Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
10 days ago
2.3 kB
1
Indexable
Never
Dưới đây là danh sách các cuốn sách truyền động lực kèm chú thích ngắn gọn cho từng cuốn sách, định dạng trong bảng Excel:

| Tên Sách                | Tác Giả        | Chú Thích Ngắn Gọn                     |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| The Power of Habit           | Charles Duhigg     | Nghiên cứu về cách hình thành thói quen và cách thay đổi chúng. |
| Atomic Habits             | James Clear      | Chiến lược thực tiễn để xây dựng thói quen tốt và phá bỏ thói quen xấu. |
| The 7 Habits of Highly Effective People| Stephen R. Covey    | Hướng dẫn về những thói quen giúp cải thiện cuộc sống và công việc. |
| Man's Search for Meaning        | Viktor E. Frankl    | Câu chuyện về sức mạnh tinh thần và ý nghĩa cuộc sống qua trải nghiệm tại trại tập trung. |
| Awaken the Giant Within        | Tony Robbins      | Phương pháp phát triển cá nhân và khơi dậy tiềm năng bên trong mỗi người. |
| Grit: The Power of Passion and Perseverance | Angela Duckworth   | Nghiên cứu về sức mạnh của lòng kiên trì và đam mê trong việc đạt được thành công. |
| Mindset: The New Psychology of Success | Carol S. Dweck     | Khám phá tác động của tư duy lên thành công và cách phát triển tư duy tích cực. |
| Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us | Daniel H. Pink   | Phân tích các yếu tố thực sự thúc đẩy con người trong công việc và cuộc sống. |
| You Are a Badass            | Jen Sincero      | Hướng dẫn truyền động lực để cải thiện cuộc sống và đạt được mục tiêu cá nhân. |
| The Alchemist             | Paulo Coelho      | Câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình tìm kiếm ước mơ và ý nghĩa cuộc sống. |

Nếu bạn cần bảng Excel này được tạo và lưu lại dưới dạng file, vui lòng cho tôi biết.
Leave a Comment