh Bình
https://live.mediatech.vn/live/28597f8fd7ea5064d0f84ab00b3699dfd86/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/pr7CGhb/THANHHOA-BEARTV.png", Thanh Hóa
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/dp/ttv/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/fxwPrpH/NGHEAN-BEARTV.png", Nghệ An
https://live.mediatech.vn/live/2859591eef2e92249b682db021f4247c364/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/B6qZLG6/HATINH-BEARTV.png", Hà Tĩnh
https://wse.hatinhtv.net/live/httv1/chunklist_w1950881898.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/YdH8Nh4/quangbinhtv-BEARTV.png",Quảng Bình
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/nethubtv/9359/1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/LSTRSpQ/quangngaitv-BEARTV.png",Quảng Ngãi
http://118.107.85.5:1935/live/smil:PTQ.smil/chunklist_w368064111_b1384000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id=" "group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/GsJjkP1/QUANGNAM-BEARTV.png",Quảng Nam
https://beta.qrt.vn/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id=" "group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/JnH32XZ/Quang-Tri-BEARTV.png",Quảng Trị
http://mediatech.vncdn.vn/qrtvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/pXM42MF/drt1-BEARTV.png",Đà Nẵng 1
http://drtdnglive.e49a7c38.cdnviet.com/livedrt1/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/2gfYpRQ/drt2-BEARTV.png",Đà Nẵng 2
http://drtdnglive.e49a7c38.cdnviet.com/livestream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/tY2nv03/BINHTHUAN-BEARTV.png", Bình Thuận
https://64d0d74b76158.streamlock.net/BTVTV/binhthuantv/chunklist_w1528097794.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/0hHxBTQ/BPTV1-BEARTV.png", Bình Phước 1
https://live.baobinhphuoc.com.vn/bptvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="binhphuoc2" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/QjBBqg5/binhphuoc2-BEARTV.png", Bình Phước 2
https://cdn.baobinhphuoc.com.vn/live/28550d6213460634105b0bae21016f68bce/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/tLtzj7y/binh-dinh-tv-BEARTV.png", Bình Định
http://truyenhinhbinhdinhonline.dynns.com:8086/live.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="hue"group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/5X0YF3c/Hue-TV-BEARTV.png", Thừa Thiên Huế
https://live.trt.com.vn/TRT-Online/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/QmZB3WM/KONTUM-BEARTV.png", Kon Tum
https://tv.kontumtv.vn/live/kontumtv/kontumtv.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/NmVVpFC/daklak-BEARTV.png", Đắk Lắk
https://cdn.drt.vn/live/285a27750861b964c27af22091662a74f2f/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="daknong" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/rpPXqVP/daknong-BEARTV.png" ,Đắk Nông
https://ngvauezm51liv.vcdn.cloud/live/smil:daknong.smil/chunklist_w711952976_b3128000_sleng.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="lamdong" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/YcBXy9Y/LAMDONG-BEARTV.png", Lâm Đồng
http://118.107.85.5:1935/live/smil:LTV.smil/chunklist_b1384000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/n0XJG3Q/GIALAI-BEARTV.png", Gia Lai
http://113.161.25.3:8134/hls/gialaitv/gialaitv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/9TBsXRP/dongnai1-BEARTV.png", Đồng Nai 1
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
#https://drm-livecdn.hplus.com.vn/CDN-FPT02/DONGNAI1-SD-ABR/HTV-ABR/DONGNAI1-SD-720p/chunks.m3u8
http://118.107.85.4:1935/live/smil:DNTV1.smil/chunklist_w846180151_b1384000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/6B0LCKJ/dongnai2-BEARTV.png", Đồng Nai 2
http://118.107.85.4:1935/live/smil:DNTV2.smil/chunklist_w828434596_b1384000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/3N22Nd4/TH-T-BEARTV.png", Đồng Tháp
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://618b88f69e53b.streamlock.net/THDT/thdttv/chunklist_w231972584.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Fm6ZT1J/thdt2-BEARTV.png", Đồng Tháp 2 - Miền Tây
https://64d0d74b76158.streamlock.net/THDT2/thdttv2/chunklist_w1473886109.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/QbtMB5F/TAYNINH11-BEARTV.png", Tây Ninh
http://202.43.109.142:1935/ttv11/tntv/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/1G1QSGf/ninhthuan-BEARTV.png", Ninh Thuận
https://60acee235f4d5.streamlock.net/live/mystream/chunklist_w1911661624.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/sQw9Z3v/baclieutv-BEARTV.png", Bạc Liêu
#https://tv.thbl.vn/live/tv/tv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/1zRv1bF/BENTRE-BEARTV.png", Bến Tre
#https://drm-livecdn.hplus.com.vn/CDN-FPT02/BENTRE-SD-ABR/HTV-ABR/BENTRE-SD-720p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/hWG82NP/KHANHHOA-BEARTV.png", Khánh Hòa
https://ott4.nethubtv.vn/live/khanhhoatv/chunklist_1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/0XXxcNv/CANTHO-BEARTV.png", Cần Thơ
https://live.canthotv.vn/live/tv_web/chunklist_w876738067.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="soctrang" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/T8mqnnF/soctrang1-BEARTV.png", Sóc Trăng 1
#http://115.78.3.164:8088/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/DQSzGXs/soctrang2-BEARTV.png", Sóc Trăng 2
#http://115.78.3.164:8088/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestreamstv2.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/B2HPbYF/camautv-BEARTV.png",Cà Mau
#http://tv.ctvcamau.vn/live/tv/tv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/fF2QLy5/LONGAN-BEARTV.png", Long An
#https://cdn.la34.com.vn/live/2851dc2c9af68834814a89e61db0faee561/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Jz474K1/An-Giang-BEARTV.png", An Giang
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e8.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/thangiang/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/RvJg1zF/TIENGIANG-BEARTV.png", Tiền Giang
http://thtg.vn:8001/stream_hi.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/CWShNhG/KIENGIANG-BEARTV.png", Kiên Giang
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
#https://tv.kgtv.vn/live/kgtv/kgtv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://kgtv.vn/wp-content/uploads/2021/11/kg1.png", Kiên Giang 1
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
#https://tv.kgtv.vn/live/kgtv1/kgtv1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/dQPnsWt/travinhtv-BEARTV.png", Trà Vinh
https://60acee235f4d5.streamlock.net/THTV/travinhtv/chunklist_w1911186192.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/ccbQMZs/THTV2-BEARTV.webp", Trà Vinh 2
https://618b88f69e53b.streamlock.net/THTV2/travinhtv2/chunklist_w517483768.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/pPxv3Ld/Hau-Giang-BEARTV.png", Hậu Giang
https://60acee235f4d5.streamlock.net/HGTV/d1/chunklist_w819569343.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vungtau" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/ZMVBv8X/BRT-BEARTV.png", Bà Rịa – Vũng Tàu
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/brvt/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab1hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/NYSr7Kn/VTVCAB1-BEARTV.png",VTVCab1 - Vie GIẢI TRÍ
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/GIAITRI_TV_HD/m20_index.m3u8
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab1/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/viegiaitri/84876.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab2hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/zn7tNfS/phim-Viet-BEARTV.png",ON PHIM VIỆT
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab2/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab3hd" tvg-logo="https://i.ibb.co/tsBYvZ4/onsports-BEARTV.png" group-title="VTVCab" ,ON SPORTS
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/THETHAO_HD/m40_index.m3u8
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab3/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onsports/84867.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab4hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/tzTXSLs/ONMovies-BEARTV.png" ,ON MOVIES
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/vtvcab4/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="vvtvcab5hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/tmCTzWk/ecn1-BEARTV.png",ON E CHANNEL
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/E_CHANNEL/m30_index.m3u8
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab5/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/echannel/84874.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab6hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/Bc8cL7w/onsportplus3-BEARTV.png",ON SPORTS +
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/HAY_TV/m30_index.m3u8
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab6/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onsportsplus/84866.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/ZT7w970/ONO2-BEARTV.png" ,ON O2TV
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/O2_TV/m20_index.m3u8
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab7/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/o2tvvtvcab/84871.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab8hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/t4PV17Q/ONBibi-BEARTV.png",ON BIBI
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab8/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/BIBI/m20_index.m3u8
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab8/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab9hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/1X6NMjT/info-BEARTV.png" , ON INFO TV
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/INFO_TV/m20_index.m3u8
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab9/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab10hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/v4X3VqN/cab10-filmtv-BEARTV.png",ON CINE
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/FILM_TV/m20_index.m3u8
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab10/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab12hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/Qjckpv4/styletv-BEARTV.png" ,ON STYLE TV
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/STYLE_TV_HD/m30_index.m3u8
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab12/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onstyle/84873.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab15hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/L8RBHbv/ONMusic-BEARTV.png" ,ON MUSIC
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab15/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab16hd" tvg-logo="https://i.ibb.co/vd1LBK7/onfootbal-BEARTV.png" group-title="VTVCab" ,ON FOOTBALL
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/BONGDA_HD/m40_index.m3u8
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onfootball/84869.m3u8

#https://e7.endpoint.cdn.sctvonline.vn/live/smil:VTVCAB16.smil/chunklist_w2005840737_b1692000.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onfootball/84869.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab17hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/Nx646LH/ontreding-BEARTV.png" ,ON TRENDING TV
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/YEAH1_TV/m30_index.m3u8
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab17/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/ontrending/84877.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab18hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/PGG1dkn/ONSPORTSNEWS-BEARTV.png", ON SPORTS NEWS
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/THETHAO_TINTUC_HD/m40_index.m3u8
#http://b4tv.live/b4tv/b4tv/3.m3u8
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onsportsnews/84868.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab19hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/T84Wq4j/VTVCAB10-BEARTV.png",VTVCab19 - Vie DRAMAS
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/D_DRAMAS_HD/m20_index.m3u8
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab19/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/viedramas/84875.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab20hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/r5ywFHj/vfamily-BEARTV.png",ON V FAMILY
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/VFAMILY/m20_index.m3u8
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab20/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab21hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/7VS4Jcw/ON-Kids-BEARTV.png" ,ON KIDS
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/BIBI_PLUS_clear/m20_index.m3u8
http://live.tv360.vn/manifest/VTVCab21/playlist_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab22hd" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/zPvBb4q/ONLife-BEARTV.png", ON LIFE
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/LIFE_TV/m20_index.m3u8
#https://code.vthanhtivi.pw/getlink/vieon/vtvcab22-life-tv/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/KbXxc9h/ONGOLF-BEARTV.png", ON GOLF
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/THETHAO_GOLF_HD/m40_index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="VTVCab" tvg-logo="https://assets-vtvcab.gviet.vn/images/hq/posters/onaction1.jpg", ON SPORTS ACTION
#https://liveh34.vtvcab.vn/hls/ACTION/01.m3u8
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onsportsact/84865.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/HVfRdJF/bongdaviet-BEARTV.png",BÓNG ĐÁ VIỆT
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/ONVFFTV/m30_index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVCab" tvg-logo="https://i.ibb.co/q1WdMrb/thethaoviet-BEARTV.png",THỂ THAO VIỆT
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/ONVOLLEYBALL/m30_index.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="sctv1hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/DYVGW60/sctv1-hd-BEARTV.png",SCTV 1
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://e8.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv1/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv2hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/cctcsNH/sctv2-hd-BEARTV.png" ,SCTV 2
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e8.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv2/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv3hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/bW9fKGv/sctv3-hd-BEARTV.png" ,SCTV 3 - SEE TV
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e8.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv3/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv4hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/2N5hVDx/sctv4-hd-BEARTV.png" ,SCTV 4 - Giải trí tổng hợp
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e8.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/sctv4/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv5hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/dM17yWZ/sctv5-BEARTV.png" ,SCTV 5
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv5/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv6hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/tBfNQVR/SCTV6-BEARTV.png",SCTV 6
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv6/s1/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv7hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/X8fCcpx/sctv7-hd-BEARTV.png" ,SCTV 7 - Sân Khấu
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv7/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv8hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/0tVLK8b/sctv8-BEARTV.png" ,SCTV 8-VITV - Kinh Tế Tài Chính
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv8/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv9hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/VLJrprr/sctv9-hd-BEARTV.png" ,SCTV 9
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv9/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv10hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/y8gsL76/SCTV10-BEARTV.webp" ,SCTV 10
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv10/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv11hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/Jy3cThG/sctv11-hd-BEARTV.png" ,SCTV 11
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv11/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv12hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/nDbnG8h/sctv12-hd-BEARTV.png" ,SCTV 12 - Du Lịch
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv12/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv13hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/YXt8w8v/sctv13-hd-BEARTV.png" ,SCTV 13 - Phụ nữ & Gia đình
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv13/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv14hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/n8YQ0hB/sctv14-hd-BEARTV.png",SCTV 14-Phim VN đặc sắc
https://e7.endpoint.cdn.sctvonline.vn/live/smil:SCTV14.smil/chunklist_b1692000.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv15hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/q1PkQkp/sctv15-hd-BEARTV.png" ,SCTV 15 - SSPORT 2
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
#https://e7.endpoint.cdn.sctvonline.vn/live/SCTV15HD/chunklist_w231107188.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://uy7qk2oykpliv.vcdn.cloud/hls/sctv15/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv16hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/CMr9xN0/sctv16-hd-BEARTV.png" ,SCTV 16 - Phim Nước Ngoài
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv16/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv17hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/R48wrKp/sctv17-hd-BEARTV.png" ,SCTV 17 - SSPORT 
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https:///e7.endpoint.cdn.sctvonline.vn/live/smil:SCTV17.smil/chunklist_w1642410250_b1692000.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv18hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/72PK5Nr/sctv18-hd-BEARTV.png" ,SCTV 18
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv18/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv19hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/gMJ1GRG/sctv19-hd-BEARTV.png" ,SCTV 19 - T CHANNEL
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e8.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/sctv19/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv20hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/f9swgvg/sctv20-hd-BEARTV.png" ,SCTV 20
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv20/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv21hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/njnhPPB/sctv21-hd-BEARTV.png" ,SCTV 21 - Ký ức Việt Nam
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv21/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv22hd" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/FVFwKRc/sctv22-hd-BEARTV.png" ,SCTV 22 - SSPORT1
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv22/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctvhdpth" group-title="SCTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/G561126/SCTVTH-BEARTV.png" ,SCTV PHIM TỔNG HỢP 
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://e8.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctvphimtonghop/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc1hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/mH4XCCF/VTC1-BEARTV.png",VTC1 HD
https://liveh12.vtvcab.vn/hls/ONVTC1_CL/04.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc2" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/7WwzKSj/VTC2-BEARTV.png", VTC2 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC2/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc3hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/X2dbCDb/VTC3-BEARTV.png",VTC3 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC3/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc4hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/v4Hrc3p/VTC4-BEARTV.png",VTC4 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC4/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc5hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/TmyXFvP/VTC5-BEARTV.jpg",VTC5 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC5/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc6hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/jHzdRKS/VTC6-BEARTV.png", VTC6 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC6/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc7hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/L8T5MGF/VTC7-BEARTV.png",VTC7 HD - todayTV
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC7/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc8" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/8DTV4TY/VTC8-BEARTV.jpg",VTC8 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC8/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc9hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/60nyjgj/VTC9-BEARTV.png",VTC9 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC9/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc10" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/qdFVPyW/VTC10-BEARTV.png", VTC10 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC10/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc11" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/ySrQw6C/VTC11-BEARTV.png", VTC11 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC11/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc12" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/L8KFv8g/VTC12-BEARTV.jpg",VTC12 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC12/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc13hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/G5K237j/VTC13-BEARTV.png",VTC13 4K
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
http://vcdn1.vtc.gov.vn:1935/m_4k/smil:4k.smil/playlist.m3u8?$3840x2160
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc14hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/fSHncwL/VTC14-BEARTV.png",VTC14 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC14/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc16" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/WfHrTR3/VTC16-BEARTV.jpg",VTC16 HD
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC16/chunks.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtc13hd" group-title="🎵| CA NHẠC-CẢI LƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/G5K237j/VTC13-BEARTV.png",VTC13 4K
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
http://vcdn1.vtc.gov.vn:1935/m_4k/smil:4k.smil/playlist.m3u8?$3840x2160
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc7hd" group-title="🎵| CA NHẠC-CẢI LƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/L8T5MGF/VTC7-BEARTV.png",VTC7 HD - todayTV
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://1117141481.vnns.net/VTC7/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab15hd" group-title="🎵| CA NHẠC-CẢI LƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/L8RBHbv/ONMusic-BEARTV.png" ,ON MUSIC
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab15/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv7hd" group-title="🎵| CA NHẠC-CẢI LƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/X8fCcpx/sctv7-hd-BEARTV.png" ,SCTV 7 - Sân Khấu
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv7/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv20hd" group-title="🎵| CA NHẠC-CẢI LƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/f9swgvg/sctv20-hd-BEARTV.png" ,SCTV 20
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv20/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab2hd" group-title="🎬| KÊNH PHIM VN" tvg-logo="https://i.ibb.co/zn7tNfS/phim-Viet-BEARTV.png",ON PHIM VIỆT
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab2/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab4hd" group-title="🎬| KÊNH PHIM VN" tvg-logo="https://i.ibb.co/tzTXSLs/ONMovies-BEARTV.png" ,ON MOVIES
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/vtvcab4/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onmovies/84870.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab10hd" group-title="🎬| KÊNH PHIM VN" tvg-logo="https://i.ibb.co/v4X3VqN/cab10-filmtv-BEARTV.png",ON CINE
#EXTVLCOPT:http-user-agent=Dalvik/2.1.0
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/FILM_TV/m20_index.m3u8
https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab10/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab19hd" group-title="🎬| KÊNH PHIM VN" tvg-logo="https://i.ibb.co/T84Wq4j/VTVCAB10-BEARTV.png",VTVCab19 - Vie DRAMAS
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/D_DRAMAS_HD/m20_index.m3u8
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab19/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/viedramas/84875.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="sctv14hd" group-title="🎬| KÊNH PHIM VN" tvg-logo="https://i.ibb.co/n8YQ0hB/sctv14-hd-BEARTV.png",SCTV 14-Phim VN đặc sắc
https://e7.endpoint.cdn.sctvonline.vn/live/smil:SCTV14.smil/chunklist_b1692000.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv1hd" group-title="🎬| KÊNH PHIM VN" tvg-logo="https://i.ibb.co/DYVGW60/sctv1-hd-BEARTV.png",SCTV 1
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://e8.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv1/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctvhdpth" group-title="🎬| KÊNH PHIM VN" tvg-logo="https://i.ibb.co/G561126/SCTVTH-BEARTV.png" ,SCTV PHIM TỔNG HỢP 
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://e8.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctvphimtonghop/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id=""group-title="🎬| KÊNH PHIM VN" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Tvb_logo.svg/2560px-Tvb_logo.svg.png",TVB VIỆT NAM
https://bcovlive-a.akamaihd.net/07d9c30456d94f3dbbcd39af064fdefa/us-west-2/6314468039001/0914b33308e3498da3b00fe2c050764e/playlist_ssaiM.m3u8#EXTINF:-1 tvg-id="boxmovie1" group-title="🎞| KÊNH PHIM QT" tvg-logo="https://i.ibb.co/FDmymrV/Box-Movie1-BEARTV.png" ,BOX MOVIE 1
#EXTVLCOPT:http-referer=http://sctvonline.vn
https://e4.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/boxmovie1/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn
#EXTINF:-1 tvg-id="hollywoodclassics" group-title="🎞| KÊNH PHIM QT" tvg-logo="https://i.ibb.co/G02ZkMd/Hollywood-Classics-BEARTV.png",HOLLYWOOD CLASSICS
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e4.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/hollywood/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="axnhd" group-title="🎞| KÊNH PHIM QT" tvg-logo="https://i.ibb.co/ck0mm20/AXN-BEARTV.png",AXN HD
http://vthanhtivi.pw:5000/axn/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="hbohd" group-title="🎞| KÊNH PHIM QT" tvg-logo="https://i.ibb.co/QkgRShZ/hbo-BEARTV.png", HBO
http://vthanhtivi.pw:5000/hbo/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="cinemaxhd" group-title="🎞| KÊNH PHIM QT" tvg-logo="https://i.ibb.co/fnrDyDg/cinemax-BEARTV.png", CINEMAX
http://vthanhtivi.pw:5000/cinemax/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="inthebox" group-title="🎞| KÊNH PHIM QT" tvg-logo="https://i.ibb.co/C2yvjj1/inthebox-BEARTV.png", IN THE BOX
#http://vthanhtivi.pw:5000/itb/mpegts
#EXTINF:-1 tvg-id="boxhits" group-title="🎞| KÊNH PHIM QT" tvg-logo="https://i.ibb.co/XbkM9D2/Box-Hit-BEARTV.png",BOX HITS
#https://code.vthanhtivi.pw/getlink/cliptv/B0j-ngjignSkD_lPmlI4eA/1698145936/box-hits/chunklist_b5128000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="hbohd" group-title="🎞| KÊNH PHIM QT" tvg-logo="https://i.imgur.com/qPXF25a.png",HBO Asia
https://ctrl.laotv.la/live/HBO/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="cinemaxhd" group-title="🎞| KÊNH PHIM QT" tvg-logo="https://i.imgur.com/NzROY7r.png",Cinemax Asia
https://ctrl.laotv.la/live/Cinemax/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="axnhd" group-title="🎞| KÊNH PHIM QT" tvg-logo="https://i.imgur.com/OnJMiz5.png",AXN Asia
http://vthanhtivi.pw:5000/axn/index.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="cna" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.imgur.com/awIDugE.png",CNA
https://d2e1asnsl7br7b.cloudfront.net/7782e205e72f43aeb4a48ec97f66ebbe/index_5.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="cnn" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.imgur.com/KacMcVa.png",CNN International
https://ctrl.laotv.la/live/CNN/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="animalhd" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.imgur.com/BJVAUWg.png",Animal Planet
http://vthanhtivi.pw:5000/animal/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="bbcearth" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.imgur.com/z4rLIVW.png",BBC Earth Asia
http://vthanhtivi.pw:5000/bbcearth/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="afnhd" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://cdn.hqth.me/logo/thumbs/263.png", Asian Food Network
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/tv360/VAhkDnI6G0vx21ur3csx5g/1699220030/215/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="lovenature" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://static.wikia.nocookie.net/logos/images/c/c2/Love_Nature_4K.png/revision/latest?cb=20211105035409&path-prefix=vi" , Love Nature 4K
https://d18dyiwu97wm6q.cloudfront.net/playlist2160p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="discoveryhd" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.imgur.com/mYzIX3J.png",Discovery Channel
http://vthanhtivi.pw:5000/discovery/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="outdoorfhd" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.imgur.com/isCqVcE.png",Outdoor Channel
https://amg00718-outdoorchannela-outdoortvnz-samsungnz-lylq4.amagi.tv/playlist/amg00718-outdoorchannela-outdoortvnz-samsungnz/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="fashionhd" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.imgur.com/6u4tZn6.png",Fashion TV Asia
https://fash1043.cloudycdn.services/slive/ftv_ftv_midnite_k1y_27049_midnite_secr_108_hls.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="world-fashion-channel-en" tvg-logo="https://i.imgur.com/4unUuGy.png" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP",World Fashion Channel
https://live-3.otcnet.ru/wfcenmulti/index.m3u8


#EXTINF:-1 tvg-id="musicbox" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.ibb.co/MpYKLcC/Music-Box-BEARTV.png", Box Music
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e4.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/boxmusic/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="woman" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.ibb.co/92YZhy8/Woman-BEARTV.png",Woman
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e4.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/woman/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="drfithd" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.ibb.co/C0hPRy2/Dr-Fit-BEARTV.png",Dr. Fit
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e4.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/drfit/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="planetearthhd" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.ibb.co/BgmV1f8/Planet-earth-BEARTV.png",Planet Earth
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e4.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/planetearth/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="fashionhd" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.ibb.co/y4WhpNb/FASHION-TV-BEARTV.png" , Fashion TV 4K
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://fash1043.cloudycdn.services/slive/ftv_ftv_midnite_k1y_27049_midnite_secr_108_hls.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="tv5monde" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.ibb.co/HnBxLwB/TV5-Monde-BEARTV.png", TV5MONDE
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e4.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/tv5/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="france24eng" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.ibb.co/BztxwvZ/FRANCE-24-BEARTV.png",France 24
#http://163.172.70.244:8080/FRANCE_24/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="dw"group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.ibb.co/kGkh233/DWTV-BEARTV.png",DW
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e4.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/dw/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="kbsworld" group-title="🌏| QUỐC TẾ TỔNG HỢP" tvg-logo="https://i.ibb.co/8XwH2hS/KBS-World-BEARTV.png",KBS World
#EXTVLCOPT:http-user-agent="BearTV"
https://e4.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/kbsworld/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/#EXTINF:-1 tvg-id="kcinehd" group-title="K +" tvg-logo="https://images.fptplay.net/media/channels/icon_channel_k1_16565571103.png",K+ CINE
http://gg.gg/cocpluscine
#EXTINF:-1 tvg-id="kaction" group-title="K +" tvg-logo="https://images.fptplay.net/media/channels/OTT/2023/10/16/icon_channel_kns_169741243704.jpg",K+ ACTION
http://gg.gg/cocplusaction
#EXTINF:-1 tvg-id="ksport1hd" group-title="K +" tvg-logo="https://images.fptplay.net/media/channels/icon_channel_kpm_165655722566.png",K+ SPORT 1
http://livestream-zlr1.tv360.vn/origin01/fast-channel/manifest/test/playlist_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="ksport2hd" group-title="K +" tvg-logo="https://images.fptplay.net/media/channels/icon_channel_kpc_165655724357.png",K+ SPORT 2
http://livestream-zlr1.tv360.vn/origin01/fast-channel/manifest/test/playlist_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="kkidshd" group-title="K +" tvg-logo="https://images.fptplay.net/media/channels/OTT/2022/10/07/icon_channel_k-kids-hd_16651153548.jpg",K+ KIDS
http://gg.gg/cocpluskids

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="K +" tvg-logo="https://img.kplus.vn/Media/HDVN/EPG_thumbnail/046_K_LIVE1_landscape.jpg", K+ LIVE 1
http://livestream-zlr1.tv360.vn/origin01/fast-channel/manifest/test/playlist_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="K +" tvg-logo="https://img.kplus.vn/Media/HDVN/EPG_thumbnail/043_K_LIVE2_landscape.jpg", K+ LIVE 2
http://livestream-zlr1.tv360.vn/origin01/fast-channel/manifest/test/playlist_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="K +" tvg-logo="https://img.kplus.vn/Media/HDVN/EPG_thumbnail/044_K_LIVE3_landscape.jpg", K+ LIVE 3
http://livestream-zlr1.tv360.vn/origin01/fast-channel/manifest/test/playlist_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="B4TV Produce" tvg-logo="http://b4tv.live/images/6c30cdc8aa40aa5776c7d8ebd78a93d4.png", B4MEN
http://b4tv.live/b4tv/b4tv/1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="B4TV Produce" tvg-logo="http://b4tv.live/images/f48921dd0505305aff871882567eeca9.png", B4BOX
http://b4tv.live/b4tv/b4tv/84.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="B4TV Produce" tvg-logo="http://b4tv.live/images/994c671dd2015154c0a928f00aa4934a.png", B4EVENT 1
http://b4tv.live/b4tv/b4tv/3.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="B4TV Produce" tvg-logo="http://b4tv.live/images/994c671dd2015154c0a928f00aa4934a.png", B4EVENT 2
http://b4tv.live/b4tv/b4tv/47.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="B4TV Produce" tvg-logo="http://b4tv.live/images/994c671dd2015154c0a928f00aa4934a.png", B4EVENT 3
http://b4tv.live/b4tv/b4tv/48.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="B4TV Produce" tvg-logo="http://b4tv.live/images/0ef23e2c33c966c5c76e2b5cca9428f8.png", B4CONNECT 1
http://b4tv.live/b4tv/b4tv/86.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="B4TV Produce" tvg-logo="http://b4tv.live/images/0ef23e2c33c966c5c76e2b5cca9428f8.png", B4CONNECT 2
http://b4tv.live/b4tv/b4tv/76.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="B4TV Produce" tvg-logo="http://103.172.78.47/b4sport.png", B4SPORT1 PLUS (KÊNH THỂ THAO đỉnh cao)
http://b4tv.live/b4tv/b4tv/19.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="B4TV Produce" tvg-logo="http://103.172.78.47/b4sport.png", B4SPORT2 PLUS(KÊNH THỂ THAO đỉnh cao)
http://b4tv.live/b4tv/b4tv/20.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="B4TV Produce" tvg-logo="http://103.172.78.47/b4sport.png", B4SPORT3 PLUS (KÊNH THỂ THAO đỉnh cao)
http://b4tv.live/b4tv/b4tv/21.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="B4TV Produce" tvg-logo="http://103.172.78.47/b4boxplus.png", B4BOX PLUS (KÊNH PHIM QT mới chọn lọc)
http://b4tv.live/b4tv/b4tv/120.m3u8


#EXTINF:0 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/nbzFr2k/tennischannel.png",Tennis Channel
#EXTVLCOPT:http-user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
https://tennischannel-intl-samsung-uk.amagi.tv/playlist720_p.m3u8?cc
#KODIPROP:inputstream.adaptive.license_type=com.widevine.alpha
#KODIPROP:inputstream.adaptive.license_key=https://mrpw.ptmnc01.verspective.net/?deviceId=OTFmNDAwZWEtZjI5OC0zNTAzLWE0NzktZWI2NGIxMjRmMGFm

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="http://gg.gg/tennisfhdkkk",TENNIS US
http://restream-live.realiptv.to:8080/live/Daryl/12345/3685.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Sky_Sport_Tennis_HD.svg/2560px-Sky_Sport_Tennis_HD.svg.png", DE: Sky Sports Tennis
http://evolved.host:8080/carlton.b.williams1@gmail.com/wmjSiWUXd4/545042


#EXTINF:-1 tvg-id="htvthethaohd" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/ZkUUWWN.png",HTV Thể Thao HD
http://live.tv360.vn/manifest/HTV_The_Thao_HD-50fps/playlist_HTV-TheThao-HD-50fps-1080-5M.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="btv5hd" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/Sqo9Luk.png",BTV5 - ON Sports Action
#https://liveh34.vtvcab.vn/hls/ACTION/01.m3u8
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onsportsact/84865.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab3hd" tvg-logo="https://i.ibb.co/tsBYvZ4/onsports-BEARTV.png" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" ,ON SPORTS
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/THETHAO_HD/m40_index.m3u8
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab3/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onsports/84867.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab6hd" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/Bc8cL7w/onsportplus3-BEARTV.png",ON SPORTS +
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/HAY_TV/m30_index.m3u8
#https://e3.endpoint.cdn.sctvonline.vn/hls/vtvcab6/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onsportsplus/84866.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab16hd" tvg-logo="https://i.ibb.co/vd1LBK7/onfootbal-BEARTV.png" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" ,ON FOOTBALL
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/BONGDA_HD/m40_index.m3u8
#https://e7.endpoint.cdn.sctvonline.vn/live/smil:VTVCAB16.smil/chunklist_w2005840737_b1692000.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onfootball/84869.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab18hd" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/PGG1dkn/ONSPORTSNEWS-BEARTV.png", ON SPORTS NEWS
#https://live2onsport.vtvcab.vn/onplus/THETHAO_TINTUC_HD/m40_index.m3u8
#http://b4tv.live/b4tv/b4tv/3.m3u8
https://code.vthanhtivi.pw/getlink/onlive/onsportsnews/84868.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv15hd" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/q1PkQkp/sctv15-hd-BEARTV.png" ,SCTV 15 - SSPORT 2
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
#https://e7.endpoint.cdn.sctvonline.vn/live/SCTV15HD/chunklist_w231107188.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv15/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv17hd" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/R48wrKp/sctv17-hd-BEARTV.png" ,SCTV 17 - SSPORT 
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https:///e7.endpoint.cdn.sctvonline.vn/live/smil:SCTV17.smil/chunklist_w1642410250_b1692000.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv22hd" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/FVFwKRc/sctv22-hd-BEARTV.png" ,SCTV 22 - SSPORT1
#EXTVLCOPT:http-user-agent="Bear TV"
https://e1.endpoint.cdn.sctvonline.vn/channel/sctv22/index.m3u8|Referer=http://sctvonline.vn/

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="http://gg.gg/ssmaineventkkk",Sky Sports Main Event
http://raw.bitnode.pm:81/play/live.php?mac=00:1A:79:C6:6C:D2&stream=255102&extension=ts&play_token=fkNID6BAqQ

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="http://gg.gg/foxsportkkk",Fox Sports FS1
http://raw.bitnode.pm:81/play/live.php?mac=00:1A:79:BE:C6:47&stream=1555726&extension=ts&play_token=wrEH5hWoe0

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="http://gg.gg/ssracingkkk",Sky Sports Racing
http://raw.bitnode.pm:81/play/live.php?mac=00:1a:79:5c:90:68&stream=255097&extension=ts&play_token=pS17zrmBcR

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="http://gg.gg/ssfotkkk",Sky Sports Football
http://raw.bitnode.pm:81/play/live.php?mac=00:1a:79:5c:90:68&stream=255104&extension=ts&play_token=XuD8NsRQqR

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="http://gg.gg/ssmixxkkk",Sky Sports Mix
http://raw.bitnode.pm:81/play/live.php?mac=00:1a:79:5c:90:68&stream=255101&extension=ts&play_token=BCS1kbfmTZ

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="http://gg.gg/eurosport1xkkk",EuroSport 1
http://cocopops.xyz:8080/play/live.php?mac=00:1a:79:6b:96:31&stream=278612&extension=ts&play_token=ydIShg4Xih
#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="http://gg.gg/eurosport2kkk",EuroSport 2
http://portal.zebratv.one:2095/play/live.php?mac=00:1A:79:bf:85:ba&stream=9852&extension=ts&play_token=cwdRdihniL

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="http://gg.gg/viaplay123kkk",ViaPlay Sports 1
http://cocopops.xyz:8080/play/live.php?mac=00:1A:79:4a:c0:e0&stream=162549&extension=ts&play_token=IVSS5PbCug

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="http://gg.gg/viaplay123kkk",ViaPlay Sports 2
http://cocopops.xyz:8080/play/live.php?mac=00:1A:79:4a:c0:e0&stream=154405&extension=ts&play_token=Sz0cj6w84W

#EXTINF:-1 tvg-id="bein-sports-1-en" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/Vtk2cGI.png",BeIN Sports 1 Thailand (English)
https://ctrl.laotv.la/live/Bsport1/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="bein-sports-2-en" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/vUJZSvs.png",BeIN Sports 2 Thailand (English)
https://ctrl.laotv.la/live/Bsport2/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://eu1-prod-images.disco-api.com/2023/07/03/d90c87a7-968b-47b4-bf66-98686bcd043b.png?bf=0&f=png&p=true&q=60&w=360", TNT Sport 1
http://evolved.host:8080/carlton.b.williams1@gmail.com/wmjSiWUXd4/508184

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://eu1-prod-images.disco-api.com/2023/07/03/a2cef6c1-542c-4895-968e-db40ccf822c8.png?bf=0&f=png&p=true&q=60&w=360", TNT Sport 2
http://evolved.host:8080/carlton.b.williams1@gmail.com/wmjSiWUXd4/508186

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://eu1-prod-images.disco-api.com/2023/07/03/2c51d406-d2dc-49b0-87fa-d240b8baf8ba.png?bf=0&f=png&p=true&q=60&w=360", TNT Sport 3
http://evolved.host:8080/carlton.b.williams1@gmail.com/wmjSiWUXd4/508187

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.goalzz.com/?i=o%2Fh%2F1%2F216%2Fbein-sports-french-1.png", FR: BeIN Sport 1
http://evolved.host:8080/carlton.b.williams1@gmail.com/wmjSiWUXd4/496577

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.goalzz.com/?i=o%2Fh%2F1%2F211%2Fbein-sports-french-1.png", FR: BeIN Sport 2 
http://evolved.host:8080/carlton.b.williams1@gmail.com/wmjSiWUXd4/496578

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.goalzz.com/?i=o%2Fh%2F1%2F362%2Fbein-sports-french-1.png", FR: BeIN Sport 3
http://evolved.host:8080/carlton.b.williams1@gmail.com/wmjSiWUXd4/496579


#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/goTVVel.png",True Premier Football 1
https://edge2.laotv.la/live/TSport1/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/EodqrAZ.png",True Premier Football 2
https://edge2.laotv.la/live/TSport2/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/JGXzw5v.png",True Sports 1
https://edge1.laotv.la/live/TrueSport6/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/l11xhF2.png",True Sports 2
https://edge1.laotv.la/live/TrueSport2/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/rsAqjtw.png",True Sports 3
https://edge2.laotv.la/live/TrueSport3/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/bW79Nal.png",True Sports 7
https://edge1.laotv.la/live/THD7/index.m3u8


#EXTINF:0 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/PTnQPdp/ccEdge.png",Edge Sport
#EXTVLCOPT:http-user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
https://edgesport-samsunguk.amagi.tv/playlist1080p.m3u8?cc

#EXTINF:-1 tvg-id="PokerTV.fr" tvg-logo="https://i.imgur.com/tArvcvj.png" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO",Poker TV
https://hls.pokertvfa.live/hls/stream.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="WorldPokerTour.us" tvg-logo="https://i.imgur.com/98kLMjj.png" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO",World Poker Tour
https://d3w4n3hhseniak.cloudfront.net/v1/master/9d062541f2ff39b5c0f48b743c6411d25f62fc25/WPT-DistroTV/150.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/e3yJ9QN.png" tvg-name="World Poker Tour",World Poker Tour Italy
https://stitcher-ipv4.pluto.tv/v1/stitch/embed/hls/channel/608016e446d73500075ea7e0/master.m3u8?advertisingId={PSID}&appVersion=unknown&deviceDNT={TARGETOPT}&deviceId={PSID}&deviceLat=0&deviceLon=0&deviceMake=samsung&deviceModel=samsung&deviceType=samsung-tvplus&deviceVersion=unknown&embedPartner=samsung-tvplus&profileFloor=&profileLimit=&samsung_app_domain={APP_DOMAIN}&samsung_app_name={APP_NAME}&us_privacy=1YNY
#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/ESPN_logos.png",ESPN UHD
http://raw.bitnode.pm:81/play/live.php?mac=00:1a:79:23:76:45&stream=1555727&extension=ts&play_token=RrcDvQxvCi

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/AQbc1ER.jpg" tvg-name="Glory Kickboxing" ,Glory Kickboxing
https://dai2.xumo.com/amagi_hls_data_xumo1212A-redboxglorykickboxing/CDN/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/4w95NZQ.png" tvg-name="Fite" ,Fite
https://cdn-cf.fite.tv/linear/fite247/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-ID="" tvg-logo="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/5/5b/FIGHT_SPORTS_2018.png/revision/latest?cb=20191026180443" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO", FIGHT SPORTS
#https://shls-fight-sports-ak.akamaized.net/out/v1/ee7e6475b12e484bbfa5c31461ad4306/index.m3u8


#EXTINF:-1 tvg-ID="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Fight_network_logo.svg/1200px-Fight_network_logo.svg.png" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO", Fight Network
https://d12a2vxqkkh1bo.cloudfront.net/hls/main.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="fastfunbox-hd" tvg-logo="https://i.imgur.com/XLBfoed.png" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO",Fast&Fun Box
#EXTVLCOPT:http-user-agent=Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
http://ott-cdn.ucom.am/s79/04.m3u8

#EXTINF: 0 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/JrrmZdB/onegolf-HD-BEARTV.png", ONE GOLF HD
http://162.250.201.58:6211/pk/ONEGOLF/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.ibb.co/5L2KxmL/racing-com-BEARTV.jpg" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO",Racing.com
https://racingvic-i.akamaized.net/hls/live/598695/racingvic/index1500.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/Vg4fxmc.png" tvg-name="Dubai Racing" ,Dubai Racing
https://dmithrvll.cdn.mangomolo.com/dubaimubasher/smil:dubaimubasher.smil/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.ibb.co/vDb6ZGV/REDBULL-BEARTV.png" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO",Red Bull TV
https://rbmn-live.akamaized.net/hls/live/590964/BoRB-AT/master.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/fmyakPG.png" tvg-name="Pluto TV Action Sports" ,Pluto TV Action Sports
https://service-stitcher.clusters.pluto.tv/v1/stitch/embed/hls/channel/5db867744f229f0009266784/master.m3u8?advertisingId=channel&appName=rokuchannel&appVersion=1.0&bmodel=bm1&channel_id=channel&content=channel&content_rating=ROKU_ADS_CONTENT_RATING&content_type=livefeed&coppa=false&deviceDNT=1&deviceId=channel&deviceMake=rokuChannel&deviceModel=web&deviceType=rokuChannel&deviceVersion=1.0&embedPartner=rokuChannel&genre=ROKU_ADS_CONTENT_GENRE&is_lat=1&platform=web&rdid=channel&studio_id=viacom&tags=ROKU_CONTENT_TAGS#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://korafoot.com/wp-content/uploads/2023/02/dubai-sport-1.png", Dubai Sport 1
https://dmitnthvll.cdn.mangomolo.com/dubaisports/smil:dubaisports.stream.smil/chunklist_b9000000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://korafoot.com/wp-content/uploads/2023/02/dubai-sport-2.png", Dubai Sport 2
https://dmitwlvvll.cdn.mangomolo.com/dubaisportshd/smil:dubaisportshd.smil/chunklist_b1600000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://korafoot.com/wp-content/uploads/2023/02/dubai-sport-3.png", Dubai Sport 3
https://dmitwlvvll.cdn.mangomolo.com/dubaisportshd5/smil:dubaisportshd5.smil/chunklist_b1600000.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO"" tvg-logo="https://i.ibb.co/4P7MxRX/CCTV-5-BEARTV.png", CCTV 5
https://node1.olelive.com:6443/live/CCTV5HD.live.flv
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="⚽| KÊNH THỂ THAO"" tvg-logo="https://i.ibb.co/XFv65sL/CCTV-5-BEARTV.png", CCTV 5+
https://node1.olelive.com:6443/live/CCTV5PHD.live.flv


#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://i.ibb.co/HtmBMq6/Arirang-BEARTV.png", Arirang
https://amdlive-ch01-ctnd-com.akamaized.net/arirang_1ch/smil:arirang_1ch.smil/chunklist_b2256000_sleng.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://i.ibb.co/YBbxvch/MBCKR-BEARTV.png", MBC
http://123.254.72.24:1935/tvlive/livestream2/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://play-lh.googleusercontent.com/ADrXQf8XcyzEP8zd77F9AN5m-SX1GhPXqqvRBjgT2zmSqkwVm5LIBg_cLv0vHuHXZ38", Kpop TV
https://srv1.zcast.com.br/kpoptv/kpoptv/chunklist_w1115713009.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://vipotv.com/wp-content/uploads/2022/02/korea-tv-live-vipotv-korean.png" ,KOREA TV
https://hlive.ktv.go.kr/live/klive_h.stream/chunklist_w353580429.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://vipotv.com/wp-content/uploads/2020/10/ebs-1-vipotv.png", EBS 1
https://ebsonair.ebs.co.kr/groundwavefamilypc/familypc1m/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://vipotv.com/wp-content/uploads/2020/10/ebs-2-vipotv.png" ,EBS 2
https://ebsonair.ebs.co.kr/ebs2familypc/familypc1m/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://vipotv.com/wp-content/uploads/2020/10/ebs-kids-vipotv.png", EBS KIDS
https://ebsonair.ebs.co.kr/ebsufamilypc/familypc1m/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://vipotv.com/wp-content/uploads/2020/10/ebs2-vipotv.png", EBS+2
https://ebsonair.ebs.co.kr/plus2familypc/familypc1m/chunklist.m3u8#EXTINF:-1 tvg-id="nhkworld" tvg-logo="https://i.ibb.co/QPtBrky/NHKW-BEARTV.png" group-title="NHẬT BẢN",NHK WORLD JAPAN
https://b-nhkwlive-xjp.nhkworld.jp/hls/live/2003458-b/nhkwlive-xjp-en/index_1M.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.ibb.co/Hr34y6B/NHKE-BEARTV.png" group-title="NHẬT BẢN",NHK E
http://203.162.235.41:22101/
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.ibb.co/jRXL1sv/NHK-G-BEARTV.png" group-title="NHẬT BẢN",NHK G
http://203.162.235.41:14093/
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.ibb.co/Px219mS/Fuji-TV-BEARTV.png" group-title="NHẬT BẢN",BS Fuji TV
http://203.162.235.41:15094/
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.ibb.co/9gTqMF3/NIPPONTV-BEARTV.png" group-title="NHẬT BẢN", Nippon TV
http://203.162.235.41:16095/
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.ibb.co/T2mrtp4/TV-Asahi-BEARTV.png" group-title="NHẬT BẢN", TV Asahi
http://203.162.235.41:17097/
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.ibb.co/NSv2C5K/TBS-BEARTV.png" group-title="NHẬT BẢN",TBS TV
http://203.162.235.41:18097/
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.ibb.co/DQxt7y4/TV-Tokyo-BEARTV.png" group-title="NHẬT BẢN",TV Tokyo
http://203.162.235.41:19098/
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.ibb.co/FVsM8xX/NHK-BS1-BEARTV.png" group-title="NHẬT BẢN",NHK BS1
http://203.162.235.41:20099/
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/d/d8/BS_TV_Tokyo_logo.png/revision/latest?cb=20190207020731" group-title="NHẬT BẢN",BS TV Tokyo
http://203.162.235.41:23102/
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/BS4_logo.svg/1200px-BS4_logo.svg.png" group-title="NHẬT BẢN",BS Nippon TV
http://203.162.235.41:24103/


#EXTINF:-1 tvg-id="cctv1" group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.ibb.co/YkcfTtW/CCTV-1-BEARTV.png", CCTV1 HD
https://node1.olelive.com:6443/live/CCTV1HD/hls.m3u8?token=
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.ibb.co/4P7MxRX/CCTV-5-BEARTV.png", CCTV 5
https://node1.olelive.com:6443/live/CCTV5HD.live.flv
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.ibb.co/XFv65sL/CCTV-5-BEARTV.png", CCTV 5+
https://node1.olelive.com:6443/live/CCTV5PHD.live.flv
#EXTINF:-1 tvg-id="cctv13" group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.ibb.co/ygWxrDm/cctv13-BEARTV.png", CCTV13 HD
https://live-play.cctvnews.cctv.com/cctv/merge_cctv13_mud.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://static.wikia.nocookie.net/logopedia/images/9/98/CCTV-8.png/revision/latest?cb=20220111072628", CCTV 8 HD
https://node1.olelive.com:6443/live/CCTV8HD.live.flv

nord vpnnord vpn
Ad