Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
12 days ago
7.0 kB
4
Indexable
Never
 async exportExcel(res: Response, query: exportExcel, id_customer?: number) {
  // Validate dateFrom, dateTo
  const dateFrom = dayjs(query.dateFrom);
  const dateTo = dayjs(query.dateTo);
  const days = dateTo.diff(dateFrom, 'day');
  if (days >= 45)
   throw new BadRequestException('Không thể xuất file quá 45 ngày');

  const { type } = query;
  const workbook = new excel.Workbook();
  const worksheet = workbook.addWorksheet('export-order-' + type);
  query.filter = query.filter || [`id_customer=${id_customer}`];
  query.not = query.not || [];
  let customer;
  switch (type) {
   case TYPE_EXPORT_EXCEL.CHODUYET:
    query.filter.push(`id_status=${ENUM_STATUS.STATUS1}`);
    break;
   case TYPE_EXPORT_EXCEL.CHOLAYHANG:
    query.filter.push(`id_status=${ENUM_STATUS.STATUS2}`);
    break;
   case TYPE_EXPORT_EXCEL.DONCONLAI:
    query.not.push(
     `id_status!=${ENUM_STATUS.STATUS0}`,
     `id_status!=${ENUM_STATUS.STATUS16}`,
     `id_status!=${ENUM_STATUS.STATUS2}`,
     `id_status!=${ENUM_STATUS.STATUS1}`,
    );
    break;
   default:
    if (id_customer && !query.tab) {
     query.not.push(`id_status!=${ENUM_STATUS.STATUS16}`);
    }
    break;
  }
  if (id_customer) {
   customer = await this.customerService.findOne({
    where: {
     id: id_customer,
    },
   });
  }
  if (query.tab) {
   switch (query.tab) {
    case 2:
     query.filter.push('id_status=1', 'id_status=2');
     break;
    case 3:
     query.filter.push('id_status=3', 'id_status=4', 'id_status=5');
     break;
    case 4:
     query.filter.push('id_status=6');
     break;
    case 5:
     query.filter.push('id_status=7', 'id_status=8');
     break;
    case 6:
     query.filter.push('id_status=9');
     break;
    case 7:
     query.filter.push('id_status=10');
     break;
    case 8:
     query.filter.push(
      'id_status=11',
      'id_status=12',
      'id_status=13',
      'id_status=17',
      'id_status=18',
     );
     break;
    case 9:
     query.filter.push('id_status=14', 'id_status=15');
     break;
    case 10:
     query.filter.push('id_status=0');
     break;
    default:
     break;
   }
  }
  const orders = await this.repo.getManyNoPaginateV2(query);

  // Init width for each row
  worksheet.columns = [
   { width: 5 },
   { width: 15 },
   { width: 20 },
   { width: 15 },
   { width: 20 },
   { width: 15 },
   { width: 30 },
   { width: 15 },
   { width: 30 },
   { width: 15 },
   { width: 15 },
   { width: 15 },
   { width: 25 },
   { width: 20 },
   { width: 15 },
   { width: 25 },
   { width: 15 },
   { width: 15 },
   { width: 15 },
   { width: 25 },
   { width: 15 },
   { width: 15 },
   { width: 15 },
   { width: 15 },
   { width: 15 },
   { width: 25 },
   { width: 15 },
   { width: 30 },
   { width: 20 },
   { width: 30 },
   { width: 30 },
   { width: 30 },
   { width: 30 },
  ];

  // Define header and title row
  worksheet.addRows([
   id_customer ? [`Danh sách đơn hàng của ${customer.name}`] : null,
   [
    'STT',
    'Mã Đơn Hàng',
    'Mã Đối Tác',
    'Tên cửa hàng',
    'Trạng thái',
    'Người gửi',
    'SĐT gửi',
    'Địa chỉ gửi',
    'Người nhận',
    'SĐT nhận',
    'Địa chỉ nhận',
    'Phí vận chuyển',
    'Phí thu hộ ban đầu',
    'Phí vượt khối lượng',
    'Phí bảo hiểm',
    'Phí thu hộ tiền hàng',
    'Phí hoàn hàng',
    'Phụ phí',
    'Tiền COD',
    'Tùy chọn thanh toán',
    'Giá trị khai giá',
    'Khối lượng',
    'Dài',
    'Rộng',
    'Cao',
    'Mã đơn khách hàng',
    'Tên hàng hóa',
    'Ghi chú thêm',
    'Ngày tạo đơn',
    'Ngày giao hàng thành công',
    'Ngày hoàn hàng thành công',
    'Ngày đối soát',
    'Ghi chú công khai',
   ],
  ]);

  // Merge first row
  worksheet.mergeCells('A1', 'AD1');
  // CSS for header and title row
  const titleRow = worksheet.getRow(1);
  titleRow.eachCell((cell) => {
   cell.style = {
    font: { color: { argb: '2775CD' }, size: 15 },
   };
  });
  const headerRow = worksheet.getRow(2);
  headerRow.eachCell((cell) => {
   cell.style = {
    font: { bold: true, color: { argb: 'FFFFFF' } },
    fill: {
     type: 'pattern',
     pattern: 'solid',
     fgColor: { argb: '00467F' },
    },
    alignment: { horizontal: 'center' },
   };
  });

  // Add Data for Excel
  worksheet.addRows(
   await Promise.all(
    orders.map(async (order, index) => {
     const ware_house_create = await this.wareHouseService.findOne({
      where: {
       id: order?.id_ware_house_create,
      },
      withDeleted: true,
     });

     return [
      index + 1,
      order?.code,
      order?.partner_order_code,
      order?.customer.name,
      STATUS_ORDER[order?.id_status],
      ware_house_create?.name,
      ware_house_create?.phone,
      ware_house_create?.address,
      order?.to_infomation?.name,
      order?.to_infomation?.phone,
      order?.to_infomation?.address,
      order?.fee_delivery,
      order?.old_cod,
      order?.fee_extra,
      order?.fee_insurance,
      order?.fee_cod,
      order?.fee_return,
      order?.edit_fee,
      order?.cod,
      PAYER_ORDER[order?.payer],
      order?.insurance_value,
      order?.weight_real,
      order?.size?.length,
      order?.size?.width,
      order?.size?.height,
      order?.client_order_code,
      order?.item_name,
      order?.note_delivery,
      order?.createdAt,
      order?.delivery_at,
      order?.return_at,
      order?.partner_debits_at,
      order?.note_public,
     ];
    }),
   ),
  );

  res.setHeader(
   'Content-Type',
   'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet',
  );
  res.setHeader(
   'Content-Disposition',
   'attachment; filename=' + 'export-order-' + type + '.xlsx',
  );
  return workbook.xlsx.write(res).then(function () {
   res.status(200).end();
  });
 }
Leave a Comment