Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
16 days ago
2.3 kB
1
Indexable
Never
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class MaxPurchaseAmount {
  public static void main(String[] args) {
    // Danh sách các sản phẩm và giá tiền của chúng trong kho 1 và kho 2
    Map<String, Integer> kho1 = new HashMap<>();
    kho1.put("Sản phẩm A", 50);
    kho1.put("Sản phẩm B", 30);
    kho1.put("Sản phẩm C", 20);

    Map<String, Integer> kho2 = new HashMap<>();
    kho2.put("Sản phẩm X", 40);
    kho2.put("Sản phẩm Y", 25);
    kho2.put("Sản phẩm Z", 15);

    // Số tiền có sẵn để mua hàng
    int soTienCoSan = 100;

    // Tính số tiền tối đa có thể mua được các sản phẩm
    int maxSoTienMuaDuoc = getMaxPurchaseAmount(kho1, kho2, soTienCoSan);

    System.out.println("Số tiền tối đa có thể mua được: " + maxSoTienMuaDuoc);
  }

  public static int getMaxPurchaseAmount(Map<String, Integer> kho1, Map<String, Integer> kho2, int soTienCoSan) {
    int maxSoTienMuaDuoc = 0;

    // Tạo danh sách các sản phẩm từ cả hai kho
    List<String> tatCaSanPham = new ArrayList<>();
    tatCaSanPham.addAll(kho1.keySet());
    tatCaSanPham.addAll(kho2.keySet());

    // Duyệt qua tất cả các tổ hợp sản phẩm có thể mua
    for (int i = 0; i < (1 << tatCaSanPham.size()); i++) {
      int tongGiaTien = 0;

      for (int j = 0; j < tatCaSanPham.size(); j++) {
        if ((i & (1 << j)) > 0) {
          // Sản phẩm được chọn
          String sanPham = tatCaSanPham.get(j);
          int giaTienKho1 = kho1.getOrDefault(sanPham, 0);
          int giaTienKho2 = kho2.getOrDefault(sanPham, 0);

          // Chọn giá tốt nhất từ cả hai kho
          int giaTien = Math.min(giaTienKho1, giaTienKho2);
          tongGiaTien += giaTien;
        }
      }

      // Kiểm tra xem có mua được nhiều hơn không
      if (tongGiaTien <= soTienCoSan && tongGiaTien > maxSoTienMuaDuoc) {
        maxSoTienMuaDuoc = tongGiaTien;
      }
    }

    return maxSoTienMuaDuoc;
  }
}