Learn

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
a year ago
4.1 kB
6
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Demo
{
  class MonHoc
  {
    public int MaMon { get; set; }
    public string TenMon { get; set; }
    public int SoTinChi { get; set; }
    public virtual void Nhap()
    {
      Console.WriteLine("Ma mon: "); MaMon = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Ten mon: "); TenMon = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("So tin chi: "); SoTinChi = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

  }
  class TinChi : MonHoc
  {
    public double DiemThanhPhan { get; set; }
    public double DiemThi { get; set; }  
    public double DiemTongKet()
    {
      return DiemThanhPhan * 0.3 + DiemThi * 0.7;
    }
    public override void Nhap()
    {
      base.Nhap();
      Console.WriteLine("Diem thanh phan: "); MaMon = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Diem thi: "); MaMon = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

  }
  class SinhVien
  {
    public int MaSinhVien { get; set; }
    public string TenSinhVien { get; set; }
    public int SoTinChi {
      get
      {
        return SoTinChi;
      }
      set
      {
        if(SoTinChi!= value )
        {
          SoTinChi = value;
          ThongTinTinChi = new TinChi[value];
        }
      }
    }
    public TinChi[] ThongTinTinChi;
    public double TongKet()
    {
      double result = 0;
      foreach (var item in ThongTinTinChi)
      {
        result += item.DiemTongKet();
      }
      return result / SoTinChi;
    }
    public void HienThi()
    {
      Console.WriteLine($"{MaSinhVien} - {TenSinhVien}");
    }
    public void Nhap()
    {
      Console.WriteLine("Ma Sinh Vien: ");
      MaSinhVien = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Ten sinh vien: ");
      TenSinhVien = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("So tin chi: ");
      SoTinChi = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Danh sach tin chi: ");
      for(int i = 0; i < SoTinChi;++i)
      {
        ThongTinTinChi[i] = new TinChi();
        ThongTinTinChi[i].Nhap();
      }

    }
  }

  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
      //Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
      //Cau2(123);

      Console.Write("So sinh vien: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      SinhVien[] DSSV = new SinhVien[n];
      for(int i =0;i < n; ++i)
      {
        Console.WriteLine("Nhap thong tin sinh vien: ");
        DSSV[i] = new SinhVien();

      }


      Console.WriteLine("Danh sach sinh vien: ");
      for (int i = 0; i < n; ++i)
      {
        DSSV[i].HienThi();
      }

      Console.ReadLine();
    }
    static void Cau2(long n)
    {
      int size = (int)Math.Log10(n) + 1;
      int count = 0;
      long[] x = new long[size];
      while(n > 0)
      {
        x[count] = n % 10;
        n /= 10;
        count++;
      }
      string[] text = {"","mươi","trăm","nghìn","mươi","trăm","triệu","mươi","trăm","tỷ" };
      string[] words = { "không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín" };
      for(int i = count - 1; i >= 0; i--)
      {
        Console.Write("{0} {1} ", words[x[i]], text[i]);
      }
    }
  }
}