Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
848 B
1
Indexable
Never
#!/bin/bash

# Thư mục hiện tại
current_directory=$(pwd)

# Thư mục đích (/tmp/)
destination_directory="/tmp/"

# Duyệt qua tất cả các file .zip trong thư mục hiện tại
for zip_file in "$current_directory"/*.zip; do
  if [ -f "$zip_file" ]; then
    # Lấy tên file (không bao gồm đường dẫn)
    file_name=$(basename "$zip_file")

    # Giải nén file .zip
    unzip -q "$zip_file" -d "$destination_directory"

    # Kiểm tra xem quá trình giải nén có thành công không
    if [ $? -eq 0 ]; then
      echo "Giải nén '$file_name' thành công và đã chuyển vào '$destination_directory'"
      # Xóa file .zip sau khi giải nén
      rm -f "$zip_file"
    else
      echo "Giải nén '$file_name' thất bại."
    fi
  fi
done