Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
22 kB
0
Indexable
Never
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  Player[] players;
  Field[] fields;
  private String[][] board;

  public static void main(String[] args) {
    Main newRound = new Main();
    newRound.start();
  }

  public void initializeBoard() {
    board = new String[13][14];

    // Inicjalizacja planszy całkowicie
    // Inicjalizacja planszy całkowicie
    for (int i = 0; i < board.length; i++) {
      for (int j = 0; j < board[i].length; j++) {
        board[i][j] = String.valueOf(' ');
      }
    }

// Inicjalizacja pól do ruchu pionków
    int[][] movePositions = {
        {1, 8}, {2, 8}, {3, 8}, {4, 8}, {5, 8},
        {5, 9}, {5, 10}, {5, 11}, {5, 12},
        {6, 12}, {7, 12},
        {7, 11}, {7, 10}, {7, 9}, {7, 8},
        {8, 8}, {9, 8}, {10, 8}, {11, 8},
        {11, 7}, {11, 6}, {10, 6}, {9, 6},
        {8, 6}, {7, 6}, {7, 5}, {7, 4},
        {7, 3}, {7, 2}, {6, 2}, {5, 2},
        {5, 3}, {5, 4}, {5, 5}, {5, 6}, {4, 6},
        {3, 6}, {2, 6}, {1, 6}, {1, 7}
    };

    fields = new Field[movePositions.length];

    for (int i = 0; i < movePositions.length; i++) {
      int x = movePositions[i][0];
      int y = movePositions[i][1];
      fields[i] = new Field(x, y, i);
      board[x][y] = String.valueOf('X');
    }

    board[0][8] = String.valueOf('0');
    board[7][13] = "10";
    board[12][6] = "20";
    board[5][0] = "30";
    board[5][1] = "";

    // Dodawanie pionków do planszy dla każdego gracza
    for (Player player : players) {
      Pawn[] pawns = player.getPawns();
      for (Pawn pawn : pawns) {
        if (pawn.getPosition() != -1) {
          Field field = getFieldByNumber(pawn.getPosition());
          int x = field.getX();
          int y = field.getY();
          char symbol = pawn.getSymbol();
          board[x][y] = String.valueOf(symbol);
        }
      }

      // Usuwanie pionków ze schowka
      if (!player.allPawnsAtHome()) {
        int[][] hidingPositions = getHomePositions(player.getSymbol());

        for (int[] position : hidingPositions) {
          int row = position[0];
          int col = position[1];
          board[row][col] = " ";
        }
      }

      // Dodawanie pionków do schowka
      if (player.allPawnsAtHome()) {
        int[][] homePositions = getHomePositions(player.getSymbol());

        for (int[] position : homePositions) {
          int row = position[0];
          int col = position[1];
          if (board[row][col].equals(" ")) {
            board[row][col] = String.valueOf(player.getSymbol());
          }
        }
      }

    }
    for (Player player : players) {
      int[][] hidingPositions = getHomePositions(player.getSymbol());
      int count = 0; // Licznik pionków w schowku

      for (Pawn pawn : player.getPawns()) {
        if (pawn.getPosition() == -1) {
          int[] hidingPosition = hidingPositions[count];
          int row = hidingPosition[0];
          int col = hidingPosition[1];
          board[row][col] = String.valueOf(player.getSymbol());
          count++;
        }
      }
    }
    // Wyświetlanie planszy
    for (int i = 0; i < 13; i++) {
      for (int j = 0; j < 14; j++) {
        System.out.print(board[i][j] + " ");
      }
      System.out.println();
    }
  }

  private int[][] getHomePositions(char playerSymbol) {
    switch (playerSymbol) {
      case 'a':
        return new int[][]{{1, 11}, {1, 12}, {2, 11}, {2, 12}};
      case 'b':
        return new int[][]{{10, 11}, {10, 12}, {11, 11}, {11, 12}};
      case 'c':
        return new int[][]{{10, 2}, {10, 3}, {11, 2}, {11, 3}};
      case 'd':
        return new int[][]{{1, 2}, {1, 3}, {2, 2}, {2, 3}};
      default:
        return new int[0][0];
    }
  }

  public Field getFieldByNumber(int fieldNumber) {
    for (Field field : fields) {
      if (field.getFieldNumber() == fieldNumber) {
        return field;
      }
    }
    return null; // zwracamy null jeżeli nie znajdziemy pola o danym numerze
  }

  public void start() {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);


    int numberOfPlayers;

    do {
      System.out.println("Wprowadź liczbę graczy: ");
      numberOfPlayers = scanner.nextInt();

      if(numberOfPlayers < 2 || numberOfPlayers > 4) {
        System.out.println("Nieprawidlowa liczba graczy (min:2 / max:4");
      }
    } while (numberOfPlayers < 2 || numberOfPlayers > 4);

    players = new Player[numberOfPlayers];

    for (int i = 0; i < numberOfPlayers; i++) {
      char playerSymbol = (char) ('a' + i);
      int startPoint = i * 10;

      players[i] = new Player(playerSymbol, startPoint);
    }
    playGame();
  }
  public void removePawn(Player player, Pawn pawn) {
    int pawnPosition = pawn.getPosition();
    Field field = getFieldByNumber(pawnPosition);

    if (field.getPawn() == pawn) {
      field.setPawn(null);
      System.out.println("Pionek gracza " + player.getSymbol() + " został usunięty z planszy.");
    } else if (pawn.isInSafeZone() || pawn.getPosition() == player.getStartPoint()) {
      System.out.println("Pionek gracza " + player.getSymbol() + " został usunięty z planszy.");
      pawn.setPosition(-2);
      pawn.setAtHome(true);
    } else {
      System.out.println("Nie można usunąć pionka gracza " + player.getSymbol() + " z planszy.");
    }
  }


  public void playGame() {

    Random random = new Random();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Trwa losowanie kto zaczyna ...");
    int firstPlayerIndex = random.nextInt(players.length);
    System.out.println("Rozpoczyna gracz " + players[firstPlayerIndex].getSymbol());

    int currentPlayerIndex = firstPlayerIndex;
    boolean isGameFinished = false;

    while (!isGameFinished) {
      Player currentPlayer = players[currentPlayerIndex];

      System.out.println("Tura gracza " + currentPlayer.getSymbol() + "\n");

      initializeBoard();
      int diceRoll = diceRoll(currentPlayer);
      int moves = 1;
      int newPosition;
      boolean isMoveDone = false;

      do {
        while (currentPlayer.allPawnsAtHome() && diceRoll != 6 && moves < 3) {
          diceRoll = diceRoll(currentPlayer);
          moves++;

        }
        if (diceRoll != 6 && moves == 3) {
          System.out.println("Niestety nie udalo sie wylosowac 6 i wyjsc z domku.\n\n");
          isMoveDone = true;
          break;
        }

        // teraz - jesli gracz ma 1 pionka na planszy i jest on na pozycji startowej to musi wykonac nim ruch

        int howManyPawnsOnBoard = 0;
        int pawnField;
        boolean isRightField = false;

        for (Pawn pawn : currentPlayer.getPawns()) {
          if (pawn.getPosition() != -1) {
            howManyPawnsOnBoard++;
          }
          if (diceRoll == 6 && howManyPawnsOnBoard >= 1 && pawn.getPosition() == currentPlayer.getStartPoint()) {
            newPosition = (pawn.getPosition() + diceRoll) % 40;
            System.out.println("Niestety pomimo wylosowania 6, nie możesz wyjść kolejnym pionkiem na planszę.\n Pionek z pozycji wyjściowej zostanie przesunięty o 6 pozycji do przodu.\n\n");
            pawn.setPosition(newPosition);
            isMoveDone = true;
            break;
          }


          if (diceRoll == 6 && (currentPlayer.allPawnsAtHome() || howManyPawnsOnBoard == 0)) {
            currentPlayer.getOutFromHome();

            isMoveDone = true;
            break;
          } else if (diceRoll == 6 && howManyPawnsOnBoard >= 1 && pawn.getPosition() != currentPlayer.getStartPoint()) {
            System.out.println("Wybierz czy chcesz wyjść z domku - wcisnij 1\nczy przesunąć pionek - wcisnij 2");

            int playerDecision = scanner.nextInt();
            switch (playerDecision) {
              case 1: {
                Field startField = getFieldByNumber(currentPlayer.getStartPoint());
                Pawn startPawn = startField.getPawn();
                if (startPawn != null && startPawn.getSymbol() == currentPlayer.getSymbol()) {
                  System.out.println("Nie możesz wyjść kolejnym pionkiem z domku, ponieważ na polu startowym znajduje się już pionek.");
                } else {
                  currentPlayer.getOutFromHome();
                  isMoveDone = true;
                }
                break;
              }
              case 2: {
                do {
                  System.out.println("Wybierz pole pionka, którym chcesz wykonać ruch: ");
                  pawnField = scanner.nextInt();

                  Pawn chosenPawn = null;
                  for (Pawn pawnSearch : currentPlayer.getPawns()) {
                    if (pawnSearch.getPosition() == pawnField) {
                      chosenPawn = pawnSearch;
                      break;
                    }
                  }

                  if (chosenPawn == null) {
                    System.out.println("Niepoprawne pole, spróbuj jeszcze raz!");
                    isRightField = false;
                  } else {
                    newPosition = (chosenPawn.getPosition() + diceRoll) % 40;

                    for (Pawn otherPawn : currentPlayer.getPawns()) {
                      if (chosenPawn != otherPawn && otherPawn.getPosition() == newPosition) {
                        newPosition = (newPosition + 1) % 40;
                      }
                    }

                    chosenPawn.incrementSteps(diceRoll);
                    if (chosenPawn.getStepsTaken() >= 40) {
                      System.out.printf("Pionek gracza %s skończył grę.\n", currentPlayer.getSymbol());

                      // Ustawienie pionka na wartość null lub -1, w zależności od struktury Twojego kodu
                      chosenPawn.setPosition(-1);
                      currentPlayer.removePawn(chosenPawn);
                    } else if (chosenPawn.getStepsTaken() < 40)
                      chosenPawn.setPosition(newPosition);
                    System.out.println("Aktualna liczba pokonanych krokow przez pionek to: " +chosenPawn.getStepsTaken());

                    Field currentField = getFieldByNumber(chosenPawn.getPosition());
                    Field previousField = getFieldByNumber(chosenPawn.getPosition() - diceRoll);

                    if (currentField.getPawn() != null) {
                      Pawn otherPawn = currentField.getPawn();
                      otherPawn.setAtHome(true);
                      otherPawn.setPosition(-1);
                      System.out.printf("Pionek gracza %s zostal odeslany do schowka\n", otherPawn.getSymbol());
                    }

                    // previousField.setPawn(null);
                    currentField.setPawn(chosenPawn);

                    isRightField = true;
                    isMoveDone = true;
                    break;
                  }
                }
                while (!isRightField);
              }
            }
          } else if (diceRoll != 6 && howManyPawnsOnBoard >= 1) {
            do {
              System.out.println("Wybierz pole pionka, którym chcesz wykonać ruch: ");
              pawnField = scanner.nextInt();

              Pawn chosenPawn = null;
              for (Pawn pawnSearch : currentPlayer.getPawns()) {
                if (pawnSearch.getPosition() == pawnField) {
                  chosenPawn = pawnSearch;
                  break;
                }
              }

              if (chosenPawn == null) {
                System.out.println("Niepoprawne pole, spróbuj jeszcze raz!");
                isRightField = false;
              } else {
                newPosition = (chosenPawn.getPosition() + diceRoll) % 40;

                for (Pawn otherPawn : currentPlayer.getPawns()) {
                  if (chosenPawn != otherPawn && otherPawn.getPosition() == newPosition) {
                    newPosition = (newPosition + 1) % 40;
                  }
                }

                chosenPawn.incrementSteps(diceRoll);

                if (chosenPawn.getStepsTaken() >= 40) {
                  System.out.printf("Pionek gracza %s skończył grę.\n", currentPlayer.getSymbol());

                  // Ustawienie pionka na wartość null lub -1, w zależności od struktury Twojego kodu
                  chosenPawn.setPosition(-1);
                  currentPlayer.removePawn(chosenPawn);
                } else if (chosenPawn.getStepsTaken() < 40)
                  chosenPawn.setPosition(newPosition);
                System.out.println("Aktualna liczba pokonanych krokow przez pionek to: " +chosenPawn.getStepsTaken());                Field currentField = getFieldByNumber(chosenPawn.getPosition());
                Field previousField = getFieldByNumber(chosenPawn.getPosition() - diceRoll);

                if (currentField.getPawn() != null) {
                  Pawn otherPawn = currentField.getPawn();
                  otherPawn.setAtHome(true);
                  otherPawn.setPosition(-1);
                  System.out.printf("Pionek gracza %s zostal odeslany do schowka\n", otherPawn.getSymbol());
                }
                if(currentPlayer.hasPawnFinished()) {
                  currentField.setPawn(null);
                }

                //previousField.setPawn(null);
                currentField.setPawn(chosenPawn);

                isRightField = true;
                isMoveDone = true;
                break;
              }
            }
            while (!isRightField);
          }          isMoveDone = true;
          break;

        }


        if (currentPlayer.allPawnsAtHome()) {
          isGameFinished = true;
          System.out.println("Gracz " + currentPlayer.getSymbol() + " wygrywa.");
        }
        if (isMoveDone) {
          currentPlayerIndex = (currentPlayerIndex + 1) % players.length;
        }

      } while(!isMoveDone);
    }
  }


  public int diceRoll(Player player) {
    int roll;
    Random random = new Random();
    roll = random.nextInt(6)+1;
    System.out.println("Gracz " + player.getSymbol() + " rzucił " + roll);

    return roll;
  }
}


class Player {
  private final char symbol;
  private final int startPoint;
  private Pawn[] pawns;

  public Player(char playerSymbol, int playerStartPoint) {
    this.symbol = playerSymbol;
    this.startPoint = playerStartPoint;
    this.pawns = new Pawn[4];createPawns();
  }

  private void createPawns() {
    for (int i = 0; i < pawns.length; i++) {
      pawns[i] = new Pawn(symbol);
    }
  }

  public char getSymbol() {
    return symbol;
  }

  public int getStartPoint() {
    return startPoint;
  }

  public Pawn[] getPawns() {
    return pawns;
  }

  public boolean allPawnsAtHome() {
    for (Pawn pawn : pawns) {
      if (!pawn.isAtHome())
        return false;
    }
    return true;
  }

  public void getOutFromHome() {
    for (Pawn pawn : pawns) {
      if (pawn.isAtHome()) {
        pawn.setAtHome(false);
        pawn.setPosition(startPoint);
        System.out.printf("Jeden z pionkow gracza %s zostal ustawiony na pozycji startowej\n", symbol);
        break;
      }
    }
  }
  public boolean hasPawnFinished() {
    for (Pawn pawn : pawns) {
      if (pawn.getStepsTaken() >= 40) {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }
  public void removePawn(Pawn pawnToRemove) {
    // Przejście przez wszystkie pionki gracza
    for (int i = 0; i < pawns.length; i++) {
      // Sprawdzenie, czy bieżący pionek to ten, który chcemy usunąć
      if (pawns[i] == pawnToRemove) {
        // Jeżeli tak, ustaw go na null (można również zmienić na -1 lub inną wartość w zależności od struktury Twojego kodu)
        pawns[i] = null;
        break;
      }
    }
  }

}


class Pawn {
  private final char symbol;
  private int position;
  private boolean isAtHome;
  private int stepsTaken;
  private boolean isFinished;
  private boolean isInSafeZone;

  public Pawn(char symbol) {
    this.symbol = symbol;
    this.position = -1; // pionek jest poza planszą na początku gry
    this.isAtHome = true; // pionek jest w domku na początku gry
    this.isInSafeZone = false;
    this.stepsTaken = 0;
  }

  public char getSymbol() {
    return symbol;
  }

  public int getPosition() {
    return position;
  }

  public void setPosition(int position) {
    this.position = position;
  }

  public boolean isAtHome() {
    return isAtHome;
  }

  public void setAtHome(boolean isAtHome) {
    this.isAtHome = isAtHome;
  }
  public void incrementSteps(int steps) {
    stepsTaken += steps;
    if(stepsTaken >= 40) { // jeśli pionek ma wejść do "domku"
      isInSafeZone = true;
    }
  }
  public int getStepsTaken() {
    return stepsTaken;
  }

  public boolean isInSafeZone() {
    return isInSafeZone;
  }

}

class Field {
  private final int x;
  private final int y;
  private final int fieldNumber;
  private Pawn pawn;

  public Field(int x, int y, int fieldNumber) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.fieldNumber = fieldNumber;
    this.pawn = null;
  }

  public int getX() {
    return x;
  }

  public int getY() {
    return y;
  }

  public int getFieldNumber() {
    return fieldNumber;
  }

  public Pawn getPawn() {
    return pawn;
  }

  public void setPawn(Pawn pawn) {
    this.pawn = pawn;
  }
}