Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
13 days ago
454 B
3
Indexable
Never
import pandas as pd

# Hàm để join các phần tử với điều kiện kiểm tra dấu chấm ở cuối
def join_sentences(evidences):
    return ' '.join([sentence if sentence.endswith('.') else sentence + '.' for sentence in evidences[:3]])

# Áp dụng hàm join_sentences cho từng hàng của test_data
test_data["Evidence_BM25"] = ""
test_data["Evidence_BM25"] = test_data["evidence_top5"].apply(join_sentences)
test_data["Evidence_BM25"]
Leave a Comment