Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
13 days ago
12 kB
8
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>

void makeHappiness(char input[]){
  printf("Happy %s",input);
}


int is_vowel(char c) {
  return c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u'||
      c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 'U';
}
void calculateHappinessScore(char input[]){
  // khởi tạo 1 mảng int 256 phần tử, mỗi phần tử đều có giá trị 0
  int score = 0;
  for(int i = 0; input[i] != '\0'; i++){
    score += is_vowel(input[i])?(int)input[i]:0;
  }
  printf("Happiness Score: %d",score);
  if(score > 100){
    printf(" (Happy)\n");
  }
  else {
    printf(" (Unhappy)\n");
  }
}


int isPrime(int n){
  for(int i = 2; i <= sqrt(n); i++){
    if(n%i == 0){
      return 0;
    }
  }
  return n>1;
}

//kiểm tra 1 số có phải là lũy thừa của cơ số 2 hay không
  int isPowerOfTwo(int n){
    return n>0 && (n & (n-1)) == 0;
  }

//kiểm tra 1 có tổng các chữ số là lũy thừa của 2 hay không
int is_happy_number(int n){
  int sum = 0;
  while(n > 0){
    sum += n%10;
    n /= 10;
  }
  return isPowerOfTwo(sum);
}

//Hàm chuyển chuỗi thành số nguyên
int stringToInt(char input[]){
  int n = 0;
  for(int i = 0; input[i] != '\0'; i++){
    n = n*10 + (input[i] - '0');
  }
  return n;
}

int sumOfDigits(int n){
  int sum = 0;
  while(n > 0){
    sum += n%10;
    n /= 10;
  }
  return sum;
}

int findHappinestNumber(char input[]) {
  // Calculate the length of input string and allocate buffer dynamically
  int len = strlen(input);
  char *buffer = (char*)malloc((len + 1) * sizeof(char));
  if(len==0) return 0;

  //Fix (maybe)
  //initial
  // strncpy(buffer, input, len + 1);
  // fixed
  strcpy(buffer, input);
  buffer[len] = '\0';

  char *pch;
  pch = strtok(buffer, ",");
  int result = 0;

  while (pch != NULL) {
    int n = stringToInt(pch);
    if (isPrime(n) && is_happy_number(n)) {

      //Whether > or >= ???
      if (sumOfDigits(n) > sumOfDigits(result)) {
        result = n;
      }
    }
    pch = strtok(NULL, ",");
  }

  return result;
}

//đếm số lượng nguyên âm khác nhau
int countVowels(char input[]){
  int count = 0;
  int vowels[256] = {0};
  for(int i = 0; input[i] != '\0'; i++){
    if(is_vowel(input[i]) && vowels[input[i]] == 0){
      count++;
      vowels[input[i]] = 1;
    }
  }
  return count;
}

void find_happiest_string(char *input, char *result, int* max_score) {
  int len = strlen(input);
  *max_score = 0;
  char *temp = (char*)malloc((strlen(input) + 1)*sizeof(char));;

  for (int i = 0; i < len; i++) {
    if (is_vowel(input[i])) {
      int score = 0;
      int temp_len = 0;
      //i love you
      for (int j = i; j < len; j++) {
        if (is_vowel(input[j])) {
          score += input[j];
          temp[temp_len++] = input[j];
        }
        
      }
      temp[temp_len] = '\0';
      printf("temp in i: %s\n",temp);

      if (is_happy_number(score) && score > *max_score) {
        *max_score = score;
        strcpy(result, temp);
      } else if (is_happy_number(score) && score == *max_score) {
        if (strlen(temp) < strlen(result) && countVowels(temp) > countVowels(result)) {
          strcpy(result, temp);
        } else if (strlen(temp) == strlen(result) && 
        countVowels(temp) == countVowels(result) && 
        strcmp(temp, result) > 0) {
          strcpy(result, temp);
        }
      }
    }
  }
}

void to_hop(char *chuoi, char *hien_tai, int index, char ket_qua[][MAX_LENGTH], int *count) {
  // Thêm tổ hợp hiện tại vào mảng kết quả
  strcpy(ket_qua[(*count)++], hien_tai);

  // Lặp qua tất cả các ký tự còn lại trong chuỗi
  for (int i = index; i < strlen(chuoi); ++i) {
    hien_tai[strlen(hien_tai)] = chuoi[i];
    to_hop(chuoi, hien_tai, i + 1, ket_qua, count);
    hien_tai[strlen(hien_tai) - 1] = '\0'; // Loại bỏ ký tự cuối cùng để thử tổ hợp mới
  }
}

void maximizeHappiestScore(char input[]) {
  char *happiest_string = (char*)malloc((strlen(input) + 1)*sizeof(char));
  int max_score = 0;
  int count = 0;
  char *hien_tai = (char*)malloc((strlen(input) + 1)*sizeof(char));
  char **ket_qua = (char**)malloc(pow(2,strlen(input))*sizeof(char*)); 
  for(int i = 0; i < pow(2,strlen(input)); i++){
    ket_qua[i] = (char*)malloc((strlen(input) + 1)*sizeof(char));
  }
  to_hop(input, hien_tai, 0, ket_qua, &count);

  if (max_score > 100) {
    printf("Happiest String: %s\nHappiest Score: %d (Happy)\n", happiest_string, max_score);
    } else {
    printf("Happiest String: %s\nHappiest Score: %d (Unhappy)\n", happiest_string, max_score);
  }
}


typedef struct {
  char* name;
  int happinessLevel;
} Member;

typedef struct {
  Member* members;
  int numMembers;
  int happinessLevel;
} Group;

int compareMembers(const void* a, const void* b) {
  return ((Member*)b)->happinessLevel - ((Member*)a)->happinessLevel;
}

int getNextMemberNotAdded(int *added, int numMembers, int start){
  for(int i = start+1; i < numMembers; i++){
    if(added[i] == 0){
      return i;
    }
  }
  return -1;
}

Group* splitGroups(Member* const members, int numMembers, int standardLevel) {
  if (numMembers == 0) return NULL;
  // Sort members by happinessLevel in descending order
  qsort(members, numMembers, sizeof(Member), compareMembers);

  Group* groups = (Group* )malloc(numMembers * sizeof(Group));
  int nGroup = 0;
  int *added = malloc(numMembers * sizeof(int));
    //Khởi tạo mảng added
  for(int k = 0; k < numMembers; k++){added[k] = 0;}
  for (int i = 0; i < numMembers; i++) {

    groups[nGroup].members = (Member*)malloc(numMembers * sizeof(Member));
    groups[nGroup].numMembers = 0;
    groups[nGroup].happinessLevel = 0;

    for (int j = 0; j < numMembers; j++) {
      if(added[j] == 1) continue;
      if(groups[nGroup].happinessLevel + members[j].happinessLevel >= standardLevel){
        //Nếu không còn thằng nào cộng lại lớn hơn

        int nextIdx = getNextMemberNotAdded(added,numMembers,j);
        // if (nextIdx==-1) break;
        if (nextIdx ==-1 || groups[nGroup].happinessLevel + members[nextIdx].happinessLevel < standardLevel){
          groups[nGroup].members[groups[nGroup].numMembers] = members[j];
          groups[nGroup].happinessLevel += members[j].happinessLevel;
          groups[nGroup].numMembers++;
          added[j] = 1;
          break;
        }
        else continue;
      }
      else{
        groups[nGroup].happinessLevel += members[j].happinessLevel;
        //Gắn vào cuối mảng nhóm
        groups[nGroup].members[groups[nGroup].numMembers] = members[j];
        groups[nGroup].numMembers++;
        added[j] = 1;
      }

      // if (groups[nGroup].happinessLevel + members[j].happinessLevel >= standardLevel) {
      //   groups[nGroup].members[groups[nGroup].numMembers] = members[j];
      //   groups[nGroup].happinessLevel += members[j].happinessLevel;
      //   groups[nGroup].numMembers++;
      //   i = j; // Move to next member
      //   break;
      // } else {
      //   groups[nGroup].members[groups[nGroup].numMembers] = members[j];
      //   groups[nGroup].happinessLevel += members[j].happinessLevel;
      //   groups[nGroup].numMembers++;
      // }
    }

    // If group happinessLevel is greater than or equal to standardLevel, prepend "Happy " to names
    if (groups[nGroup].happinessLevel >= standardLevel) {
      for (int k = 0; k < groups[nGroup].numMembers; k++) {
        char* newName = malloc(strlen(groups[nGroup].members[k].name) + 6);
        strcpy(newName, "Happy ");
        strcat(newName, groups[nGroup].members[k].name);
        free(groups[nGroup].members[k].name);
        groups[nGroup].members[k].name = newName;
      }
      nGroup++;
    } else {
      free(groups[nGroup].members);
    }
  }

  return groups;
}

// void printGroups(Group* groups, int numGroups) {
//   for (int i = 0; i < numGroups; i++) {
//     printf("Group %d: [", i);
//     for (int j = 0; j < groups[i].numMembers; j++) {
//       if (j > 0) printf(", ");
//       printf("{\"%s\", %d}", groups[i].members[j].name, groups[i].members[j].happinessLevel);
//     }
//     printf("]\n");
//   }
// }

// int main() {
//   Member members[] = {
//     {"Alice", 5},
//     {"Bob", 7},
//     {"Charlie", 3},
//     {"David", 8},
//     {"Eve", 6},
//     {"Frank", 4},
//     {"Grace", 9},
//     {"Henry", 2},
//     {"Ivan", 1}
//   };

//   int numMembers = sizeof(members) / sizeof(members[0]);
//   int standardLevel = 6;
//   int numGroups = 0;

//   Group* groups = splitGroups(members, numMembers, standardLevel, &numGroups);

//   printGroups(groups, numGroups);

//   // Free allocated memory
//   for (int i = 0; i < numGroups; i++) {
//     for (int j = 0; j < groups[i].numMembers; j++) {
//       free(groups[i].members[j].name);
//     }
//     free(groups[i].members);
//   }
//   free(groups);

//   return 0;
// }


int main(){
  // makeHappiness("Birthday!");
  // calculateHappinessScore("Hello, World!");
  // calculateHappinessScore("Sad");
  // printf("Prime: %d\n",isPrime(12)); 
  // printf("Power of 2: %d\n",isPowerOfTwo(13));
  // char input[] = "13,89,53,45,67";
  // printf("%d",findHappinestNumber(input));
  char input[11] = "i love you";
  maximizeHappiestScore(input);
  // printf("%d", findHappinestNumber("12,88,4,45,62"));
  //  Member members[] = {
  //   {"Alice", 5},
  //   {"Bob", 7},
  //   {"Charlie", 3},
  //   {"David", 8},
  //   {"Eve", 6},
  //   {"Frank", 4},
  //   {"Grace", 9},
  //   {"Henry", 2},
  // };

  // int standardHappinessLevel = 12;

  // Group* groups = splitGroups(members, 8, standardHappinessLevel);

  // for (int i = 0; i < 3; i++) {
  //   printf("Group %d (Happiness level: %d): ", i + 1, groups[i].happinessLevel);
  //   for (int j = 0; j < groups[i].numMembers; j++) {
  //     printf("%s ", groups[i].members[j].name);
  //   }
  //   printf("\n");
  // }
  // free(groups);
  return 0;
}
// Group 1 (Happiness level: 12): Happy Charlie Happy Grace
// Group 2 (Happiness level: 12): Happy David Happy Frank
// Group 3 (Happiness level: 12): Happy Alice Happy Bob
Leave a Comment