Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
16 days ago
950 B
0
Indexable
Never
section .data
  ; Dane wejściowe
  num_8  db 0x23     ; Liczba 8-bitowa
  num_16 dw 0x4567    ; Liczba 16-bitowa
  num_32 dd 0x89ABCDEF  ; Liczba 32-bitowa

  ; Rezerwowanie miejsca na wynik
  result dd 0

section .text
  global _start

_start:
  ; Dodawanie liczby 8-bitowej do wyniku
  movzx eax, byte [num_8]
  add [result], eax

  ; Dodawanie liczby 16-bitowej do wyniku
  movzx eax, word [num_16]
  add [result], eax

  ; Dodawanie liczby 32-bitowej do wyniku
  add dword [result], num_32

  ; Tutaj możesz użyć ADC, jeśli zachodzi przeniesienie z poprzedniej operacji
  ; adc dword [result + 4], 0 ; Dodaj przeniesienie, jeśli występuje

  ; Twój kod może kontynuować dalej w zależności od potrzeb

  ; Zakończ program
  mov eax, 1   ; Numer syscall dla exit
  xor ebx, ebx  ; Kod wyjścia 0
  int 0x80    ; Przerwanie systemowe
Leave a Comment