Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
13 kB
3
Indexable
Never
<%-- 
  Document  : StaffReservationDetails
  Created on : Oct 27, 2023, 9:32:43 PM
  Author   : ADMIN
--%>

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      .infor-container {
        display: flex;
        flex-wrap: wrap; /* Cho phép các phần tử con xuống dòng khi không đủ không gian */
        justify-content: space-between; /* Các phần tử con sẽ nằm cách xa nhau */
      }

      /* Định dạng mỗi phần thông tin (cột) */
      .infor-column {
        flex-basis: calc(50% - 10px); /* Sử dụng khoảng 50% chiều rộng và trừ đi khoảng cách giữa các cột */
        margin-right: 20px; /* Tạo khoảng cách bên phải của mỗi cột */
        margin-bottom: 20px; /* Tạo khoảng cách bên dưới của mỗi cột */
      }
      p {
        font-family: "Arial", sans-serif; /* Sử dụng font Arial hoặc font sans-serif nếu Arial không tồn tại */
        font-size: 16px; /* Kích thước chữ */
        margin: 0; /* Xóa khoảng cách thừa giữa các đoạn văn bản */
      }

      /* Định dạng phần tử p có class là "reservation-id" */
      p.reservation-id {
        font-weight: bold; /* Làm đậm văn bản */
        color: #007bff; /* Màu chữ xanh dương */
      }

      /* Định dạng phần tử p có class là "examination-info" */
      p.examination-info {
        font-style: italic; /* Làm nghiêng văn bản */
      }
      .infor-column {
        border: 1px solid #ccc; /* Độ dày và màu sắc của viền */
        padding: 10px; /* Khoảng cách bên trong cột để tạo đệm */
        margin: 10px; /* Khoảng cách giữa các cột */
        border-radius: 5px; /* Bo góc của cột */
        background-color: #f9f9f9; /* Màu nền của cột */
      }
    </style>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="./marketing/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <!-- font Awesome -->
    <link href="./marketing/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="./marketing/css/ionicons.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <!-- Morris chart -->
    <link href="./marketing/css/morris/morris.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="./marketing/css/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="./marketing/css/datepicker/datepicker3.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="./marketing/css/daterangepicker/daterangepicker-bs3.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="./marketing/css/iCheck/all.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato' rel='stylesheet' type='text/css'>
    <!-- Theme style -->
    <link href="./marketing/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>

  </head>
  <body class="skin-black">
    <c:if test="${param['index']==null }">  
      <c:set var = "index" scope = "page" value = "1"/>
    </c:if>
    <c:if test="${param['index']!=null}">
      <c:set var = "index" scope = "page" value = "${param['index']}"/>
    </c:if>
    <!-- header logo: style can be found in header.less -->
    <div class="left-side sidebar-offcanvas" style="height: 1200px;position: fixed; width: 220px; background-color: #39435c;left: 0; top:0;">
    </div>
    <header class="header">
      <a href="" class="logo">
        Staff
      </a>
      <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
      <nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation">
        <!-- Sidebar toggle button-->
        <a href="#" class="navbar-btn sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas" role="button">
          <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
        </a>
        <div class="navbar-right">
          <a href="logout" class="btn btn-outline-primary" style="text-decoration: none; font-weight: 100;" >
            <i class="fa fa-sign-out" style="font-size: 35px;" aria-hidden="true"></i>
          </a>
        </div>
      </nav>
    </header>


    <div class="wrapper row-offcanvas row-offcanvas-left">
      <!-- Left side column. contains the logo and sidebar -->
      <aside class="left-side sidebar-offcanvas" id="left-aside" style="height: 100%;">
        <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
        <section class="sidebar">
          <!-- Sidebar user panel -->
          <div class="user-panel">
            <div class="pull-left image">
              <c:if test="${sessionScope.u.getAvartar()==null}">
                <img src="https://dvdn247.net/wp-content/uploads/2020/07/avatar-mac-dinh-1.png" class="img-circle" alt="User Image" />
              </c:if>
              <c:if test="${sessionScope.u.getAvartar()!=null}">
                <img src="${sessionScope.u.getAvartar()}" class="img-circle" alt="User Image" />
              </c:if>
            </div>
            <div class="pull-left info">
              <p>Hello, ${sessionScope.u.getFullname()}</p>

              <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> Online</a>
            </div>
          </div>
          <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
          <ul class="sidebar-menu"> 
            <li class="">
              <a href="staffcontroller">
                <i class="fa fa-circle"></i> <span>Staff Reservation</span>
              </a>
            </li>
            <li class="">
              <a href="reservationhistory">
                <i class="fa fa-circle"></i> <span>Reservation History</span>
              </a>
            </li>
            <li class="">
              <a href="home">
                <i class="fa fa-circle"></i> <span>Go Home</span>
              </a>
            </li>
          </ul>
        </section>
        <!-- /.sidebar -->
      </aside>
      <aside class="right-side">

        <!-- Main content -->
        <section class="content">
          <div class="row">
            <div class="col-xs-12">
              <div class="panel">
                <header class="panel-heading">
                  Staff Reservations
                </header>        
                <div class="panel-body table-responsive">
                  <div class="sliderList">
                    <div class="input-group" style="margin-bottom: 10px;width: 100%; ">
                      <div class="search-slider"
                         style="width: 100%; display: flex; justify-content: space-between; position: relative;">
                        <div class="left-search">

                        </div>
                        <div class="right-search">

                        </div>
                      </div>
                    </div>
                    <h1>Examination Details</h1>
                    <div class="row">
                      <div class="col-md-6">
                        <h4>Conclude</h4>
                        <textarea readonly name="conclude" class="custom-input" style="width: 500px; height: 100px; font-size: 18px;">${Re.note}</textarea>
                      </div>
                      <div class="col-md-6">
                        <h4>Medical Prescription</h4>
                        <textarea readonly name="medicprep" class="custom-input" style="width: 500px; height: 100px; font-size: 18px;">${Re.medicalPrep}</textarea>
                      </div>                       
                    </div>
                    <div class="row">
                      <div class="infor-container ">

                        <div class="col-md-4">
                          <div class="infor-column ">
                            <h1>Reservation Details</h1>
                            <p>Reservation ID: ${Re.reservationId}</p>
                            <p>Reservation Date: ${Re.reservedDate}</p>
                            <p>Examination Date: ${Re.workday} Slot: ${Re.slot}</p>
                            <p>Service: ${Re.serviceName}</p>
                            <p>Price: ${Re.costs}</p>
                            <p>Doctor Name: ${Re.doctorName}</p>
                            <p>Status: ${Re.status}</p>
                          </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-4">
                          <div class="infor-column ">
                            <h1>Customer Information</h1>
                            <p>Customer Name: ${InfCus.customerName}</p>
                            <p>Customer Gender: 
                              <c:if test="${InfCus.customerGender}">Male</c:if>
                              <c:if test="${!InfCus.customerGender}">Female</c:if>
                              </p>
                              <p>Customer Email: ${InfCus.customerEmail}</p>
                            <p>Customer Phone: ${InfCus.customerMobile}</p>
                            <p>Customer Address: ${InfCus.customerAddress}</p>
                          </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-4">
                          <div class="infor-column ">
                            <h1>Patient Information</h1>
                            <p>Patient Name: ${InfPat.patientName}</p>
                            <p>Patient Gender: 
                              <c:if test="${InfPat.patientGender}">Male</c:if>
                              <c:if test="${!InfPat.patientGender}">Female</c:if>
                              </p>
                              <p>Patient Age: ${InfPat.patientDoB}</p>
                            <p>Patient RelationShip with Customer: ${InfPat.patientRelation}</p>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </section>
      </aside>
    </div>
  </body>
</html>