Untitled

 avatar
Darin
plain_text
a year ago
3.2 kB
1
Indexable
Never
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.TreeSet;

class UserSolution {
  TreeSet<Passenger> sections[];
  Passenger passengers[];
  List<Integer> jobs[];
  int sectionSize;

  void init(int N, int M, int J, int mPoint[], int mJobID[]) {
    sectionSize = M;
    sections = new TreeSet[N / M];
    jobs = new ArrayList[J]; // lưu id của các hành khách cùng job
    for (int i = 0; i < J; i++)
      jobs[i] = new ArrayList<>();
    passengers = new Passenger[N];
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      if (sections[i / M] == null)
        sections[i / M] = new TreeSet<>(
            (a, b) -> a.point == b.point ? a.id - b.id : b.point
                - a.point); // sắp xếp giảm dần theo điểm và
                      // tăng dần theo id
      passengers[i] = new Passenger(i, mPoint[i], mJobID[i]);
      sections[i / M].add(passengers[i]);
      jobs[mJobID[i]].add(i);
    }
  }

  void destroy() {
  }

  int update(int mID, int mPoint) {
    Passenger p = passengers[mID];
    int sectionIndex = p.id / sectionSize;
    sections[sectionIndex].remove(p);
    p.point += mPoint;
    sections[sectionIndex].add(p);
    return p.point;
  }

  int updateByJob(int mJobID, int mPoint) {
    int sum = 0;
    for (int pID : jobs[mJobID]) {
      Passenger p = passengers[pID];
      int sectionIndex = p.id / sectionSize;
      sections[sectionIndex].remove(p);
      p.point += mPoint;
      sum += p.point;
      sections[sectionIndex].add(p);
    }
    return sum;
  }

  // section có kiểu dữ liệu treeSey đã đã được định nghĩa với comparator sắp
  // xếp
  // nên khi add dữ liệu sẽ tự động sắp xếp

  int move(int mNum) {
    int sum = 0;
    // lưu danh sách hành khách
    List<Passenger> temp[] = new ArrayList[sections.length - 1];
    for (int i = 0; i <= sections.length - 2; i++) {
      temp[i] = new ArrayList<>();
      // find and remove min from section 0 to length-2
      // store in temp[]
      for (int j = 0; j < mNum; j++) {
        Passenger smallest = sections[i].pollLast(); // do sắp xếp giảm
                               // dần
        temp[i].add(smallest);
        sum += smallest.point;
      }
      // find and remove max from section 1 to length-1
      // readd max to sections before
      for (int j = 0; j < mNum; j++) {
        Passenger largest = sections[i + 1].pollFirst();
        sections[i].add(largest);
        sum += largest.point;
      }
    }
    // readd min to sections after
    for (int i = 0; i < temp.length; i++)
      sections[i + 1].addAll(temp[i]);
    return sum;
  }

  class Passenger {
    int id, point, jobID;

    Passenger(int mID, int mPoint, int mJobID) {
      id = mID;
      point = mPoint;
      jobID = mJobID;
    }
  }
}