Check bài

Anh xem hộ e từ cả đoạn code. Đặc biệt là line45-->line 53
mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
5.2 kB
2
Indexable
Never
import os
from copy import deepcopy
keys=["Lớp: ","Sĩ số: ","Khoá học: ","Tên giáo viên: "]
l=[]
while True:
  while True:
    so_lop=int(input("Hãy nhập số lớp cần nhập: "))
    if so_lop<1:
      print(">Số lớp cần nhập sai<\n>Vui lòng nhập lại!<")
    else:
      break
  for i in range(0,so_lop,1):
    ds_lop=[]
    while True:
      lop=input("Hãy nhập tên lớp của bạn "+str(i)+": ").upper()
      if len(lop)<3 or len(lop)>12:
        print(">>>Sai mã lớp<<<\n>>>Vui lòng nhập lại<<<")
      else:
        break
    ds_lop.append(lop)
    ds_siso=[]
    while True:
      siso=int(input("Hãy nhập sĩ số của lớp bạn "+str(i)+": "))
      if siso<1 or siso>999:
        print(">>>Sĩ số không đúng<<<\n>>>Vui lòng nhập lại<<<")
      else:
        break
    ds_siso.append(siso)
    ds_khoahoc = []
    while True:
      khoa_hoc=input("Hãy nhập khoá học của bạn "+str(i)+": ")
      if len(khoa_hoc)<=3 or len(khoa_hoc)>10:
        print(">>>Khoá học sai<<<\n>>>Vui lòng nhập lại<<<")
      else:
        break
    ds_khoahoc.append(khoa_hoc)
    ds_tengvcn = []
    while True:
      ten_gv_chunhiem=input("Hãy nhập tên giáo viên chủ nhiệm của bạn "+str(i)+": ").title().strip()
      if len(ten_gv_chunhiem)<5 or len(ten_gv_chunhiem)>30:
        print(">>>Tên sai<<<\>>>Vui lòng nhập lại<<<")
      else:
        break
    ds_tengvcn.append(ten_gv_chunhiem)
    l.append(ds_lop)
    l.append(ds_siso)
    l.append(ds_khoahoc)
    l.append(ds_tengvcn)
  print("Danh sách lớp hiện tại của bạn là1: ", l)
  #tu_dien= [dict(zip([keys], [l])) for i in range(4)]
  tu_dien = dict(zip(keys, l))
  print("Danh sách lớp hiện tại",tu_dien)

  while True:
     print('Nhập 1: Thêm lớp mới ')
     print('Nhập 2: Tìm kiểm xem có tồn tại mã lớp bạn nhập không ')
     print('Nhập 3: Thay đổi thông tin lớp bạn đã nhập')
     print('Nhập 0: Kết thúc chương trình')
     choose=int(input("Hãy nhập lựa chon của bạn: "))
     if choose<0 or choose>3:
       print(">>>>Lựa chọn không có sẵn\n>>>>Xin vui lòng nhập lại lựa chọn ")
     else:
      break
  if choose==0:
    os.system('cls')
    break
  if choose==1:
    while True:
      them_lop=input(">>>Hãy nhập lớp mà bạn muốn thêm mới: ")
      if len(them_lop)<3 or len(them_lop)>15:
        print(">>>Tên lớp bạn muốn thêm mới sai<<<\n>>>Xin vui lòng nhập lại<<<")
      else:
       break
    while True:
      them_siso=int(input(">>>Hãy sĩ số lớp mà bạn muốn thêm: "))
      if them_siso<=0 or them_siso>2000:
        print(">>>Sĩ số lớp không đúng\nVui lòng nhập lại")
      else:
        break
    while True:
      them_khoahoc=input(">>>Hãy nhập tên khoá học mà bạn muốn thêm: ")
      if len(them_khoahoc)<=2 or len(them_khoahoc)>25:
        print(">>>Khoá học thêm không hợp lệ\n>>>Vui lòng nhập lại khoá học muốn thêm")
      else:
        break
    while True:
      them_giaovien=input(">>>Hãy nhập tên giáo viên mà bạn muốn thêm mới: ").title().strip()
      if len(them_giaovien)<=3 or len(them_giaovien)>30:
        print(">>>tên giáo viên thêm không đúng\n>>>Vui lòng nhập lại ")
      else:
        break
    tu_dien["Lớp"]=them_lop
    tu_dien["Sĩ số"] = them_siso
    tu_dien["Khoá học"]=them_khoahoc
    tu_dien["Tên giáo viên"]=them_giaovien
    print("Lớp sau khi thêm là",tu_dien)

  if choose==2:
    while True:
      ma_lop_ktra=input("Hãy nhập mã lớp mà bạn cần kiểm tra: ")
      if len(ma_lop_ktra)<1 or len(ma_lop_ktra)>15:
        print(">>>Mã lớp kiểm tra nhập sai\n>>>Xin vui lòng nhập lại")
      else:
        break
    if ma_lop_ktra in l:
        print("Lớp bạn cần kiểm tra có trong danh sách ")
    elif ma_lop_ktra not in l:
      print("Mã lớp bạn cần kiểm tra không có trong danh sách")
  #if choose==3:
    #while True:
      # thay_doi_tt=input("Hãy nhập thông tin lớp cần thay đổi")
      # if len(thay_doi_tt)<=0 or len(thay_doi_tt)>20:
        #print(">>>Thông tin bạn muốn thay đổi bị sai\n>>>Viết lại thông tin của bạn")
      #else:
        # break

  chon=input('Bạn có muốn chạy lại chương trình không?\n >>>Chọn [có] hoặc [không]: ')
  if chon=='không' or chon=="Không":
   os.system('cls')
   break