Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
2.6 kB
4
Indexable
Never
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

#define UP 4
#define DOWN 5
#define RIGHT 3
#define LEFT 6
#define BUTTON 7

#define YPIN A0
#define XPIN A1
#define SWPIN 2

boolean gra = false;
int punkty = 0;

void setup() {
 pinMode(SWPIN, INPUT);
 digitalWrite(SWPIN, HIGH);

 pinMode(UP, OUTPUT);
 pinMode(DOWN, OUTPUT);
 pinMode(RIGHT, OUTPUT);
 pinMode(LEFT, OUTPUT);
 pinMode(BUTTON, OUTPUT);

 if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
  Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  for (;;)
   ;
 }

 Serial.begin(115200);
 display.clearDisplay();
 display.display();
 delay(500);
}

void loop() {
 if (!gra) {
  // Wyświetlanie informacji o rozpoczęciu gry
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(0, 0);
  display.print("Naciśnij przycisk");
  display.setCursor(0, 10);
  display.print("aby rozpocząć grę!");
  display.display();

  // Oczekiwanie na naciśnięcie przycisku
  while (digitalRead(SWPIN) == HIGH) {
   // Odczekaj na naciśnięcie przycisku
  }
  gra = true;
  punkty = 0;
 }

 // Aktualizacja na ekranie OLED
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(2);
 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
 display.setCursor(0, 0);
 display.print("Punkty: ");
 display.print(punkty);
 display.display();

 // Wyświetlanie informacji o stanie przycisku, osi X i Y
 Serial.print("\nPrzycisk: ");
 Serial.println(digitalRead(SWPIN));
 Serial.print("Oś X: ");
 Serial.println(analogRead(XPIN));
 Serial.print("Oś Y: ");
 Serial.println(analogRead(YPIN));
 Serial.print("\n\n");

 delay(1000); // Odczekaj przed następną rundą

 int ranNum = random(3, 7);
 digitalWrite(ranNum, HIGH);
 Serial.print(ranNum);

 if (analogRead(YPIN) == 1023 && analogRead(XPIN) == 512 && digitalRead(UP) == HIGH) {
  punkty += 1;
  digitalWrite(ranNum, LOW);
 } else if (analogRead(YPIN) == 0 && analogRead(XPIN) == 512 && digitalRead(DOWN) == HIGH) {
  punkty += 1;
  digitalWrite(ranNum, LOW);
 } else if (analogRead(XPIN) == 0 && analogRead(XPIN) == 512 && digitalRead(RIGHT) == HIGH) {
  punkty += 1;
  digitalWrite(ranNum, LOW);
 } else if (analogRead(YPIN) == 512 && analogRead(XPIN) == 1023 && digitalRead(LEFT) == HIGH) {
  punkty += 1;
  digitalWrite(ranNum, LOW);
 }
}
Leave a Comment