Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
3.5 kB
3
Indexable
Never
# Thông tin đơn hàng
commision	float	Số tiền thù lao
original_commision	float	Số tiền thù lao gốc
=> làm rõ 2 cái này khác gì nhau
+ status	smallint	Trạng thái đơn hàng: bổ sung mô tả các giá trị status
+ payment_type	smallint	Loại thanh toán, có những loại thanh toán nào?

# Thông tin đơn hàng chi tiết
+ tinh	varchar	tỉnh => Dữ liệu đây lưu kiểu gì? Có bảng map tên tỉnh? hay để mã tỉnh?...
+ ma_gd_gt	varchar	mã giao dịch gt => mã giao dịch GT là gì? Giới thiệu?
+ ma_tinh	varchar	mã tỉnh => Trên có trường tỉnh mà dưới có mã tỉnh, thì 2 cái này có khác gì nhau k? liệu khi nào bị lệch k? nếu lệch thì xử ntn?
+ ten_goi	varchar	tên gói => Tên gói này có mapping vào đâu để tham chiếu k?
+ loaihinh_tb	varchar	loại hình thuê bao => có những loại hình gì?
+ loai_giao_dich	varchar	loại giao dịch => Có những loại giao dịch gì?
+ gia_thuc_tru	float	giá thực trừ => khi nào giá thực trứ lớn hơn hay nhỏ hơn giá trị gốc
+ folder_name	varchar	thư mục => Thư mục này chứa cái gì?
+ file_name	varchar	tên file => File gì?

# Trạng thái đơn hàng
+ status	smallint	Trạng thái đơn hàng => Có những trạng thái nào
+ user_code	varchar và user name=> là gì? và tham chiếu đi đâu

# Thông tin hoa hồng
+ commision_type	int	Loại hình thù lao => Có những loại hình nào
+ user_id	int	ID người thụ hưởng => tham chiếu đi đâu
+ status_syn_date	int	Ngày đồng bộ trạng thái gần nhất => đồng bộ với hệ thống nào hay bảng nào?

# Thông tin danh mục sản phẩm
+ price	double	giá
base_price	double	giá cơ bản
=> giá và giá cơ bản khác gì nhau

+ group	int	Nhóm sản phẩm => có những nhóm nào và có tham chiếu đi đâu k
+ link	varchar => Trường này dùng làm gì?
+ scope	varchar	Phạm vi áp dụng => Phạm vi áp dụng là cho cái gì? có những phạm vi nào?
+ cos_sim	varchar	 => mô tả rõ hơn
+ province	int	tỉnh => Tại sao danh mục sản phẩm lại có tỉnh? Nếu bán ở nhiều tỉnh thì sao? và nếu bán toàn quốc thì sao?

# thông tin đăng ký/huỷ/gia hạn gói trên SPI/SPS/KMCB
+ charge_type	varchar => có những type nào?
+ data_amount	varchar	 => Trường này lưu thông tin gì? chỉ lưu tổng data? nếu voice thì sao?
+ content_name	varchar	mã gói => Tham chiếu đi đâu
+ file	varchar	 => giải thích rõ hơn
+ payment_type	varchar	mã gói cước gắn với chu kỳ => Tại sao lại là mã gói cước gắn với chu kỳ, khác gì content_name mã gói cước? và nếu là loại thanh toán thì nó khác gì charge_type
+ service_name	varchar	mã gói cước => Mã gói cước này khác gì content_name mã gói
+ type	int	=> có những loại nào?

#  danh sách chi trả thù lao qua ví VNPT Money
+ code	varchar => code này là code gì? dùng tham chiếu ntn?
+ short_code	varchar	tỉnh => Tỉnh này được tính ntn? và lưu mã tỉnh hay tên tỉnh? tham chiếu ntn?

#  danh sách bù trừ tiền thù lao cho CTV/ĐL
=> Khi nào sẽ phải bù trừ cái này cho Cộng tác viên/ đại lý?
+ compensation_amount	double	Khoản cần bù trừ/thu hồi
remain_amount	double	Khoản bù trừ/thu hồi còn thiếu
=> Cách tính 2 trường này ntn?Leave a Comment