Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
18 days ago
2.3 kB
1
Indexable
Never
html
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Hà Thư - Trang cá nhân</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f0f0f0;
      color: #333;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    header {
      background-color: #004080;
      color: #fff;
      padding: 20px;
      text-align: center;
    }
    nav {
      background-color: #333;
      overflow: hidden;
    }
    nav a {
      float: left;
      display: block;
      color: #f2f2f2;
      text-align: center;
      padding: 14px 16px;
      text-decoration: none;
    }
    nav a:hover {
      background-color: #ddd;
      color: black;
    }
    .container {
      padding: 20px;
    }
    .section {
      margin-bottom: 40px;
    }
    footer {
      background-color: #333;
      color: #fff;
      text-align: center;
      padding: 10px;
      position: fixed;
      width: 100%;
      bottom: 0;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Chào mừng đến với trang cá nhân của Hà Thư</h1>
  </header>
  <nav>
    <a href="#about">Giới thiệu</a>
    <a href="#blog">Blog</a>
    <a href="#contact">Liên hệ</a>
  </nav>
  <div class="container">
    <div id="about" class="section">
      <h2>Giới thiệu</h2>
      <p>Xin chào! Tôi là Hà Thư. Trang web này được tạo ra để chia sẻ thông tin về cuộc sống, thời tiết và con người.</p>
    </div>
    <div id="blog" class="section">
      <h2>Blog</h2>
      <p>Đang cập nhật...</p>
    </div>
    <div id="contact" class="section">
      <h2>Liên hệ</h2>
      <p>Bạn có thể liên hệ với tôi qua email: [địa chỉ email của bạn]</p>
    </div>
  </div>
  <footer>
    <p>&copy; 2024 Hà Thư</p>
  </footer>
</body>
</html>
Leave a Comment