Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
3.2 kB
1
Indexable
Never
from random import randrange

board = []
row = 3
column = 3
number = 1

def preper_board():
  # przygotowanie tablicy przy uruchomieniu programu
  global board
  board = [[1 + i + 3*j for i in range(column)]for j in range(row)]
  board[1][1] = "X"

def display_board(board):
# Funkcja, która przyjmuje jeden parametr zawierający bieżący stan tablicy
# i wyświetla go w oknie konsoli.
  for i in range(row):
    for j in range(1):
      print("+" + 3*"-------+")
      print("|" + 3*"    |")
      print("|",board[i][j],"|",board[i][j+1],"|",board[i][j+2],"|", sep="  ")
      print("|" + 3*"    |")
  print("+" + 3*"-------+")  

        
def enter_move(board):
#
# Funkcja, która przyjmuje parametr odzwierciedlający biężący stan tablicy,
# prosi użytkownika o wykonanie ruchu, 
# sprawdza dane wejściowe i aktualizuje tablicę zgodnie z decyzją użytkownika.
#
  move = 0
  lista = []
  lista_numerow = []
  while True: 
    try:
      move = int(input("Wykonaj swój ruch: "))
      lista = make_list_of_free_fields(board)
      lista_numerow = [x[i+1] + 1 + 3*x[i] for x in lista for i in range(1)]
      if move not in lista_numerow:
        raise ValueError
      break
    except ValueError:
      print("Tylko liczby całkowitę dostępne do wyboru")
    except:
      print("Wprowadź liczbę całkowitą")
  # wprowadznie parametru do tablicy
  put_user_choice(board, move)
  display_board(board)
  victory_for(board, "O")
  
def put_user_choice(board, move):
  for x in board:
    for i in range(column):
      if x[i] == move:
        x[i] = "O"
  

def make_list_of_free_fields(board):
#
# Funkcja, która przegląda tablicę i tworzy listę wszystkich wolnych pól; 
# lista składa się z krotek, a każda krotka zawiera parę liczb odzwierciedlających rząd i kolumnę.
#
  list_free = [(i, j) for i in range(row) for j in range(column) if board[i][j] != "O" and board[i][j] != "X"]
  return list_free


def victory_for(board, sign):
#
# Funkcja, która dokonuje analizy stanu tablicy w celu sprawdzenia
# czy użytkownik/gracz stosujący "O" lub "X" wygrał rozgrywkę.
#
  dic = {}
  for i in range(row):
    for j in range(column):
      dic[j+1+3*i] = board[i][j]
  if dic[1] == sign and dic[4] == sign and dic[7] == sign or \
  dic[2] == sign and dic[5] == sign and dic[8] == sign or \
  dic[3] == sign and dic[6] == sign and dic[9] == sign or \
  dic[1] == sign and dic[2] == sign and dic[3] == sign or \
  dic[4] == sign and dic[5] == sign and dic[6] == sign or \
  dic[7] == sign and dic[8] == sign and dic[9] == sign or \
  dic[1] == sign and dic[5] == sign and dic[9] == sign or \
  dic[3] == sign and dic[5] == sign and dic[7] == sign:
    if sign == "O":
      print("Wygrałeś!")
    else:
      print("Wygrywa komputer")
  
  elif 
  

def draw_move(board):
  pass
#
# Funkcja, która wykonuje ruch za komputer i aktualizuje tablicę.
#

def main():
  preper_board()
  display_board(board)
  enter_move(board)
  

main()