Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
a month ago
3.8 kB
0
Indexable
Never
// Lang Mac
Cho bản đồ mạng lưới giao thông giữa các làng mạc. Một vùng được định nghĩa là một tập hợp các làng mà 
từ bất kỳ một làng nào trong vùng đều có thể đi 
đến một làng khác trong vùng.

Hãy tính số vùng trong bản đồ, số làng cô lập (làng không có đường đi đến bất kỳ làng khác) và số con 
đường đóng vai trò là “Cầu” giữa hai vùng 
(nếu bỏ con đường này đi thì số lượng vùng tăng lên 1).

Input

Dòng đầu có một số T là số lượng test của file input. Mỗi test được bố cục như sau: 
dòng đầu là một số nguyên dương N (N <= 300) N là số làng, 
tiếp theo là một ma trân A[i, j] trong đó A[i][j] có giá trị bằng 1 là có đường đi từ làng i tới 
làng j và 0 nếu không có đường từ làng i tới làng j. 
Dữ liệu đảm bảo nếu có đường từ làng i tới làng j thì cũng sẽ có đường ngược lại.

Output

Với mỗi test, in ra sốvùng có trên bản đồ, số làng cô lập và số đường đóng vai trò là cầu.

 

Sample

 

Input

2

5

0 1 0 1 0

1 0 0 1 0

0 0 0 0 1

1 1 0 0 0

0 0 1 0 0

7

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0

 

Output

2 0 1

3 1 2

// Hugo
Hugo

Có thử thách dành cho Hugo như sau: Hugo được thả vào 1 khu rừng có rất nhiều kim cương, tuy nhiên đồng thời lúc đó có các đám cháy xuất hiện. Các đám cháy này sẽ lây lan ra các khu vực lân cận theo bốn hướng sau 1 giờ. Tuy nhiên trong khu rừng có một số hồ nhỏ, và lửa không thể cháy lan trên hồ.

Thời gian để Hugo di chuyển giữa các khu đất là 1 giờ, qua khu hồ là 2 giờ. Hãy giúp Hugo thoát khỏi khu rừng cùng vớisố lượng kim cương lớn nhất có thể và đảm bảo Hugo không bị lửa thiêu.

Lưu ý khu rừng chỉ tồn tại một số lượng nhất định lối thoát, tại danh giới của khu rừng, và Hugo không bao giờ quay lại khu vực mình đã đi qua.

Input
Dòng đầu là số lượng test case T (T <= 50).
Dòng đầu của mỗi test case là 4 số N, M, SR, SC tương ứng là số hàng, số cột của khu rừng và tọa độ hàng, cột mà Hugo đang đứng. ( 4 <= N, M <= 15).

3 dòng tiếp theo, bắt đầu của mỗi dòng tương ứng là số lượng K các đám cháy hiện có, các hồ và các lối thoát, 2K số tiếp theo trên dòng là tọa độ tương ứng. N dòng tiếp theo sẽ là bản đồ mô tả số lượng kim cương D tại mỗi khu vực trong khu rừng. (0 <= D <= 1000)

Output
In mỗi test case trên 2 dòng, dòng đầu tiên là "Case #x", với x là số thứ tự của test case.

Dòng tiếp theo là số lượng kim cương lớn nhất mà Hugo có thể thu được, nếu Hugo không thể thoát ra khỏi khu rừng, in ra -1.

Sample

Input

5 <- Số lượng test case
4 4 1 2 <- Test case 1, khu rừng có kích thước 4x4, Hugo đang ở ô (1, 2)
2 1 1 4 1 <- 2 Khu vực bắt đầu cháy ở (1, 1) và (4, 1)
4 1 3 2 1 3 3 3 4 <- 4 Khu vực là hồ ở (1, 3), (2, 1), (3, 3) và (3, 4)
2 2 4 3 4 <- 2 lối thoát ở ô (2, 4) và (3, 4)
0 0 10 20 <- Số lượng kim cương hàng 1
9 3 2 5 <- Số lượng kim cương hàng 2
0 0 0 0 <- Số lượng kim cương hàng 3
0 10 0 100 <- Số lượng kim cương hàng 4
...

Output
Case #1
10  <- Số lượng kim cương lớn nhất mà Hugo có thể thu được
Case #2
45
Case #3
250
Case #4
643
Case #5
328