Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
json
a year ago
6.4 kB
1
Indexable
Never
{
  "session": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiI1IiwianRpIjoiZjk3N2U5NjktYWJlOS00Zjc5LWI2ODQtOTY5ZjI2ZjA5NzQzIiwiaWF0IjoxNjc1OTE0NzEyLCJleHAiOjE2NzU5MTUzMTJ9.2sjM9ZpkNKibp5U2emGk_bFURMZxXhKlZ_QTtTRAJojbOgRs1t1gVQN7BdJ4a_GTlCsYntNNIvge2UGRFZHH1A",
  "error": {
    "front": {
      "code": 0,
      "message": ""
    },
    "back": {
      "code": 0,
      "message": ""
    },
    "selfie": {
      "code": 21,
      "message": "Mặt trên ảnh chân dung và trên giấy tờ không giống nhau"
    },
    "verify": {
      "code": 0,
      "message": ""
    },
    "antifraud": {
      "code": 0,
      "message": ""
    },
    "qr_code": {
      "code": 0,
      "message": ""
    }
  },
  "idCardInfo": {
    "id_number": "030079009009",
    "name": "VƯƠNG VĂN NGUYỆN",
    "birthday": "23/07/1979",
    "gender": "Nam",
    "doe": "23/07/2039",
    "doi": "22/04/2020",
    "ethnicity": "Kinh",
    "features": "Sẹo Tròn 0,3cm C3cm Trên Sau Cánh Mũi Trái",
    "home": "Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương",
    "poi": "Vĩnh Long",
    "religion": "Không",
    "resident": "Uông Thượng, Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương",
    "type": "EID",
    "home_entities": {
      "district": "Nam Sách",
      "province": "Hải Dương",
      "ward": "Minh Tân",
      "unknown": null
    },
    "resident_entities": {
      "district": "Nam Sách",
      "province": "Hải Dương",
      "ward": "Minh Tân",
      "unknown": "Uông Thượng"
    }
  },
  "verify": {
    "idCardInfo": {
      "id": "030079009009",
      "name": "VƯƠNG VĂN NGUYỆN"
    },
    "verified": null,
    "additionalInfo": {}
  },
  "selfieCheck": {
    "is_matched": false,
    "matching_score": 23
  },
  "qr_code": {
    "decoded_text": "030079009009|145362987|Vương Văn Nguyện|23071979|Nam|Uông Thượng, Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách Hải Dương|13082021",
    "verify": {
      "idCardInfo": {
        "id": "145362987",
        "name": "Vương Văn Nguyện"
      },
      "verified": false,
      "additionalInfo": null
    }
  },
  "mrz": null,
  "fraudCheck": {
    "data": {
      "decision": "REJECTED",
      "rules": [
        {
          "code": "SF_04",
          "info": {
            "level": 1,
            "sensitivity": 3
          },
          "description": "Face on id and selfie are matched with high confidence",
          "description_vi": "Mặt trên selfie khớp với trên giấy tờ (với độ tự tin cao)",
          "is_pass": 0,
          "alias": "face_matched_high"
        },
        {
          "code": "SF_05",
          "info": {
            "level": 2,
            "sensitivity": 3
          },
          "description": "Face on id and selfie are matched with medium confidence",
          "description_vi": "Mặt trên selfie khớp với trên giấy tờ (với độ tự tin tương đối)",
          "is_pass": 0,
          "alias": "face_matched_medium"
        },
        {
          "code": "IDF_12",
          "info": {
            "level": 1,
            "sensitivity": 3
          },
          "description": "User photo on front image is original",
          "description_vi": "Ảnh chân dung trên giấy tờ không bị thay thế",
          "is_pass": 0,
          "alias": "photo_original"
        },
        {
          "code": "FC_04",
          "info": {
            "level": 2,
            "sensitivity": null
          },
          "description": "ID number and name are matched in cross-check databases",
          "description_vi": "Tên khớp với ID trên các nguồn dữ liệu đối chiếu",
          "is_pass": 0,
          "alias": "id_name_matched"
        },
        {
          "code": "LG_07",
          "info": {
            "level": 1,
            "sensitivity": null
          },
          "description": "POI is matched with home or address in 9-digit card",
          "description_vi": "Nơi cấp giống với địa chỉ",
          "is_pass": 0,
          "alias": "poi_address_matched"
        },
        {
          "code": "LG_11",
          "info": {
            "level": 1,
            "sensitivity": null
          },
          "description": "Card type is matched with DOI",
          "description_vi": "Loại thẻ khớp với ngày cấp",
          "is_pass": 0,
          "alias": "type_doi_matched"
        },
        {
          "code": "LG_16",
          "info": {
            "level": 2,
            "sensitivity": null
          },
          "description": "Front and back image have same card type",
          "description_vi": "Giấy tờ mặt trước và mặt sau cùng loại",
          "is_pass": 0,
          "alias": "type_matched"
        },
        {
          "code": "LG_18",
          "info": {
            "level": 1,
            "sensitivity": 3
          },
          "description": "ID number, DOB, DOI and name of MRZ and front image are matched",
          "description_vi": "QR Code có các thông tin ID, ngày sinh, ngày cấp, tên khớp với thông tin trên mặt trước",
          "is_pass": 0,
          "alias": "qr_code_matched"
        }
      ]
    }
  }
}